За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про кінематографію (витяг)
13.01.98 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про кінематографію (витяг)

§ 15. Про кінематографію

Закон україни від 13 січня 1998 р. № 9/98-вр

(ввр україни. ~ 1998. — № 22. — ст. 114)

(витяг)

Стаття 3. Визначення термінів

У цьому законі терміни вживаються у такому значенні:

Автор фільму — фізична особа, власна праця якої визначає творчий задум та/або способи його реалізації у фільмі;

Виключне право на фільм — майнове право юридичної або фізичної особи, що дає право тільки цій особі на використання фільму в будь-якій формі і будь-яким дозволеним способом;

Виконавець фільму — фізична особа, яка власною працею брала участь у реалізації творчих задумів авторів фільму в процесе; його створення;

Виробник фільму — суб'єкт кінематографії, який взяв на себе відповідальність за виробництво фільму;

Виробництво фільму — діяльність, що поєднує співпрацю авторів і виконавців фільму та інших суб'єктів кінематографії, спрямовану на втілення твору кінематографії технічними засобами;

Вихідні матеріали фільму — матеріальні носії оригіналу твору кінематографії, використання яких дає можливість виготовляти (тиражувати) фільмокопії;

Демонстратор фільму — суб'єкт кінематографії, який здійснює демонстрування (публічний показ) фільму;

Демонстрування (публічний показ) фільму — професійна діяльність у кінематографії, що полягає в показі фільму глядачам у призначених для цього приміщеннях (кінотеатрах, інших кіновидовищних закладах), на відеоустаиовках, а також каналами мовлення телебачення;

Державний фонд фільмів — державний заклад культури, що здійснює архівну та науково-дослідницьку діяльність з метою розвитку фільмофонду, відновлення, реставрування і збереження творів національної та світової кінематографічної спадщини, розповсюдження відповідної інформації;

Дублювання фільму— творча і виробнича діяльність, яка полягає у синхронному відтворенні мовної частини звукового ряду фільму іншою мовою шляхом перекладу, що відповідає складовій артикуляції дійових осіб;

Зберігання фільму — дальність, яка спрямована на забезпечення довгострокового зберігання вихідних матеріалів фільмів і фільмокопій та їх реставраційно-профілактнчної обробки; кінематографія — галузь культури, що об'єднує комплекс видів професійної діяльності, пов'язаної з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням та демонструванням фільмів, навчально-науковою роботою у цій галузі;

Кінопроект — комплект документів, на підставі яких здійснюється виробництво фільму;

Національний екранний час — сумарний час, протягом якого здійснюється демонстрування (публічний показ) фільмів у кіновідеомережі та на каналах мовлення телебачення україни;

Національний фільм — створений суб'єктами кінематографії україни фільм, виробництво якого здійснено в україні та авторське право чи право власності на який повністю або частково належить суб'єктам кінематографії україни;

Озвучення фільму — творча і виробнича діяльність, яка полягає в заміні звукового ряду фільму на інший, несинхронний, який передає зміст мовного ряду фільму;

Підприємницька діяльність у кінематографії — діяльність, пов'язана з виробництвом, розповсюдженням та демонструванням (публічним показом) фільмів, з метою одержання прибутку;

Продюсер фільму — фізична або юридична особа, яка бере на себе ініціативу і відповідальність за фінансування, виробництво та розповсюдження фільму;

Продюсерська система — система в галузі кінематографії, яка в умовах кіноринку забезпечує взаємодію і функціонування всіх суб'єктів кінематографії з метою виробництва, розповсюдження та демонстрування (публічного показу) фільмів;

Розповсюдження (прокат) фільму — виготовлення фільмокопій (тиражування), продаж та передача їх в прокат юридичним та фізичним особам;

Розповсюджувач (дистриб'ютор, прокатник) фільму — суб'єкт кінематографи', який одержав право на розповсюдження фільму;

Суб'єкт кінематографії — фізична або юридична особа, яка займається будь-яким видом професійної діяльності у галузі кінематографії;

Субтитрування фільму — творча і виробнича діяльність, яка полягає в здійсненні перекладу з мови оригіналу фільму на іншу мову та фіксуванні цього перекладу написами безпосередньо на фільмокопії;

Фільм — аудіовізуальний твір кінематографії, що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними засобами, та який є результатом спільної діяльності його авторів, виконавців і виробників. За способами фіксації зображення та розповсюдження фільми поділяються на кіно-, відеофільми тощо;

Фільмокопія — примірник фільму, виготовлений із застосуванням вихідних матеріалів фільму.

Стаття 4. Регулювання відносин, що виникають у процесі виробництва та використаная фільму як об'єкта авторського права.

Відносини, що виникають у процесі виробництва та використання фільму як об'єкта авторського права, регулюються цим законом, законом україни "про авторське право і суміжні права" та іншими нормативно-правовими актами україни.

Стаття 13. Вихідні дані (титри) фільму

На початку або в кінці фільму на матеріальних носіях розміщуються вихідні дані (титри), в яких у довільній послідовності зазначаються назва фільму, учасники його створення, знак охорони авторського права, рік його створення. За погодженням з власником, який має виключне право на фільм, у вихідні дані (титри) фільму можуть бути внесені додаткові відомості про учасників його створення.

Вихідні дані (титри) фільму підлягають обов'язковому відтворенню на всіх фільмокопіях.

Стаття 24. Діяльність іноземних фізичних та юридичних осіб у кінематографи украв— іноземні юридичні та фізичні особи можуть брати участь у розвитку кінематографії україни, в тому числі шляхом інвестування, відповідно до законів україни та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана верховною радою україни.

Держава гарантує іноземним юридичним та фізичним особам, які беруть участь у створенні фільмів та інвестуванні кінематографії україни, сприятливі умови діяльності, охорону авторського права і суміжних прав відповідно до законів україни та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана верховною радою україни.