За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій [Державна адміністрація ядерного регулювання] [4353] (витяг)
09.12.1999 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій [Державна адміністрація ядерного регулювання] [4353] (витяг)

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 9 грудня 1999 р. N 63

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 березня 2000 р. за N 132/4353

1. Основні положення

1.2. Загальні положення обов'язкові для всіх юридичних і фізичних осіб, що здійснюють діяльність, пов'язану з проведенням проектно-пошукових робіт з вибору майданчиків для розміщення атомних станцій (далі - АС), з проектуванням, будівництвом, уведенням в експлуатацію, експлуатацією та зняттям з експлуатації АС, а також з конструюванням, виготовленням і постачанням елементів для них.

1.3. Загальні положення встановлюють основні критерії, вимоги та умови забезпечення безпеки АС, а також основні принципи й характер технічних та організаційних заходів щодо досягнення безпеки. Обсяг і повнота реалізації цих принципів і заходів повинні визначатися нормами, правилами і стандартами в галузі використання ядерної енергії (далі - нормативні документи).

1.4. З тих питань, які не врегульовані чинними нормативними документами або ж пов'язані з відступами від їх вимог, експлуатуюча організація забезпечує розробку конкретних технічних рішень, затверджує їх і узгоджує з органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

2. Терміни та визначення

У Загальних положеннях наведені нижче терміни та визначення вживаються в такому значенні:

Аварія - порушення експлуатації АС, за якого стався вихід радіоактивних речовин і/або іонізуючих випромінювань за передбачені проектом для нормальної експлуатації межі в кількості, що перевищує встановлені межі безпечної експлуатації. Аварія характеризується початковою подією, шляхами протікання і наслідками.

Аварійна ситуація - стан АС, що характеризується порушенням меж і/або умов безпечної експлуатації, що не перейшов в аварію.

Адміністрація АС - керівники й інші посадові особи, які наділені в установленому порядку правами, обов'язками і відповідальністю за забезпечення безпеки під час будівництва, уведення в експлуатацію, експлуатації і зняття з експлуатації АС.

Активна зона - частина реактора, у якій розміщені ядерне паливо, уповільнювач, поглинач, теплоносій, засоби впливу на реактивність і елементи конструкцій, призначені для здійснення керованої ланцюгової ядерної реакції і передачі енергії теплоносію.

Активна система (елемент) - система (елемент), функціонування якої залежить від нормальної роботи іншої системи (елементу), наприклад керуючого пристрою, енергоджерела і т. ін.

Атомна станція (АС) - єдиний виробничо-технологічний комплекс, призначений для виробництва енергії в заданих режимах і умовах застосування, розташований в межах визначеної проектом території і укомплектований необхідним персоналом, на якому для здійснення цієї мети використовується ядерний реактор (реактори) з комплексом необхідних систем, пристроїв, обладнання і споруд.

Безпека АС - властивість АС за умов нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації, аварійних ситуацій і аварій обмежувати радіаційний вплив на персонал, населення і довкілля встановленими межами. Безпека АС включає в себе поняття радіаційної та ядерної безпеки.

Блок АС - частина АС, що виконує функцію АС у зазначеному проектом обсязі.

Блоковий щит (пункт) керування (далі - БЩК) - частина блоку АС, що розташовується в спеціально передбачених проектом приміщеннях і призначена для централізованого керування технологічними процесами, які реалізуються оперативним персоналом і засобами автоматизації.

Уведення в експлуатацію - процес, під час якого системи й елементи блоку АС або АС у цілому починають функціонувати і перевірятися на відповідність їх проекту. Процес включає передпускові налагоджувальні роботи, фізичний та енергетичний пуски, дослідно-промислову експлуатацію і завершується прийманням АС у промислову експлуатацію.

Внутрішня самозахищеність реакторної установки (далі - РУ) - властивість забезпечувати безпеку на основі природних зворотних зв'язків, процесів і характеристик.

Герметичне огородження РУ - сукупність елементів будівельних та інших конструкцій, які, захищаючи простір навколо реакторної установки і систем, що працюють під тиском першого контура, утворюють передбачений проектом кордон і перешкоджають поширенню радіоактивних речовин у довкілля в кількості, що перевищує встановлені межі. Простір, закритий герметичним огородженням, утворює одне або декілька герметичних приміщень.

