За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про впорядкування діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (витяг)
26.05.98 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про впорядкування діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (витяг)

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ

від 26 травня 1998 року N 60

Про впорядкування діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (Витяг) Загальні положення

1.1. Основні терміни та поняття, що вживаються у цьому Положенні:

поняття: "бездокументарна форма цінного паперу", "відокремлений спосіб зберігання цінних паперів", "випуск цінних паперів", "глобальний сертифікат", "депозитарій цінних паперів", "депозитарна діяльність", "депозитарний договір", "депозитарний облік", "депонент", "договір про відкриття рахунку у цінних паперах", "документарна форма цінного паперу", "зберігач", "знерухомлення цінних паперів", "колективний спосіб зберігання цінних паперів", "номінальний утримувач", "рахунки у цінних паперах", "реєстратор", "сертифікат", "сертифікат якості цінних паперів в документарній формі" вживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"; особовий рахунок - об'єднана єдиним в системі реєстру реєстраційним номером сукупність даних про особу власника рахунку, кількість та номінальну вартість зареєстрованих на її ім'я іменних цінних паперів по випусках та категоріях, відомості про всі зміни кількості вказаних цінних паперів та про факти їх обтяження зобов'язаннями та блокування. Особовий рахунок в системі реєстру може бути відкритий на ім'я емітента, власника, номінального утримувача іменних цінних паперів або заставодержателя; реєстр власників іменних цінних паперів (далі - реєстр) - перелік за станом на певну дату власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів та іменних цінних паперів, які обліковуються на їх особових рахунках, що є складовою частиною системи реєстру та дає змогу ідентифікувати цих власників, кількість, номінальну вартість та вид належних їм іменних цінних паперів. На дату обліку повинна складатися паперова копія реєстру, до якої включається інформація про всіх власників іменних цінних паперів, в тому числі тих, які обліковуються у номінальних утримувачів; розміщення (розповсюдження) цінних паперів - відчуження цінних паперів під час проведення підписки або розподілу цінних паперів.

4.5.2. Реєстроутримувач видає два види виписок: виписку про стан особового рахунку або виписку про операції по особовому рахунку за період. Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів містить такі дані:

найменування документа: "Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів";

вид виписки (про стан особового рахунку, про операції по особовому рахунку за період);

дата складання виписки;

відомості про реєстратора, який склав виписку (код ЄДРПОУ, найменування та номер дозволу);

відомості про зареєстровану особу, відносно якої складено виписку:

номер особового рахунку;

прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи - код ЄДРПОУ та найменування);

для фізичних осіб - дані документа, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, що видав документ);

для юридичних осіб - дані свідоцтва про державну реєстрацію (номер та дата видачі свідоцтва, орган, що видав свідоцтво);

дані про емітента, у відношенні цінних паперів якого складено виписку та розмір його статутного фонду;

дані про випуск цінних паперів, у відношенні яких складено виписку:

вид цінних паперів;

найменування випуску цінних паперів із зазначенням категорії;

дані свідоцтва про реєстрацію випуску (номер свідоцтва, дата видачі, орган, що видав свідоцтво);

номінальна вартість одного цінного папера вказаного випуску та категорії;

загальна кількість та сумарна номінальна вартість цінних паперів вищевказаного випуску та категорії, які обліковуються за зареєстрованою особою;

загальна кількість та сумарна номінальна вартість цінних паперів вищевказаного випуску та категорії, які обліковуються за зареєстрованою особою і обтяжені зобов'язаннями (блоковані).

Якщо на особовому рахунку зареєстрованої особи в системі реєстру емітента обліковуються цінні папери різних випусків та категорій, дані про кожен з них можуть бути включені реєстратором до однієї виписки.

До виписки про операції по особовому рахунку за період додатково включаються:

період, на який складена виписка (дата початку, дата кінця);

перелік операцій з цінними паперами, зареєстрованих на особовому рахунку за період. Перелік складається окремо для кожного виду та категорії цінних паперів, що обліковуються на особовому рахунку, і включає такі дані для кожної операції:

дата операції;

номер запису про операцію за журналом обліку записів;

вид операції (купівля, продаж, застава тощо);

посилання на документи, що є підставою для проведення операції;

кількість зарахованих/списаних при виконанні операції іменних цінних паперів;

дані про контрагента (номер особового рахунку, найменування та прізвище, ім'я, по батькові);

залишок цінних паперів після проведення операції (мають вказуватись кількість, загальна сума за номіналом та, для акцій, частка статутного фонду).

Виписка з реєстру повинна містити дані про те, що вона не є іменним цінним папером та її передача не веде до переходу права власності на іменні цінні папери.

Виписка має бути підписана відповідальним фахівцем та завірена печаткою реєстратора.

Реєстратор, що видав виписку з реєстру, несе відповідальність за повноту та достовірність вказаних в ній даних