За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій [Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку] [2871] (витяг)
9.06.98 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій [Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку] [2871] (витяг)

Про затвердження Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствамиемітентами облігацій

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 9 червня 1998 року N 72

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

8 липня 1998 р. за N 431/2871

(Витяг)

Із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 17 січня 2000 року N 3

Додатково див. роз'яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 26 січня 1999 року N 1 1.

Загальні положення

1.1. Це Положення визначає структуру, перелік, форму, терміни та порядок подання регулярної інформації (далі - звіт) відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій (далі - емітенти). 2. Вимоги до звіту, що подається емітентами

2.1. Звіт складається з таких розділів:

- титульний аркуш;

- "Основні відомості про емітента";

- "Відомості про цінні папери емітента";

- "Опис бізнесу";

- "Інформація про майновий стан та фінансовогосподарську діяльність емітента".

2.1.1. Титульний аркуш звіту містить реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності звіту та реєстрації звіту в Комісії (додаток 2).

2.1.2. Розділ "Основні відомості про емітента" наведено в додатку 4.

2.1.3. Розділ "Відомості про цінні папери емітента" наведено в додатку 5.

У примітках до таблиць розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента (біржовий ринок, організаційно оформлені позабіржові ринки цінних паперів). А також розкривається інформація щодо поданих заяв або про наміри щодо подання заяв для допуску на біржі (організовані ринки); якщо відомі дати, починаючи з яких цінні папери будуть уключені до лістингу та торгуватись, то вони вказуються.

2.1.4. У розділі "Опис бізнесу" в довільній формі розкривається така інформація за звітний рік:

- стисла історія підприємства, важливі події його розвитку;

- інформація про організаційну структуру емітента, про дочірні підприємства, філії, представництва із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, про зміни в організаційній структурі;

- опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо);

- інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента в порівнянні до продукції (послуг) конкурентів;

- інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень;

- інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства;

- опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращання ліквідності за оцінками фахівців емітента;

- інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів;

- прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробки за звітний рік;

- інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента.

При наявності інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки, ця інформація може додаватися до звіту у формі аналітичної довідки в довільній формі.

Крім текстової частини розділу заповнюється додаток 6.

2.1.5. Розділ "Інформація про майновий стан та фінансовогосподарську діяльність емітента" наведено в додатку 7.

У поясненні до таблиці щодо інформації про основні засоби, що перебувають у власності чи користуванні емітента, слід указати терміни та умови користування основними засобами (за основними групами), ступінь їх зносу, ступінь використання, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформацію про всі обмеження на використання майна емітента.

Крім форм, визначених додатком 7, подаються такі документи (емітентом - не комерційним банком): "Баланс", "Звіт про фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний капітал", примітки до цих звітів; "Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів".

Емітенти - комерційні банки подають такі документи: "Баланс комерційного банку" (форма N 11місячна), "Звіт про прибутки та збитки" (форма N 2КБ), "Звіт про стан портфеля цінних паперів", "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі портфельних інвестицій", "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі прямих інвестицій".

До річної фінансової звітності додається аудиторський висновок у паперовій формі.

2.1.6. До звіту додаються копії протоколів загальних зборів акціонерів за звітний період, на яких вирішувались питання, що відносяться до виключної компетенції загальних зборів.

2.1.7. Перелік усіх документів, що подаються емітентом, має бути на окремому аркуші, який містить підпис керівника виконавчого органу та печатку емітента.

2.2. Емітенти, валюта балансу (величина активів) яких за станом на кінець року, попереднього звітному, складає менше ніж 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, подають звіти у спрощеному (за складом інформації) вигляді, який складається з таких розділів:

- титульний аркуш;

- "Основні відомості про емітента";

- "Відомості про цінні папери емітента";

- "Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента".

2.2.1. Титульний аркуш звіту містить реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності звіту та реєстрації звіту в Комісії (додаток 2).

2.2.2. Розділи "Основні відомості про емітента" та "Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента" складаються з форм, які відповідають формам додатка 3 "Інформація про фінансовогосподарську діяльність, що публікується емітентом у друкованих виданнях". звіті повинні бути такі дані:

2.1. Основні відомості про емітента (додаток 1).

2.2. Інформація про одержані дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності та терміни закінчення їх дії (додаток 2).

2.2.3. У розділі "Відомості про цінні папери емітента" (додаток 5) розкривається:

- інформація про всі випуски акцій (у тому числі здійснених за звітний період);

- інформація про облігації емітента (за кожним непогашеним випуском облігацій).

У примітках до таблиць розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента (біржовий ринок, організаційно оформлені позабіржові ринки цінних паперів). А також розкривається інформація щодо поданих заяв або про наміри щодо подання заяв для допуску на біржі (організовані ринки); якщо відомі дати, починаючи з яких цінні папери будуть уключені до лістингу та торгуватись, то вони вказуються.

2.2.4. Емітент - не комерційний банк подає такі документи: "Баланс", "Звіт про фінансові результати", примітки до цих звітів.

Емітент - комерційний банк подає такі документи: "Баланс комерційного банку" (форма N 11місячна), "Звіт про прибутки та збитки" (форма N 2КБ), "Звіт про стан портфеля цінних паперів".

До річної фінансової звітності додається аудиторський висновок у паперовій формі.

2.2.5. До звіту додаються копії протоколів загальних зборів акціонерів за звітний період, на яких вирішувались питання, що відносяться до виключної компетенції загальних зборів.

2.2.6. Перелік усіх документів, що подаються емітентом, має бути на окремому аркуші, який містить підпис керівника виконавчого органу та печатку емітента.