Досягнутий рівень науки й техніки - комплекс наукових і технічних знань, технологічних, проектних і конструкторських розробок у певній галузі науки й техніки, який підтверджений науковими дослідженнями та практичним досвідом і відображений в науково-технічних матеріалах.

Залежна відмова - відмова системи (елементу), викликана відмовою або несправністю іншої системи (елементу).

Запроектна аварія - аварія, викликана початковими подіями, що не враховуються для проектних аварій, або така, що супроводжується додатковими, в порівнянні з проектними аваріями, відмовами систем безпеки понад одиничну відмову або реалізацією помилкових рішень персоналу.

Захисні системи (елементи) безпеки - технологічні системи (елементи), призначені для запобігання або обмеження пошкоджень ядерного палива, оболонок тепловидільних елементів, обладнання і трубопроводів, які містять радіоактивні речовини.

Початкова подія - порушення роботи (відмова) системи (елементу) АС, зовнішня подія або помилка персоналу, які призводять до порушення нормальної експлуатації і можуть призвести до порушення меж і/або умов безпечної експлуатації. Початкова подія включає всі залежні відмови, які є її наслідком.

Канал системи - частина системи, що виконує в заданому проектом обсязі функції системи.

Кваліфікація персоналу - рівень підготовленості особи з числа персоналу АС, включаючи базову спеціальну освіту, професійні знання, навички й уміння, а також досвід роботи, що забезпечує якість і безпеку експлуатації АС під час виконання нею посадових обов'язків.

Консервативний підхід - підхід до проектування і конструювання, за якого при аналізі аварій для параметрів і характеристик приймаються значення і межі, які явно призводять до більш несприятливих результатів.

Контур теплоносія реактора (перший контур) - контур разом із системою компенсації тиску, призначений для циркуляції теплоносія через активну зону в установлених проектом режимах і умовах експлуатації.

Критерії безпеки - установлені нормами, правилами й стандартами з ядерної та радіаційної безпеки і/або органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки значення параметрів і/або характеристик наслідків аварій, відповідно до яких обєрунтовується безпека АС.

Культура безпеки - набір характеристик, особливостей діяльності організацій та поведінки окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки АС як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю.

Локалізуючі системи (елементи) безпеки - системи (елементи), призначені для запобігання або обмеження й розповсюдження іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин, що виділяються при аваріях за передбачені проектом кордони, та виходу їх в довкілля.

Порушення нормальної експлуатації АС - порушення в роботі АС, за якого сталося відхилення від установлених експлуатаційних меж і умов, яке не призвело до аварійної ситуації.

Незалежні системи (елементи) - системи (елементи), для яких відмова однієї системи (елементу) не призводить до відмови іншої системи (елементу).

Відмова, яка не виявляється, - відмова системи (елементу), яка не виявляється в момент свого виникнення за нормальної експлуатації і не виявляється передбаченими засобами контролю відповідно до регламенту техобслуговування і перевірок.

Нормальна експлуатація - експлуатація АС у визначених проектом експлуатаційних межах і умовах.

Забезпечення якості - комплекс заходів, що плануються і систематично реалізуються з метою досягнення упевненості в тому, що здійснювані види діяльності відповідають вимогам нормативних документів.

Забезпечувальні системи (елементи) безпеки - технологічні системи (елементи), призначені для постачання систем безпеки енергією, робочим середовищем та створення умов для їх функціонування.

Дослідно-промислова експлуатація - етап уведення АС в експлуатацію від енергетичного пуску до приймання АС у промислову експлуатацію.

Відмови через загальні причини - відмови важливих для безпеки систем (елементів), що виникають унаслідок однієї відмови, помилки персоналу, внутрішнього або зовнішнього впливу.

Внутрішні впливи - впливи, що виникають за початкових подій аварій з урахуванням ударних хвиль, струменів, літаючих предметів, змін параметрів середовища (тиску, температури, хімічної активності і т. ін.), пожеж тощо.

Зовнішні впливи - характерні для майданчика АС впливи природних явищ і діяльності людини, у тому числі землетрусів, високого та низького рівнів наземних та підземних вод, ураганів, аварій на повітряному, водному та наземному транспорті і т. ін.

Помилка персоналу - одинична ненавмисна неправильна дія під час керування обладнанням, одиничний пропуск правильної дії або одинична ненавмисна неправильна дія під час технічного обслуговування й ремонту обладнання й систем, важливих для безпеки.

