За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Бланки та зразки документів  
Статут Харківської міської громадської організації "Харківський інститут підводних досліджень" (Варіант 2)
:: Бланки та зразки документів
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Статут Харківської міської громадської організації "Харківський інститут підводних досліджень" (Варіант 2)

“ЗАРЕЄСТРОВАНО”

у виконкомі Харківської міської ради

Реєстраційний №________________

Розпорядження №_______________

від “____”_________________ 1999 р.

Керуючий справами міськвиконкому

П.М.Остапенко

“ЗАТВЕРДЖЕНИЙ”

установчими зборами

Протокол №1 від

“__” _______________ 1999 р.

Голова зборів

П.П. Петров

С Т А Т У Т

Харківської міської громадської організації

“Харківський інститут підводних досліджень”

1. Загальні положення

 1. Харківська міська громадська організація “Харківський інститут соціальних досліджень” (далі - Організація) є добровільною науковою громадською організацією, яка об‘єднує громадян, що працюють в сфері соціальних досліджень та суспільних наук.
 2. Організація є самостійною юридичною особою, має рахунки в банках, круглу печатку, штампи, відповідні бланки та власну символіку.
 3. Організація представляє та захищає інтереси науковців та фахівців, що займаються проведенням соціальних досліджень, вивченням суспільних проблем, розвитком і популяризацією соціальних знань.
 4. Найменування Організації: українською мовою – Харківська міська громадська організація “Харківський інститут соціальних досліджень”, російською мовою – Харьковская городская общественная организация “Харьковский институт социальных исследований”, англійською мовою – Кharkiv city’s public organization “Кharkiv institute of social research”. Скорочене найменування Організації відповідно: ХМГО “ХІСД”; ХГОО “ХИСИ”; KCPO “KISR”.
 5. Організація діє згідно з Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом.
 6. Юридична адреса Організації: Україна, м.Харків, вул. 50-річчя СРСР, 27.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Мета Організації – поєднання зусиль фахівців різних галузей суспільних наук для вивчення та розв`язання соціально-економічних, соціально-правових, соціально-політичних та інших проблем сучасного суспільства;

 • задоволення та захист законних інтересів науковців та фахівців, що займаються соціальними дослідженнями, вивченням і викладанням суспільних наук;
 • задоволення та захист спільних інтересів членів, грунтованих на діяльності, пов`язаній з розвитком соціологічних та соціальних досліджень, суспільних наук, методологічному та методичному забезпеченні соціологічних розробок;
 • проведення фундаментальних, пошукових, прикладних наукових та інших досліджень;
 • надання допомоги з підвищення кваліфікації працівників соціальних служб, безкоштовна консультативнаї допомога;
 • проведення іншої діяльності згідно з завданнями та напрямами (видами) діяльності Організації.

 1. Завдання та напрями (види) діяльності Організації:

 • участь у інформаційному забезпеченні науковців та фахівців, що працюють в галузі соціальних наук;
 • участь у забезпеченні максимально можливого доступу до всіх джерел соціальної, наукової інформації;
 • участь у пропаганді соціальних знань серед різних верств населення;
 • проведення соціологічних та соціальних досліджень, досліджень в галузі суспільних наук;
 • участь у різнопланових маркетингових дослідженнях;
 • вивчення запитів, інтересів, потреб населення, виявлення найбільш актуальних соціальних проблем різних груп населення;
 • участь у реалізації запитів щодо проведення прикладних наукових досліджень, виготовлення програмної, інформаційної та інших видів продукції;
 • підтримка членів Організації в проведенні ними досліджень;
 • участь у підготовці та проведенні конференцій, семінарів та інших науково-організаційних заходів з питань соціології та інших суспільних наук;
 • участь у соціологічному консультуванні, надання експертної допомоги установам, організаціям, громадським об‘єднанням, окремим вченим та фахівцям за їхніми зверненнями;
 • реалізація соціальних, культурно-просвітницьких, економічних та інших проектів в рамках завдань Організації, участь у розробленні соціальних прогнозів;
 • сприяння участі українських соціологів у конференціях та інших науково-організаційних заходах в Україні та за кордоном;
 • заснування засобів масової інформації;
 • участь у здійсненні міжнародних зв’язків в галузі наукових досліджень, сприяння обміну досвідом роботи;
 • участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців з економіки, соціології, соціальних працівників, науковців-суспільствознавців, народних депутатів України, місцевих рад, державних службовців, інших категорій працівників;
 • підготовка та видання наукової, методичної, навчальної, науково-популярної літератури;
 • участь у наданні допомоги підприємствам, організаціям, громадянам, яка не заборонена чинним законодавством, відповідно до мети Організації.

2.3. Організація у відповідності зі статутними завданнями в установленому чинним законодавством порядку має право:

- залучати до виконання робіт фахівців (серед них - іноземних) на договірній та контрактній основі, створювати колективи, укладати угоди з окремими особами;

- організовувати та здійснювати лекційну роботу з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Організації;

- брати участь у виданні наукових виданнь, необхідних для підтримки обміну ідей у науковому співтоваристві, а також здійснювати такі видання самостійно;

- відповідно до чинного законодавства може здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення підприємств, необхідних для виконання статутних завдань;

- мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності;

- відповідно до чинного законодавства використовувати інші форми діяльності, пов'язані з виконанням статутних завдань.

2.4. Організація у встановленому порядку має право вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди згідно із статутними завданнями та напрямами діяльності Організації.

3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Членство в Організації може бути індивідуальним та коллективним.

