За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
21.10.1993. :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

ПРО МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні поняття

1 Мобілізаційна підготовка в Україні - це комплекс організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових і спеціальних заходів, які здійснюються у мирний час з метою підготовки органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України (далі - Збройні Сили України, інші військові формування), органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій для своєчасного і організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави в особливий період.

2. Мобілізація в Україні - це комплекс заходів, які здійснюються у державі з метою планомірного переведення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань - на організацію і штати воєнного часу.

Мобілізація в Україні може бути загальною або частковою та проводитися відкрито чи приховано.

3. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України та стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій.

Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, а також стосуватися деякої частини Збройних Сил України, інших військових формувань і окремих галузей національної економіки.

Рішення про проведення відкритої мобілізації має бути негайно оголошене через засоби масової інформації.

Рішення про проведення прихованої мобілізації доводиться по закритих каналах до керівників Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

З метою ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф у мирний час може проводитися цільова мобілізація.

У рішенні про проведення мобілізації Президентом України визначаються вид, обсяги, порядок і термін її проведення.

4. З моменту оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях настає особливий період функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій.

5. Демобілізація - це комплекс заходів, спрямованих на планомірне переведення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а Збройних Сил України, інших військових формувань - на організацію і штати мирного часу.

Рішення про демобілізацію, а також порядок і терміни її проведення приймає Президент України.

Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

Стаття 4. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації

1 Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки і регіонів України визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

2. Керівництво мобілізаційною підготовкою та мобілізацією держави, безпосередньо Збройних Сил України, інших військових формувань покладається на Президента України, органів державної влади, інших державних органів, галузей національної економіки - на Кабінет Міністрів України, в Автономній Республіці Крим - на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, у галузях національної економіки і регіонах України - на відповідні центральні й місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях - на їх керівників.

3. Функції щодо координації планування, методологічного, методичного та наукового забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації у галузях національної економіки покладаються на Міністерство економіки України, а в Збройних Силах України, інших військових формуваннях - на Міністерство оборони України.

4. Співробітництво з іншими державами у сфері мобілізаційної підготовки здійснюється відповідно до міжнародних договорів України.

Стаття 6. Військовий обов'язок

Військовий обов'язок встановлюється з метою забезпечення комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань особовим складом у разі мобілізації, а також для підготовки в мирний час військово-навчальних ресурсів військовозобов'язаних і призовників. Порядок його виконання визначається законами України з питань військового обов'язку і військової служби.

Розділ V. ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ГРОМАДЯН ЩОДО МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

Стаття 19. Обов'язки громадян

1 Громадяни зобов'язані: з'являтися за викликом у військові комісаріати для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час; надавати на воєнний час будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням з наступним відшкодуванням державою збитків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Громадяни у разі мобілізації та у воєнний час можуть бути, відповідно до закону, залучені до виконання робіт з метою забезпечення оборони держави, а також зараховані до спеціальних формувань.

3. Під час оголошення мобілізації громадяни, які підлягають призову на військову службу, зобов'язані з'явитися на збірні пункти в терміни, зазначені у мобілізаційних посвідченнях, повістках або у розпорядженнях військових комісарів.

4. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється виїзд з місця проживання без дозволу військового комісара

Розділ . ПРИЗОВ ГРОМАДЯН НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

Стаття 20. Порядок призову громадян на військову службу під час мобілізації

1 Призов громадян на військову службу під час мобілізації здійснюється у терміни, що визначаються мобілізаційними планами Збройних Сил України, інших військових формувань.

2. Призиваються на військову службу під час мобілізації громадяни, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації.

3. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу під час мобілізації, можуть використовуватися для роботи на посадах працівників Збройних Сил України, інших військових формувань відповідно до законодавства України.

4. Військовослужбовці під час оголошення мобілізації продовжують військову службу, за винятком військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до 16 років. Такі військовослужбовці-жінки можуть продовжувати службу тільки за власним бажанням.

Стаття 21. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

визнані тимчасово нездатними до військової служби за станом здоров'я - на термін до шести місяців;

чоловіки, на утриманні яких перебуває більше чотирьох дітей віком до 16 років;

жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (можуть бути призваними тільки за місцем проживання у разі їх згоди);

які зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України;

які є депутатами Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

Стаття 22. Організація призову громадян на військову службу під час мобілізації

1 Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин (призначаються) для проходження військової служби у воєнний час або для використання їх як працівників Збройних Сил України, інших військових формувань.

2. Громадяни, які приписані до військових частин (призначені у спеціальні формування) для проходження військової служби у воєнний час, призиваються на військову службу під час мобілізації для здійснення заходів щодо переведення військових частин, до яких вони приписані, на організацію і штати воєнного часу.

3. Призов громадян на військову службу під час мобілізації або для використання їх як працівників Збройних Сил України, інших військових формувань здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати.

4. Організація і порядок призову громадян на військову службу під час мобілізації або для використання їх як працівників Збройних Сил України, інших військових формувань визначаються законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.