Помилкове рішення - неправильне ненавмисне виконання або невиконання ряду послідовних дій через неправильну оцінку поточних процесів.

Пасивна система (елемент) - система (елемент), функціонування якої пов'язане тільки з подією, що спричинила її роботу, і не залежить від роботи іншої активної системи (елементу), наприклад керівника системи, енергоджерела і т. ін. За конструктивними ознаками пасивні системі (елементи) поділяються на пасивні системі (елементи) з механічними рухомими частинами (наприклад, зворотні клапани) і пасивні системи (елементи) без механічних рухомих частин (наприклад, трубопроводи, судини).

Наслідки аварії - радіаційна обстановка, яка виникла внаслідок аварії і завдає збитків унаслідок перевищення встановлених меж радіаційного впливу на персонал, населення і довкілля.

Межі безпечної експлуатації АС - установлені проектом значення параметрів технологічного процесу, відхилення від яких можуть призвести до аварії.

Передпускові налагоджувальні роботи - етап уведення АС в експлуатацію, під час якого закінчені будівництвом і монтажем системи й елементи АС приводяться до стану експлуатаційної готовності з перевіркою їх на відповідність до встановлених у проекті критеріїв і характеристик і який завершується готовністю АС до фізичного пуску реактора.

Принцип одиничної відмови - принцип, відповідно до якого система повинна виконувати задані функції за будь-якої початкової події, яка вимагає роботи цієї системи, а також за відмови одного з активних або пасивних елементів, що мають механічні рухомі частини.

Перевірки - контрольні процедури, призначені для підтвердження відповідності системи (елементу) до проектних характеристик при введенні її в експлуатацію, після ремонту та періодично під час терміну служби.

Проектна аварія - аварія, для якої проектом визначені початкові події і кінцеві стани та передбачені системи безпеки, що забезпечують з урахуванням принципу одиничної відмови системи (каналу системи) безпеки або однієї, не залежної від початкової події, помилки персоналу, обмеження її наслідків встановленими для таких аварій межами.

Проектні межі - значення параметрів і характеристик стану систем (елементів) і АС у цілому, що встановлені в проекті для нормальної експлуатації, аварійних ситуацій та аварій.

Промислова експлуатація - експлуатація АС, прийнятої у встановленому порядку, а її безпека та відповідність проекту підтверджені випробуваннями на етапі введення АС в експлуатацію.

Шлях протікання аварії - послідовність станів систем і елементів АС у процесі розвитку аварії.

Радіаційна безпека - дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення і довкілля, які встановлені нормами, правилами і стандартами з безпеки.

Реакторна установка - комплекс систем і елементів АС, який призначений для перетворення ядерної енергії в теплову і включає в себе реактор та безпосередньо пов'язані з ним системи, необхідні для його нормальної експлуатації, аварійного охолодження, аварійного захисту і підтримки в безпечному стані за умови виконання необхідних допоміжних і забезпечувальних функцій іншими системами станції. Кордони реакторної установки встановлюються для кожної АС у проекті.

Резервний щит (пункт) керування (далі - РЩК) - передбачене проектом спеціально обладнане приміщення (розміщене територіально окремо від БЩК), що призначене на випадок відмови БЩК для надійного переведення РУ в підкритичний розхолоджений стан, підтримки його в цьому стані скільки завгодно, приведення в дію систем безпеки та отримання надійної інформації про стан реактора.

Ремонт - комплекс операцій з відновлення працездатного або справного стану об'єкта і/або відновлення його ресурсу.

Мережевий теплоносій - середовище, за допомогою якого тепло транспортується від АС до зовнішнього і внутрішнього споживачів.

Система - сукупність елементів, призначених для виконання заданих функцій.

Системи (елементи) безпеки - системи (елементи), призначені для виконання функцій безпеки. Системи (елементи) безпеки за характером виконуваних ними функцій діляться на захисні, локалізуючі й керівні.

Системи (елементи), важливі для безпеки - системи й елементи безпеки, а також системи (елементи) нормальної експлуатації, відмови яких з урахуванням відмови активного елементу системи безпеки або пасивного елементу системи безпеки, що має механічні рухомі частини, чи однієї, не залежної від цієї відмови помилки персоналу, можуть призвести до аварії.

Системи (елементи) контролю і керування - системи (елементи), призначені для контролю і керування системами нормальної експлуатації.

