За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

ПОСТАНОВА

вiд 4 жовтня 1995 р. N 782 Київ Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на замiщення вакантних посад державних службовцiв

Вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на замiщення вакантних посад державних службовцiв (додається).
2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:
постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 1993 р. N 1047 "Про порядок проведення конкурсу при прийняттi осiб на роботу до органiв державної виконавчої влади" /ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 101);
постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 серпня 1994 р. N 581 "Про внесення змiн до Положення про порядок проведення конкурсу при прийняттi осiб на роботу до органiв державної виконавчої влади" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст.290).
Прем'єр-мiнiстр України Є. МАРЧУК Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України В. ПУСТОВОЙТЕНКО ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 жовтня 1995 р. N 782 ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсу на замiщення вакантних посад державних службовцiв
1. Це Положення регулює порядок проведення конкурсного вiдбору на замiщення вакантних посад державних службовцiв третьої-сьомої категорiй, крiм випадкiв, коли законами України чи рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України встановлено iнший порядок замiщення таких посад.
2. Рiшення про проведення конкурсу та його умови приймається керiвником органу, в якому оголошується конкурс (далi - керiвник).
3. Для проведення конкурсу наказом керiвника утворюється конкурсна комiсiя (далi - комiсiя), яку очолює, як правило, заступник керiвника.
4. Iнформацiя про конкурс на замiщення вакантних посад та умови конкурсу пiдлягають публiкацiї в пресi та поширенню через iншi засоби масової iнформацiї не пiзнiш як за мiсяць до проведення конкурсу та доводяться до вiдома працiвникiв органу, в якому оголошується конкурс.
5. Особи, якi бажають взяти участь у конкурсi, подають на iм'я керiвника заяву, до якої додаються особовий листок облiку кадрiв, автобiографiя, копiї документiв про освiту, декларацiя про доходи, зобов'язання фiнансового характеру, в тому числi i за кордоном, щодо себе i членiв своєї сiм'ї за формою, затверджуваною Мiнфiном.
Особи, якi працюють в органi, де оголошено конкурс, чи зарахованi до кадрового резерву цього органу i бажають взяти участь у конкурсi, зазначених документiв до заяви не додають.
6. За рiшенням комiсiї до участi в конкурсi допускаються особи, якi вiдповiдають умовам конкурсу.
Особи, якi досягли граничного вiку перебування на державнiй службi, участi в конкурсi не беруть.
Рiшення комiсiї про недопущення до конкурсу надсилається заявниковi i може бути оскаржено керiвнику протягом 3 днiв з дня одержання вiдмови комiсiї.
7. Учасникам конкурсу надається iнформацiя щодо особливостей умов працi за вiдповiдною посадою. Їм може бути запропоновано викласти свої мiркування чи пiдготувати реферат на тему, пов'язану з майбутньою роботою.
8. Учасники конкурсу завчасно повiдомляються про час i мiсце засiдання комiсiї. Комiсiя проводить спiвбесiду з кожним учасником конкурсу.
9. На пiдставi вивчення поданих документiв, рефератiв, спiвбесiд комiсiя приймає рiшення стосовно кожного учасника конкурсу шляхом голосування.
10. Засiдання комiсiї вважається правомочним, якщо на ньому присутнi не менше 2/3 її складу. Рiшення комiсiї приймається простою бiльшiстю голосiв членiв комiсiї, присутнiх на засiданнi. Голосування проводиться на закритому засiданнi. Форма голосування обирається на розсуд комiсiї.
11. У разi коли два або бiльше учасникiв конкурсу, якi претендують на одну i ту ж посаду, отримали рiвну кiлькiсть голосiв або жоден з учасникiв конкурсу не отримав бiльшостi голосiв, за рiшенням комiсiї може бути проведено повторне голосування.
У разi коли за пiдсумками повторного голосування жоден з учасникiв конкурсу не набрав необхiдної кiлькостi голосiв, оголошується повторний конкурс.
12. Засiдання комiсiї оформляється протоколом, який пiдписується всiма присутнiми на засiданнi членами комiсiї i подається керiвниковi не пiзнiш як через 2 днi пiсля голосування. Кожний член комiсiї може додати до протоколу свою окрему думку.
13. Рiшення про укладення трудового договору приймає керiвник на пiдставi рiшення комiсiї про переможця конкурсу. Iншi учасники конкурсу можуть бути зарахованi до кадрового резерву чи прийнятi на стажування.
_________________________