За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенция об отмывании, выявлении и изъятии доходов от преступной деятельности,1990 год.
Стаття 27 Зміст прохання
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 27 Зміст прохання

1. Будь-яке прохання про спiвробiтництво має мiстити:
a. назву органу, який звертається iз проханням, та органу, що проводить розслiдування або судовий розгляд;
b. предмет прохання i його причину;
c. факти, включаючи вiдповiднi факти (такi як дату, мiсце i обставини вчинення злочину), що стосуються розслiдування або судового розгляду, за винятком прохання про повiдомлення;
d. коли спiвробiтництво передбачає примусовi дiї:
i. текст положень, передбачених законом, або, коли це неможливо, виклад вiдповiдного чинного закону; i
ii. вказiвку на те, що захiд, який вимагається, або будь-якi iншi аналогiчнi заходи могли б бути застосованi на територiї запитуючої Сторони згiдно з її власним законодавством;
e. у разi необхiдностi i у мiру можливостi:
i. детальнi вiдомостi про вiдповiдну особу чи осiб, включаючи прiзвище, дату i мiсце народження, громадянство i мiсце перебування, а у випадку юридичної особи її мiсцезнаходження; i
ii. вiдомостi про власнiсть, стосовно якої надходить прохання про спiвробiтництво, її мiсцезнаходження, її зв'язок з вiдповiдною особою чи особами, будь-яке вiдношення до злочину, а також будь-яку наявну iнформацiю про частку iнших осiб у цiй власностi; i
f. визначення будь-якої конкретної процедури, якої, за бажанням запитуючої Сторони, необхiдно дотримуватися.
2. Клопотання про прелiмiнарнi заходи згiдно з роздiлом 3 у зв'язку з арештом власностi, вiдносно якої може бути ухвалена постанова про конфiскацiю, що передбачає вимогу сплати грошової суми, повинне також зазначити максимальну суму, вiдшкодування якої вимагається за допомогою цiєї власностi.
3. На додаток до iнформацiї, наведеної в пунктi 1, будь-яке прохання згiдно з роздiлом 4 мiстить:
a. у випадку застосування пункту 1.a статтi 13:
i. засвiдчену копiю постанови про конфiскацiю, ухваленої судом запитуючої Сторони, i виклад пiдстав, на основi яких була ухвалена постанова, якщо вони не зазначенi в самiй постановi;
ii. пiдтвердження, видане компетентним органом запитуючої Сторони, що постанова про конфiскацiю може бути примусово виконана i що вона не пiдлягає оскарженню у звичайному порядку;
iii. iнформацiю стосовно обсягу виконання постанови; i
iv. iнформацiю щодо необхiдностi вжиття будь-яких прелiмiнарних заходiв;
b. у випадку застосування пункту 1.b статтi 13 - виклад фактiв, на якi посилається запитуюча Сторона i якi є достатнiми для того, щоб запитувана Сторона була в змозi домагатися ухвалення постанови згiдно з її внутрiшнiм законодавством;
c. якщо третi сторони мали можливiсть вимагати визнання прав - документи на пiдтвердження цього.
 prev Стаття 26 Легалізація
 next Стаття 28 Прохання, сформульовані неналежним чином