Системи (елементи) нормальної експлуатації - системи (елементи), призначені для здійснення нормальної експлуатації.

Зняття блоку з експлуатації - комплекс заходів, який після видалення ядерного палива і припинення експлуатації блоку АС унеможливлює його використання в цілях, для яких він був побудований, та забезпечує безпеку персоналу, населення і довкілля.

Будівництво АС - процес зведення будівель і споруд АС, що включає комплекс власне будівельних робіт та робіт з монтажу систем і елементів, а також допоміжних, транспортних та інших робіт.

Технічне обслуговування - комплекс операцій з контролю і підтримки об'єкта в працездатному і справному стані.

Важке пошкодження активної зони - пошкодження, за якого порушена проектна межа пошкодження палива.

Керування аварією - дії, спрямовані на запобігання розвитку проектних аварій в запроектні та на ослаблення наслідків запроектних аварій. Для цих дій використовуються будь-які наявні працездатні технічні засоби, призначені для нормальної експлуатації, для забезпечення безпеки в разі проектних аварій або спеціально призначені для зменшення наслідків запроектних аварій.

Керівні системи (елементи) безпеки - системи (елементи), призначені для ініціювання дій систем безпеки, здійснення контролю та керування ними в процесі виконання заданих функцій.

Рівень аварійної готовності - визначена за встановленим порядком міра готовності персоналу, адміністрації АС і посадових осіб експлуатувальної організації, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших сил, що залучаються, а також технічних засобів, що використовуються для дій щодо захисту персоналу і населення у разі аварії на АС.

Рівень втручання - очікувана розрахункова величина дози опромінення людини, яка зумовлена потребою обов'язкового здійснення заходів щодо захисту людини від впливу іонізуючого опромінення.

Рівень глибокоешелонованого захисту - пасивні системи, автоматичні системи безпеки або системи безпеки, які включаються вручну, та організаційно-технічні заходи, передбачені для забезпечення виконання потрібних функцій безпеки.

Умови безпечної експлуатації - установлені проектом мінімальні умови кількості, характеристик, стану працездатності та умови технічного обслуговування систем (елементів), важливих для безпеки, за яких забезпечується дотримання меж безпечної експлуатації і/або критеріїв безпеки.

Фізичний захист АС - це сукупність технічних і організаційних заходів, спрямованих на виявлення і припинення спроб несанкціонованого використання ядерної установки АС, а також несанкціонованого вилучення, переміщення, передачі, використання ядерних матеріалів, інших радіоактивних речовин, наявних на АС, унаслідок яких виникла або реально могла виникнути аварія.

Фізичний пуск - етап уведення АС в експлуатацію, що включає завантаження реактора ядерним паливом, досягнення критичного стану реактора і виконання необхідних фізичних експериментів на рівні потужності, за якою тепловідвід від реактора здійснюється за рахунок природних теплових утрат (розсіяння).

Функція безпеки - специфічна конкретна мета і дії, що забезпечують її досягнення та спрямовані на запобігання аваріям або обмеження їх наслідків.

Елементи - обладнання, прилади, трубопроводи, кабелі, будівельні конструкції та інші вироби, що забезпечують виконання заданих функцій самостійно або в складі систем, які розглядаються в проекті як структурні одиниці при проведенні аналізів надійності і безпеки.

Експлуатація - уся діяльність, що спрямована на досягнення безпечним способом мети, для якої була побудована АС, включаючи роботу на потужності, пуск, зупинки, випробування, технічне обслуговування, ремонт, перевантаження ядерного палива, інспектування під час експлуатації та іншу пов'язану з цим діяльність.

Експлуатаційні межі - значення параметрів і характеристик стану систем (елементів) і АС у цілому, у встановлених проектом для нормальної експлуатації.

Експлуатаційний персонал АС - персонал, що здійснює експлуатацію АС.

Експлуатуюча організація - юридична особа, створена або призначена за встановленим порядком для здійснення власними силами або із залученням інших підприємств (організацій) діяльності, пов'язаної з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, увведенням в експлуатацію, експлуатацією і зняттям з експлуатації АС, на яку покладається відповідальність за забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і яка зобов'язана в установленому порядку отримати дозвіл (ліцензію) на ведення діяльності відповідно до законодавства.

Енергетичний пуск - етап уведення АС в експлуатацію, під час якого АС виробляється енергія відповідно до проекту та здійснюється перевірка роботи АС на потужностях, що сягають рівня, установленого для промислової експлуатації.

