За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (витяг)
15.12.93 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (витяг)

§ 8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг

Закон україни від 15 грудня 1993 р. Ди 3689-хп

(ввр україни. — 1994. — № 7. — ст. 36) (з наступними змінами та доповненнями)

(витяг)

Стаття 1. Визначення

У цьому законі нижченаведене вживається у такому значенні:

Відомство — державний комітет україни з питань інтелектуальної власності (держпатент україни);

Особа — громадянин або юридична особа;

Знак — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб;

Свідоцтво — свідоцтво україни на знак для товарів і послуг;

Зареєстрований знак — знак, на який видано свідоцтво;

Заявка — сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва;

Заявник — особа, яка подала заявку;

Пріоритет заявки (пріоритет) — першість у поданні заявки;

Дата пріоритету — дата подання заявки до відомства чи до відповідного органу держави — учасниці паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет;

Реєстр — державний реєстр свідоцтв україни на знаки для товарів і послуг.

Стаття 4. Права іноземних та інших осіб

1. Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами україни права, передбачені цим законом, відповідно до міжнародних договорів україни чи на основі принципу взаємності.

Стаття 5. Умови надання правової охорони

1. Правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, прин-

Ципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим законом.

2. Об'єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

3. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до відомства і продовжується відомством за клопотанням власника свідоцтва, поданим протягом останнього року дії свідоцтва, щоразу на 10 років. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється відомством.

Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у статті 18 цього закону.

4. Обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг.

5. Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

6. Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до відомства або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або не відхилена.

Стаття 6. Підстави для відмови в наданні правової охорони

1. Згідно з цим законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують:

Державні герби, прапори та емблеми;

Офіційні назви держав;

Емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

Офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

Нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це е згода відповідного компетентного органу або їх власників.

2. Згідно з цим законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

Не мають розрізняльної здатності;

Є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

Вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

Є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

Є загальновживаними символами і термінами.

Позначення, вказані а абзацах 2, 3, 4, 6 цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

Знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг;

Знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є україна;

Фірмовими найменуваннями, що відомі в україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до відомства заявки щодо однорідних товарів і послуг;

Найменуваннями місць походження крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які мають право користуватися такими найменуваннями;

Сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку.

4. Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

Промислові зразки, права на які належать в україні іншим особам;

Назви відомих в україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

Прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в україні осіб без їх згоди.

Стаття 20. Порушення прав кластися свідоцтва

1. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього закону, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинний законодавством україни.