За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про охорону прав на сорти рослин (витяг)
21.04.93 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про охорону прав на сорти рослин (витяг)

§ 9. Про охорону прав на сорти рослин закон україни від 21 квітня 1993 р. № 3116-XІІ (ввр укріани. — 1993. — № 21. — ста 218) (витяг)стаття і.

Визначення термінів

У цьому законі терміни вживаються у такому значенні:

Сорт — це штучно відібрана сукупність рослин у межах одного і того ж ботанічного таксону з притаманними їм біологічними ознаками і властивостями, що характеризують їх спадковість, яка має хоча б одну відмінність від відомих сукупностей рослин того ж ботанічного таксону і може вважатися єдиною з точки зору придатності для відтворення сорту. Категорія сорту — клон, лінія, гібрид, популяція;

Насіння — генеративні і вегетативні органи рослин, що використовуються для відтворення сорту;

Використання сорту — це виробництво насіння з метою його відчуження, доведення його до посівних кондицій для розмноження, продаж або інше введення в оборот, ввезення з-за кордону, зберігання насіння для зазначених цілей, застосування як батьківської форми для одержання насіння;

Реєстр сортів рослин україни — реєстр, до якого занесено сорти, допущені для господарського використання;

Державний реєстр сортів рослин україни — реєстр, до якого занесено сорти, права на які охороняються;

Запатентований сорт — сорт, на який видано патент;

Виключна ліцензія — передача власником патенту або його правонаступником (ліцен-зіар) права на використання сорту будь-якій особі (ліцензіат), включаючи право продажу ліцензій на сорт третім особам;

Невиключна ліцензія — передача власником патенту або його правонаступником права на використання сорту будь-якій особі, за винятком права продажу ліцензій на цей сорт третім особам.

Стаття 2. Об'єкт правової охорони

До об'єкта правової охорони належать майнові та немайнові права автора сорту, власника патенту або ліцензії.

Перелік родів і видів рослин, на сорти яких видаються патенти, визначається кабінетом міністрів україни.

Стаття 7. Автор сорту

Автором сорту визнається громадянин, творчою працею якого цей сорт створено. Якщо сорт створено спільною творчою працею кількох осіб, всі вони визнаються співавторами даного сорту.

Громадяни, які не внесли особистого творчого вкладу в створення сорту, а надали автору (співавторам) лише технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або сприяли оформленню матеріалів для одержання прав на сорт, не можуть бути авторами сорту.

Авторові (співавторам) сорту належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом. Авторство на сорт охороняється безстрокове.

Стаття 8. Власник патенту на сорт

1. Власником патенту на сорт може бути будь-яка особа відповідно до статті 3 цього закону. Патент на сорт видається його автору. Якщо сорт створено у співавторстві, то право на одержання патенту належить всім співавторам.

Якщо декілька осіб створили сорт незалежно одна від одної, то право на одержання патенту на сорт належить тій особі, заявка якої раніше надійшла до держпатенту україни.

2. Право на одержання патенту має будь-яка особа, яка зазначена автором сорту в заявці або в заяві автора про видачу патенту іншій особі, за умови, що заява надійшла до держпатенту україни до прийняття рішення про видачу патенту.

3. Право на одержання патенту має роботодавець, якщо сорт створено працівником — автором сорту при виконанні ним службових обов'язків, конкретного завдання, одержаного працівником від роботодавця. Між зазначеним працівником та роботодавцем повинен бути укладений письмовий договір, що передбачає передачу прав роботодавцю на одержання патенту. У цьому разі автор сорту має право на винагороду, яка визначається умовами договору.

Якщо між автором сорту і роботодавцем не укладено письмового договору про передачу права на одержання патенту або роботодавець порушив суттєві умови договору, то право на одержання патенту залишається за автором.

4. Право на одержання патенту має фонд винаходів україни, якщо автор сорту вказав цей фонд у заявці або в заяві до прийняття рішення про видачу патенту.

В цьому разі автор сорту має право на винагороду, рівнозначну вигоді, одержаній фондом винаходів україни від використання сорту. Між автором сорту і фондом винаходів україни мас бути укладено відповідно письмовий договір.

Стаття 26. Відповідальність за порушення закону

Особи, винні в порушенні цього закону, несуть відповідно дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.