Ядерна аварія - аварія, пов'язана з пошкодженням твелів, яке перевищує встановлені межі безпечної експлуатації, і/або пов'язана з опроміненням персоналу, яке перевищує допустимі для нормальної експлуатації значення, і викликана:

порушенням контролю і керування ланцюговою ядерною реакцією поділу в активній зоні реактора;

утворенням критичної маси під час перевантаження, транспортування і зберігання твелів;

порушенням тепловідводу від твелів.

Ядерна безпека - дотримання норм, правил, стандартів і умов використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку.

3. Критерії і принципи забезпечення безпеки

3.1. АС задовольняє вимоги безпеки, якщо її радіаційний вплив на персонал, населення і довкілля за нормальної експлуатації, за порушень нормальної експлуатації та проектних аварій не призводить до перевищення встановлених дозових меж опромінення персоналу і населення, нормативів з викидів і скидів, умісту радіоактивних речовин у навколишньому середовищі, а також обмежується при запроектних аваріях.

3.2. Дозові межі опромінення персоналу й населення, а також рівні викидів, скидів і вміст радіоактивних речовин в навколишньому середовищі встановлюються законодавством України, нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.

Для всіх установлених радіаційних параметрів додержується принцип неперевищення основних дозових меж опромінення персоналу й населення.

3.3. Безпека АС забезпечується за рахунок послідовної реалізації концепції глибокоешелонованого захисту, заснованої на застосуванні системи фізичних бар'єрів на шляху поширення іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин у довкілля і системи технічних і організаційних заходів щодо захисту бар'єрів і збереження їх ефективності з метою захисту персоналу, населення і довкілля.

Система фізичних бар'єрів блоку АС включає паливну матрицю, оболонку твела, кордони контуру теплоносія реактора, герметичне огородження реакторної установки та біологічний захист.

При експлуатації АС контролюється цілісність бар'єрів на всьому шляху розповсюдження радіоактивних речовин. За нормальної експлуатації всі бар'єри й засоби їх захисту перебувають у працездатному стані. При виявленні непрацездатності будь-якого з передбачених у проекті станції бар'єра або засобів його захисту згідно з умовами безпечної експлуатації робота блоку АС на потужності забороняється.

Система технічних і організаційних заходів утворює 5 рівнів глибокоешелонованого захисту.

Рівень 1 (створення умов, які запобігають порушенням нормальної експлуатації):

оцінка й вибір майданчика, придатного для розміщення АС;

розробка проекту на основі консервативного підходу з розвинутою властивістю внутрішнього самозахисту РУ;

забезпечення необхідної якості систем (елементів) АС і робіт, що виконуються;

експлуатація АС відповідно до вимог нормативних документів, технологічних регламентів та інструкцій з експлуатації;

підтримка в справному стані важливих для безпеки систем (елементів) шляхом своєчасного виявлення дефектів, уживання профілактичних заходів, заміни обладнання, що вичерпало свій ресурс, і організації ефективно діючої системи документування результатів робіт і контролю;

підбір персоналу АС і забезпечення необхідного рівня його кваліфікації для дій в умовах нормальної експлуатації і порушень нормальної експлуатації, включаючи аварійні ситуації і аварії;

формування культури безпеки.

Рівень 2 (запобігання проектним аваріям системами нормальної експлуатації):

своєчасне виявлення відхилень від нормальної роботи та їх усунення;

управління при порушеннях нормальної експлуатації.

Рівень 3 (запобігання аваріям системами безпеки):

запобігання розвитку відмов обладнання та помилок персоналу в проектні аварії, а проектним аваріям - в запроектні із застосуванням систем безпеки;

ослаблення наслідків аварій, яким не вдалося запобігти, шляхом утримання локалізуючими системами безпеки радіоактивних речовин, що виділяються.

Рівень 4 (керування запроектними аваріями):

запобігання розвитку запроектних аварій і ослаблення їх наслідків;

захист герметичного огородження від руйнування у разі запроектних аварій і підтримки його працездатності;

повернення АС у контрольований стан, за якого припиняється ланцюгова реакція поділу, забезпечується постійне охолодження ядерного палива та утримання радіоактивних речовин у встановлених кордонах.

Рівень 5 (планування заходів до захисту персоналу та населення):

установлення санітарно-захисної зони та зони спостереження навколо АС;

підготовка й здійснення при потребі планів заходів щодо захисту персоналу й населення.

