За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

Право вільно обирати та бути обраним  Право вільно обирати та бути обраним

 
Общая часть
Ключові слова

Право на участь в управлінні державними справами - гарантована Конституцією України (ст. 38) можливість брати участь в управлінні своєю державою як безпосередньо, так і через вільно обраних представників, а також право на рівний доступ кожного до державної служби у своїй країні. Демократизм, можливість реалізації цього права забезпечуються Законом України "Про всеукраїнський та місцевий референдуми" від 3.07.1991 p., а також виборчим законодавством.

Активне виборче право - право громадянина приймати участь у визначенні кандидатур на зайняття державних посад. Через вибори вiдбувається делегування влади народу Президенту держави, представницьким органам державної влади та мiсцевого самоврядування.

Бути обраним - дивись Пасивне виборче право.

Вибори - визначений Конституцією України та законами спосіб формування представницьких органів законодавчої влади та самоврядування, реалізація громадянами свого виборчого права.

Вибори місцеві - безпосереднє волевиявлення територіальних громад з метою формування складу представників органів місцевого самоврядування шляхом голосування.

Виборці - громадяни України, які мають право голосу на виборах народних депутатів України, депутатів представницьких органів місцевого самоврядування (рад) та сільських, селищних і міських голів.

Виборча агітація (агітація - від лат. agitatio - приведення в рух, спонукання) - сукупність заходів, за допомогою яких забезпечується всебічне та широке обговорення програмних документів, ділових, політичних і особистих якостей кандидатів, здійснюється політичний вплив на виборців через усну, друковану пропаганду та публічну діяльність.

Виборча дільниця - встановлене законом формування для підготовки, проведення голосування і підрахунку голосів на визначеній території.

Виборча система - система суспільних відносин, що існують у сфері формування складу представницьких органів шляхом виборів; порядок організації і проведення виборів до представницьких органів і порядок формування виборних органів держави. Основні види В. с.: мажоритарна, пропорційна, змішана. В Україні прийнята змішана В. с. В. с. можна розглядати і як спосіб розподілу мандатів у той чи інший виборний орган згідно з результатами голосування.

Виборче право - система правових норм, що регулюють порядок утворення в Україні органів законодавчої влади, органів місцевого самоврядування та взаємовідносини між виборцями і виборчими органами.

Виборчий бюлетень - документ для таємного голосування з прізвищами кандидатів у виборні органи державної влади.

Виборчий округ - встановлене законом формування для проведення виборчої кампанії. В. о. утворюються Центральною виборчою комісією чи відповідною радою народних депутатів з врахуванням адміністративно-територіальних меж (з приблизно рівною кількістю виборців), а також з урахуванням встановленої виборчої системи (пропорційної, мажоритарної або змішаної). В Україні існують багатомандатні та одномандатні В. о.

Виборчий ценз (ценз - лат. census, від censeo - роблю перепис, опис) - спеціальні умови надання виборчих прав: необхідність володіти встановленим мінімумом власності (майновий Ц.), вимога певного мінімального рівня письменності або освіченості (Ц. письменності та освітній Ц.), вимога певний час проживати у цій країні чи навіть у цій місцевості (Ц. осілості), певний визначений строк мати громадянство цієї країни (Ц. громадянства). В Україні встановлені лише віковий Ц. та Ц. громадянства.

Виборчі комісії - передбачені Конституцією і законами України органи для організації та проведення виборів народних депутатів України, виборів Президента України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів та інших органів та посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування. Утворюються такі виборчі комісії: Центральна виборча комісія (ЦВК), виборча комісія АР Крим, окружні В.к., дільничні В.к. Крім того, для проведення виборів місцевих утворюються територіальні В.к.

Голосування - основна стадія виборів. Відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" від 18.10.2201 р. голосування проводиться в день виборів з 8 до 20 години. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніше як за 10 днів до дня його проведення, а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць відповідно до частини 7 ст. 17 цього Закону - напередодні виборів. Голосування проводиться у спеціально відведених приміщеннях, де обладнуються у достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлюються виборчі скриньки таким чином, щоб виборці при підході до них обов'язково проходили через кабіни або кімнати для таємного голосування.

Громадянство - правова належність особи до певної держави, закони якої передбачають її права та обов'язки у цій країні та поза її межами. Україна має своє Г., яке проголошене "Декларацією про державний суверенітет України" від 16.07.1990 p. Підстави набуття або втрати Г. України визначаються Законом України про Г.

Депутат (від лат. deputatus - визначений) - повноважний та відповідальний представник народу в парламенті країни чи виборців свого виборчого округу та населення регіону - у відповідній місцевій раді народних депутатів. Правовий статус Д., його права, обов'язки, гарантії діяльності визначаються Конституцією, Законом України "Про статус народного депутата України" та іншими законодавчими актами.

Депутат Верховної Ради України - (ст. ст.1-8, 10, 14 Закону України "Про вибори народних депутатів України" від 18.10.2201 р.) громадянин України, обраний на цю посаду громадянами України на чергових, позачергових, повторних, або виборів замість депутатів, які вибули, на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою, що має право голосу, на день виборів досяг двадцяти одного року, проживає в Україні протягом останніх п'яти років, не був визнаний судом недієздатним і не має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Довірена особа - (ст. 37 Закону України "Про вибори Президента України" від 05.03.1999 р., ст.58 Закону України "Про вибори народних депутатів України" від 18.10.2201 р., ст.26 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" від 12.02.1998 р., ст.34 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 14.01.1998 р.), громадянин України, який має виборчі права, якого обирає кандидат на посаду Президента України, народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради та сільських, селищних, міських голови, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим для допомоги в проведенні виборчої кампанії, ведення передвиборної агітації за обрання його депутатом, представлення інтересів кандидата у відносинах з виборчими комісіями, органами державної влади і органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також виборцями.


Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Змішана виборча система - поєднання (комбінація) двох виборчих систем (мажоритарної та пропорційної) в одній системі виборів. В Україні запроваджена Законом України "Про вибори народних депутатів України" від 18.10.2201 р., відповідно до якого на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування до Верховної Ради України обираються 450 народних депутатів. Одна половина з них (225 чол.) обирається в одномандатних виборчих округах за відносною більшістю, а інша - за списками кандидатів від політичних партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на основі пропорційного представництва.

Мажоритарна виборча система (від франц. majorite - більшість) - система виборів, за якою обраними вважаються кандидати, які отримали більшість голосів виборців по виборчому округу, де вони балотувалися.

Обирати - див. Активне виборче право.

Органи місцевого самоврядування - (ст. 140 Конституції України) сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

Офіційні спостерігачі - (Постанова Центральної виборчої комісії "Про Положення про порядок реєстрації та статус офіційних спостерігачів на виборах Президента України" від 28.05.1999) Громадяни України від суб'єктів виборчих процесу, що мають право голосу, спостерігають за виборчим процесом, що здійснюється безпосередньо Центральною виборчою комісією, у відповідних виборчих округах як безпосередньо у територіальних виборчих комісіях, так і на виборчих дільницях та у дільничних виборчих комісіях.

Пасивне виборче право - дає громадянину повноваження висувати свою кандидатуру , а у випадку, якщо він буде обраний, зайняти посаду. Пасивне виборче право залежить від виду виборів. Відповідно до Конституції України (ст. 76) народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років.

Посадовий підлог - виготовлення виборчого документа невстановленого зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений законом, внесення до виборчого документа завідомо неправдивих відомостей або будь-яка інша його підробка, а так само використання завідомо підробленого виборчого документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений законом.

Президент - від лат. praesidens (praesi-dentis) - той, що сидить попереду] - виборний глава держави в більшості країнах з республіканською формою правління.

Президент України - (ст. 102 Конституції України) є главою держави і виступає від ії імені. Президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Пропорційна виборча система - виборча система, за якої голосування здійснюється за партійними списками і кожна партія отримує в парламенті кількість місць, що пропорційна кількості поданих за неї голосів.

Пряма демократія - здійснення влади через безпосереднє волевиявлення народу, певної соціальної групи. Формою П. д. є, наприклад, прямі вибори. Вони є найбільш демократичним способом волевиявлення виборців. На відміну від непрямих і багатоступінчастих виборів, результат при прямих виборах залежить від кількості поданих голосів. В Україні визнаються тільки прямі вибори.

Референдум всеукраїнський (референдум -від лат. referendum - те, що має бути повідомленим) - загальнонародне голосування громадян України щодо законопроектів, чинних законів та інших питань державного значення. Р. в., поряд з вільними виборами, є вищим безпосереднім виявом влади народу. Порядок проведення Р. в. визначається відповідно до Конституції України та чинного законодавства України.

Самовисування - право громадян України , що відповідають вимогам до кандидатів на посаду Президента України, народного депутата України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим , депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, самостійно висувати себе кандидатами на посаду народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим шляхом подачі заяви про бажання балотуватися кандидатом у депутати до окружної виборчої комісії (ч.3, ст.22 Закону України "Про вибори народних депутатів України" від 18.10.2201 р.); на посаду Президента України - шляхом пропонування для обговорення в ході зборів виборців своєї кандидатури. (ч.1, ст.24 Закону України "Про вибори Президента України" від 05.03.1999 р.); кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом подачі до відповідної окружної (територіальної) виборчої комісії не пізніш як за 40 днів до дня виборів заяви з проханням зареєструвати його кандидатом. До заяви додається список громадян України, які проживають на території відповідного виборчого округу, мають виборчі права і підтримують відповідну кандидатуру, з зазначенням прізвища, імені, по батькові, числа, місяця й р. народження, місця проживання, серії і номера паспорта або іншого документа, що посвідчує особу громадянина. Правильність даних про кожного громадянина, включеного до списку, засвідчується його особистим підписом, ч. ч. 1,2, ст.28. Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 14.01.1998 р.

Таємне голосування - порядок подання голосів, за яким виборець особисто заповнює виборчий бюлетень в ізольованому приміщенні (виборча кабіна) й особисто опускає його до виборчої скриньки (урни). Законом, заборонена при заповненні бюлетеню(ів) присутність у виборчій кабіні будь-кого, крім особи, яка голосує. Членам виборчих комісій не дозволяється надавати допомогу у таємному голосуванні виборцям, які з поважних причин не в змозі самостійно здійснювати його. Це можуть зробити запрошені, на розсуд голосуючого, інші особи. Хворим виборцям надається допомога у голосуванні в домашніх умовах у встановленому виборчим законом порядку.

Центральна виборча комісія - державний орган, до відання якого належать питання проведення виборів народних депутатів України: утворення виборчих округів, спрямування діяльності виборчих комісій, розподіл коштів між ними, встановлення форми виборчих бюлетенів, реєстрація обраних депутатів тощо. Строк повноважень - 5 років. Складається з голови, двох його заступників і членів. Ц. в. к. має повноваження розглядати заяви і скарги щодо порушень виборчого закону організаціями, громадянами, виборчими комісіями.


* корректор Суходолов А.С.

Вступ  Вступ
Перелік нормативно-правових актів  Перелік нормативно-правових актів