За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенция об отмывании, выявлении и изъятии доходов от преступной деятельности,1990 год.
Стаття 18 Підстави для відмови
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 18 Підстави для відмови

1. Згiдно з цiєю главою у спiвробiтництвi може бути вiдмовлено, якщо:
a. захiд, що вимагається, може суперечити фундаментальним принципам правової системи запитуваної Сторони; або
b. задоволення клопотання може завдати шкоди суверенiтету, безпецi, громадському порядку або iншим суттєвим iнтересам запитуваної Сторони; або
c. на думку запитуваної Сторони, важливiсть справи, якої стосується клопотання, не виправдовує здiйснення заходу, що вимагається; або
d. злочин, якого стосується клопотання, є полiтичним чи фiнансовим злочином; або
e. запитувана Сторона вважає, що вжиття заходу, що вимагається, може суперечити принципу ne bis in idem; або
f. злочин, якого стосується клопотання, не вважався б злочином за законодавством запитуваної Сторони у разi, якби пiдлягав її юрисдикцiї. Проте така пiдстава для вiдмови поширюється на спiвробiтництво згiдно з роздiлом 2 тiльки в тiй мiрi, в якiй допомога, що вимагається, передбачає примусовi дiї.
2. У спiвробiтництвi згiдно з роздiлом 2, коли допомога, що вимагається, передбачає примусовi дiї, i згiдно з роздiлом 3 цiєї глави може також бути вiдмовлено, якщо заходи, що вимагаються, не могли б бути вжитi згiдно з внутрiшнiм законодавством запитуваної Сторони з метою розслiдування чи судового розгляду в аналогiчнiй внутрiшнiй справi.
3. У випадках, передбачених законодавством запитуваної Сторони у спiвробiтництвi, згiдно з роздiлом 2, коли допомога, що вимагається, передбачає примусовi дiї, i згiдно з роздiлом 3 цiєї глави, може також бути вiдмовлено, якщо здiйснення заходiв, що вимагаються, або будь-яких iнших аналогiчних заходiв суперечило б законодавству запитуючої Сторони або, у тому, що стосується компетентних властей запитуючої Сторони, якщо клопотання не санкцiоноване суддею чи iншим судовим органом, включаючи державних обвинувачiв, при цьому будь-яка з цих iнстанцiй повинна мати вiдношення до кримiнальних справ.
4. У спiвробiтництвi згiдно з роздiлом 4 цiєї глави може також бути вiдмовлено, якщо:
a. за законодавством запитуваної Сторони у зв'язку iз злочином, якого стосується клопотання, конфiскацiя не передбачається; або
b. без шкоди для зобов'язання за пунктом 3 статтi 13 воно може суперечити принципам внутрiшнього законодавства запитуваної Сторони щодо обмежень конфiскацiї, якi стосуються спiввiдношення мiж злочином i:
i
. економiчною вигодою, яку можна було б розглядати як доход, одержаний внаслiдок вчинення злочину; або
ii. власнiстю, яку можна було б розглядати як знаряддя вчинення злочину; або
c. за законодавством запитуваної Сторони конфiскацiя не може бiльше бути застосована або здiйснена у зв'язку iз закiнченням строку давностi; або
d. клопотання не стосується попереднього обвинувального вироку, або рiшення, яке має судовий характер, чи заяви в такому рiшеннi про те, що був вчинений один або декiлька злочинiв, на пiдставi чого було ухвалене рiшення про конфiскацiю або вживаються заходи для його ухвалення; або
e. конфiскацiя або не може бути забезпечена запитуючою Стороною або все ще може бути оскаржена у звичайному порядку; або
f. клопотання стосується постанови про конфiскацiю, яка випливає з рiшення, прийнятого за вiдсутнiстю особи, проти якої була ухвалена постанова, i, на думку запитуваної Сторони, судовий розгляд, здiйснений запитуючою Стороною, внаслiдок якого було ухвалене таке рiшення, не забезпечив дотримання мiнiмальних прав на захист, якi в обов'язковому порядку визначаються за кожною особою, проти якої висувається кримiнальне обвинувачення.
5. Для цiлей пункту 4. f цiєї статтi рiшення не вважається прийнятим за вiдсутнiстю особи, якщо:
a. воно було затверджене або ухвалене пiсля заперечень цiєї особи; або
b. воно було оскаржене, за умови, що апеляцiя була подана цiєю особою.
6. Оцiнюючи, для цiлей пункту 4.f цiєї статтi, чи були забезпеченi мiнiмальнi права на захист, запитувана Сторона зважає на те, чи намагалася ця особи навмисно уникнути вiдповiдальностi, або на те, що ця особа, маючи можливiсть законним шляхом оскаржити рiшення, прийняте у її вiдсутнiсть, вирiшила не вдаватися до цього. Це також стосується випадкiв, коли ця особа, одержавши вiдповiдний виклик до суду, не з'явився до суду i не просила вiдкласти слухання.
7. Сторона не повинна посилатися на банкiвську таємницю як пiдставу для вiдмови у будь-якому спiвробiтництвi згiдно з цiєю статтею. У випадках, передбачених законом, Сторона може вимагати, щоб прохання про спiвробiтництво, яке може передбачати розкриття банкiвської таємницi, було санкцiоноване суддею або iншим судовим органом, включаючи державних обвинувачiв, при цьому будь-яка з цих iнстанцiй повинна мати вiдношення до кримiнальних справ.
8. Без шкоди для пiдстави для вiдмови, передбаченої в пунктi 1.a цiєї статтi:
a. той факт, що особа, яка перебуває пiд слiдством або щодо
якої властi запитуючої Сторони ухвалили постанову про
конфiскацiю, є юридичною особою, не може використовуватися
запитуваною Стороною як перешкода для будь-якого
спiвробiтництва згiдно з цiєю главою;
b. той факт, що фiзична особа, щодо якої була ухвалена
постанова про конфiскацiю доходiв, згодом померла, або той
факт, що юридична особа, стосовно якої була ухвалена
постанова про конфiскацiю доходiв, згодом була лiквiдована,
не може використовуватися як перешкода для надання допомоги
вiдповiдно до пункту 1.a статтi 13.
 prev Розділ 5 Відмова від співробітництва та відстрочка співробітництва
 next Стаття 19 Відкладення