Концепція глибокоешелонованого захисту здійснюється на всіх етапах життєвого циклу АС. Пріоритетною при цьому є стратегія запобігання початковим подіям, особливо для рівнів 1 і 2.

Потрібні обсяги й форма здійснення відповідних функцій безпеки конкретизуються в нормах і правилах з ядерної та радіаційної безпеки, а стосовно кожної АС - установлюються і обєрунтовуються в проекті.

 

6. Забезпечення безпеки АС при експлуатації

6.1. Організація експлуатації й експлуатаційна

документація

6.1.1. Експлуатуюча організація несе відповідальність за створення необхідної організаційної структури для безпечної експлуатації АС, забезпечення АС необхідними фінансовими і матеріально-технічними ресурсами, нормативними документами і науково-технічною підтримкою, організацію фізичного захисту і пожежної охорони АС, за підбір і підготовку експлуатаційного персоналу, за створення атмосфери, у якій безпека розглядається як життєво важлива справа і предмет особистої відповідальності всього персоналу, а також здійснює безперервний контроль за безпекою АС.

Експлуатуюча організація забезпечує постійний контроль за всією діяльністю, важливою для безпеки АС. Результати інспекцій з контролю за безпекою АС і періодичні звіти з оцінки поточного рівня безпеки експлуатуюча організація представляє до органів державного регулювання ядерної і радіаційної безпеки. Періодичність представлення і вимоги до змісту звітів визначаються нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

6.1.2. Основним документом, що визначає безпечну експлуатацію, є технологічний регламент, у якому містяться вимоги і основні прийоми безпечної експлуатації блоку АС, загальний порядок виконання операцій, пов'язаних з безпекою АС, а також межі й умови безпечної експлуатації.

Технологічний регламент розробляється на основі проекту, технічної документації на обладнання і матеріали, ЗАБ АС. Розробку технологічного регламенту забезпечує експлуатуюча організація із залученням підприємств і організацій, що брали участь у проектуванні блока АС, а також в конструюванні і виготовленні систем та обладнання до нього.

Технологічний регламент та всі зміни, що в нього вносяться, затверджуються експлуатуючою організацією та узгоджуються органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

6.1.3. Адміністрація АС на основі затвердженого технологічного регламенту і експлуатаційної документації розробників обладнання, а також документації проектних організацій до початку передпускових налагоджувальних робіт забезпечує розробку експлуатаційних інструкцій.

Інструкції з експлуатації обладнання повинні містити в собі конкретні вказівки експлуатаційному персоналу про способи ведення робіт в умовах нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та аварійних ситуацій.

Інструкції з експлуатації відкореговуються за результатами введення АС в експлуатацію.

6.1.4. Адміністрація АС на основі затвердженого технологічного регламенту, звіту про аналіз безпеки АС організовує розробку і випуск спеціальних інструкцій, які визначають дії персоналу із забезпечення безпеки в умовах проектних і запроектних аварій.

Приписані спеціальними інструкціями дії персоналу повинні єрунтуватись на ознаках подій, що відбуваються, стані реакторної установки й прогнозі очікуваних у процесі розвитку аварій умов. Дії персоналу спрямовуються на відновлення визначальних функцій безпеки і на обмеження радіаційних наслідків аварії.

6.1.5. Для підтримки здатності систем, важливих для безпеки, задовольняти проектні вимоги повинно проводитись їх регулярне технічне обслуговування, ремонт і перевірки.

Указані роботи повинні проводитись за відповідними інструкціями, програмами і графіками, що розробляються адміністративним керівництвом АС на основі проектних вимог і технологічного регламенту, і повинні ретельно документуватись.

Умови виведення на технічне обслуговування, ремонт і перевірки систем безпеки встановлюються ТОБ АС.

Передбачаються організаційні і технічні заходи, що унеможливлюють несанкціоновані зміни в схемах, апаратурі і алгоритмах керівних систем безпеки.

Після технічного обслуговування і ремонту системи й обладнання повинні перевірятись на працездатність і відповідність проектним характеристикам з документуванням результатів перевірки.

6.1.6. Порядок ведення, зберігання і перегляду експлуатаційної технічної документації встановлюється відповідними нормативними документами.

Проект АС, виконавча документація на будівництво АС, акти випробувань і виконавча документація на технічне обслуговування і ремонт систем (елементів) безпеки й елементів, важливих для безпеки і віднесених до класів 1 і 2, повинні зберігатися на АС протягом усього терміну її служби.

6.1.7. Документовані відомості про контроль за межами й умовами безпечної експлуатації повинні зберігатися на АС протягом двох кампаній між перевантаженнями або протягом двох років. Інформація про факти порушень меж і умов безпечної експлуатації повинна включатися в періодичні звіти з оцінки поточного рівня безпеки.

Матеріали розслідувань порушень нормальної експлуатації на АС повинні зберігатися протягом усього терміну її служби.

6.1.8. Блок АС повинен бути зупинений, якщо межі й умови безпечної експлуатації, які встановлені для нього, не можуть бути додержані при роботі реактора.

6.1.9. Випробування на блоці АС, не передбачені технологічним регламентом та інструкціями з експлуатації, повинні проводитись за програмами, що включають заходи із забезпечення безпеки цих випробувань.

Програми випробувань затверджуються експлуатуючою організацією.

Рішення про проведення випробувань повинно бути узгоджене з органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

6.1.10. Порушення нормальної експлуатації, аварійні ситуації й аварії, що мали місце на АС, розслідуються відповідно до діючих норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки. Відповідальність за повноту та якість розслідування, вірогідність і своєчасність доведення результатів розслідування до органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, аналіз аварій з експлуатаційним персоналом, розробку й реалізацію заходів, що запобігають повторенню порушень нормальної експлуатації та аварій з одних і тих самих причин на всіх АС з однотипними блоками, несе експлуатуюча організація.

Експлуатуюча організація зобов'язана інформувати органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про всі випадки порушень нормальної експлуатації та порушень меж і умов безпечної експлуатації відповідно до діючих норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.

Має бути забезпечено безперешкодний доступ представників органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки до оперативної інформації, що містить відомості про вказані порушення.

6.1.11. Перед уведенням АС в експлуатацію, а також періодично відповідно до вимог технологічного регламенту й експлуатаційних інструкцій повинна проводитись перевірка працездатності систем безпеки, систем, важливих для безпеки, засобів контролю і керування, контроль стану основного металу і зварних з'єднань систем і елементів АС, важливих для безпеки.

Частота й обсяги періодичних перевірок обєрунтовуються проектом і визначені графіками, які розробляються адміністрацією АС. На вимогу органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки можуть проводитись позачергові перевірки.

6.1.12. Під час експлуатації на АС повинні забезпечуватись збір, обробка, аналіз та зберігання інформації про відмови обладнання і помилкові дії персоналу. Адміністрація АС несе відповідальність за своєчасний збір і якісний аналіз отриманої інформації. Відповідальність за систематизацію й оперативну передачу отриманої інформації органам державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та іншим зацікавленим організаціям у встановленому порядку несе експлуатуюча організація.

6.1.13. Персонал АС повинен бути підготовлений до дій в разі проектних і запроектних аварій.

Експлуатуюча організація й адміністрація АС розробляють програми підготовки і проведення протиаварійних тренувань для відпрацювання дій в умовах запроектної аварії та організовують проведення вказаних тренувань.

Метою керування запроектною аварією є повернення блоку АС у контрольований стан, за якого зупиняється ланцюгова реакція поділу, забезпечується постійне охолодження палива й утримання радіоактивних речовин у встановлених межах і кількостях.

6.3. Експлуатаційний персонал

6.3.1. АС укомплектовується підготовленим і атестованим персоналом до початку фізичного пуску блоку. Персонал, що бере участь у пусконалагоджувальних операціях, атестовується до початку пусконалагоджувальних робіт.

Графіки комплектування і програми підготовки персоналу розробляються адміністрацією АС.

6.3.2. Персонал кожної АС, у тому числі зайнятий технічним обслуговуванням, повинен проходити підготовку в учбово-тренувальних центрах (пунктах) з використанням тренажерів та на робочому місці, перевірку знань і дублювання перед допуском до самостійної роботи, а також періодичну перепідготовку - відповідно до діючих нормативних документів.

Учбово-тренувальний центр (пункт) повинен почати функціонувати не пізніше, ніж почнеться фізичний пуск першого блока АС.

Під час підготовки й перепідготовки персоналу повинна бути приділена особлива увага його діям і взаємодії під час аварій, відпрацюванню практичних навичок управління РУ і АС.

Підготовка персоналу ведеться з урахуванням аналізу помилок, що мали місце в минулому, забезпечувати розуміння і знання ним наслідків можливих помилок для безпеки персоналу, населення і довкілля.

6.3.3. Вимоги до кваліфікації персоналу залежно від його відповідальності за безпечну експлуатацію АС, встановлює експлуатуюча організація.

Експлуатуюча організація розробляє і реалізує систему професійної підготовки і підтримки рівня кваліфікації персоналу АС, має в своїй структурі учбово-тренувальні підприємства (підрозділи), володіє технічними засобами навчання для досягнення і підтримки необхідного рівня кваліфікації персоналу АС, забезпечує умови для стабільної, надійної й ефективної роботи персоналу, постійного вдосконалення його знань, уміння і навичок.

Вимоги до кваліфікації ліцензованого персоналу встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

6.3.4. Перед допуском до самостійної роботи, а також періодично в процесі роботи експлуатаційний персонал проходить медичний контроль відповідно до встановлених вимог. Стан здоров'я осіб з числа експлуатаційного персоналу забезпечується надійним і безпечним виконанням ними посадових обов'язків з експлуатації АС.

6.3.5. У всіх режимах експлуатації на БЩК є не менше двох фахівців, що мають право безпосереднього керування РУ АС (здійснення діяльності, що ліцензується).

 

6.5. Плани заходів щодо захисту персоналу й населення

6.5.1. До завезення ядерного палива на АС розробляються плани заходів щодо захисту персоналу й населення на випадок аварії на АС, що враховують радіаційні наслідки запроектних аварій. Плани розробляються на основі початкових даних, представлених у проекті АС і ЗАБ АС, з урахуванням положень законодавства України, що встановлюють критерії та порядок втручання у разі радіаційної аварії.

До завезення ядерного палива на АС готові внутрішній і зовнішній кризові центри, також задіяні основні і дублювальні засоби зв'язку з органом державного управління в сфері використання ядерної енергії, органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, регіональними (обласними) органами реагування на надзвичайні ситуації та місцевими органами виконавчої влади й самоврядування населених пунктів, які входять у зону спостереження АС.

6.5.2. Адміністрація АС розробляє, уводить у дію і забезпечує постійну готовність до реалізації плану заходів щодо захисту персоналу, який повинен бути націлений на приведення АС у безпечний стан та на зменшення наслідків аварії.

У ньому визначаються відповідні заходи, рівні втручання, порядок дій, сили й засоби для їх здійснення.

У цьому плані повинно бути викладено:

організацію і порядок передачі повідомлень про те, що трапилося;

ознаки аварії і критерії для прийняття рішення про введення плану в дію;

схеми, організацію і порядок сповіщення посадових осіб експлуатуючої організації, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

перелік посадових осіб АС, відповідальних за сповіщення;

організацію і порядок проведення заходів щодо захисту персоналу, локалізації й ліквідацій аварій, переліку сил і засобів, призначених для цих цілей;

організацію і порядок взаємодії з підрозділами, що надходять для надання допомоги АС.

6.5.3. Експлуатуюча організація розробляє, уводить у дію і забезпечує постійну готовність до реалізації плану заходів щодо мобілізації галузевих ресурсів і надання допомоги АС на випадок аварій. Цей план визначає:

організацію і порядок уведення плану в дію;

координацію дій керівництва АС і сил, що надходять;

сили й засоби для надання допомоги АС із захисту персоналу й ліквідації аварій, організацію і порядок їх доставки і дій (взаємодії).

6.5.4. Регіональні (обласні) органи реагування на надзвичайні ситуації розробляють, уводять у дію і забезпечують постійну готовність до реалізації плану заходів щодо захисту населення, який має на меті захист населення у разі загрози радіоактивного опромінення. У ньому визначаються організація і порядок дій всіх служб і організацій області, сили й засоби для здійснення захисту населення і ліквідації наслідків аварії.

6.5.5. Для підтримки постійної готовності в разі аварій та інших надзвичайних ситуацій плани заходів повинні корегуватись і переглядатись у встановлені терміни.

Технічні засоби сповіщення персоналу й населення про те, що трапилось, та необхідні заходи захисту періодично перевіряються щодо їх працездатності.

Для підготовки до дій в аварійних умовах періодично проводяться протиаварійне тренування, навчання на всіх рівнях управління та здійснення запланованих заходів.