3.2. Членами Організації можуть бути фахівці та науковці, які займаються соціальними дослідженнями, працюють в галузі суспільних наук, визнають Статут Організації, беруть участь в її діяльності, сплачують членські внески. Колективними членами Організації можуть також бути трудові коллективи установ, підприємств, організацій, які займаються соціальними дослідженнями, здійснюють діяльність у галузі суспільних наук.

3.3. Членство в інших об'єднаннях громадян не є перешкодою для членства у Організаціії, якщо їх діяльність не суперечить Статуту Організації та чинному законодавству. Діяльність колективних членів також повинна не суперечити Статуту Організації та чинному законодавству.

3.4. Прийняття в індивідуальні члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви. Прийом колективних членів до Організації здійснюється на підставі рішень їх трудових колективів.

3.5. Рішення про прийняття в індивідуальні чи колективні члени Організації приймає Правління Організації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів Правління Організації.

 1. Відмова в прийнятті в індивідуальні чи колективні члени Організації може бути оскаржена на загальних зборах Організації. Рішення загальних зборів є остаточним.

3.7. Член Організації має право:

- брати участь у Загальних зборах Організації з правом вирішального голосу;

- обирати та бути обраними до Правління Організації;

- брати участь у заходах, які проводить Організація;

- використовувати з науковою метою наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, що є у розпорядженні Організації, у порядку, що встановлюється Правлінням Організації;

- користуватися матеріальною базою Організації у порядку, що встановлюється Правлінням Організації;

- звертатися за допомогою до Організації за захистом своїх прав і законних інтересів.

3.8. Член Організації зобов'язаний:

- дотримуватись положень Статуту Організації;

- брати участь в діяльності Організації;

- пропагувати ідеї Організації;

- захищати інтереси Організації;

- регулярно сплачувати вступні та членські внески, розмір та регулярність сплачення яких встановлюється рішенням загальних зборів;

- виконувати рішення керівних органів Організації.

3.9. Членство в Організації припиняється:

 • за власним бажанням на підставі письмової заяви, для колективних членів вихід із Організації здійснюється на підставі рішеннь їх трудових колективів;
 • за порушення Статуту або за діяльність, що завдала шкоди Організації або суперечить рішенням Правління Організації;
 • в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

3.10. Члени Організації у разі систематичного невиконання без поважних причин своїх обов‘язків, можуть бути виключеними з членів Організації. Рішення про виключення з членів Організації приймає Правління Організації (за винятком випадків згідно п.п. 3.11. Уставу). Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини загальної кількості членів Правління Організації. Рішення про виключення може бути оскаржене на Загальних зборах Організації. Рішення Загальних зборів Організації є остаточним.

3.11. Члени Правління та Ревізійної комісії можуть бути виключеними з членів Організації тільки за рішенням Загальних зборів Організації.

4. Структура та керівні органи Організації

4.1. Керівними органами Організації є Загальні збори Організації та Правління Організації. Керівником Виконавчих органів Організації є Директор Організації.

4.2. Вищим органом Організації є Загальні збори.

4.3. Загальні збори Організації проводяться один раз на півроку.

4.4. Рішення про скликання Загальних зборів приймає Правління Організації, Голова Правління Організації.

Загальні збори скликаються також за рішенням не менше 1/2 членів: Організації; Ревізійної комісії Організації. Орган чи особа, яка скликає Загальні збори, повинен скласти повістку Згальних зборів, а також повідомити за 10 днів до їх початку членів Організації.

4.5. Загальні збори є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менше 1/2 членів Організації. Голова Правління, як правило, головує на Загальних зборах.

4.6. До виключної компетенції Загальних зборів входить:

 • прийняття Статуту Організації, внесення змін та доповнень до Статуту Організації;
 • обрання та звільнення строком на три роки складу Правління Організації, Голови Правління, Ревізійної комісії;
 • визначення основних напрямів роботи Організації на звітний період;
 • розгляд апеляцій членів Організації, адресованих Загальним зборам;
 • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації;
 • заслуховування звітів Правління, Голови Правління, Директора Організації, Голови Ревізійної комісії;

 • виключення членів Правління Організації та членів Ревізійної комісії з членів Організації.

4.7. Рішення Загальних зборів приймаються більшістю голосів членів Організації, присутніх на Загальних зборах, відкритим або таємним голосуванням (за вибором членів Організації, присутніх на Загальних зборах). Рішення Загальних зборів щодо обрання, звільнення а також виключення з членів Організації членів Правління та Ревізійної комісії, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш 2/3 членів Організації присутніх на Загальних Зборах.

4.8. На період між Загальними зборами діяльністю Організації керує Правління.

До складу Правління входять Голова Правління, два заступника Голови Правління, та два члени Правління.

Заступники Голови Правління обираються Правлінням.

4.9. Правління Організації:

 • організовує виконання рішень Загальних зборів Організації;
 • здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів Організації;
 • визначає план діяльності Організації на поточний рік;

 • затверджує структуру Організації;
 • обирає заступників Голови Правління;
 • призначає та звільняє Директора Організації, керівників створених Організацією підприємств, установ, організацій, визначає їх повноваження;
 • приймає рішення про створення відділень, дослідницьких комітетів, секцій та інших структур Організації;
 • скликає Загальні збори Організації;
 • затверджує зразки символіки, штамп, емблему, печатку, бланки Організації та інше;
 • визначає стратегію та контролює господарську та іншу комерційну діяльність створених Організацією підприємств, установ, організацій, їх керівників, у тому числі і діяльність Директора Організації;
 • приймає рішення про членство в Організації;
 • приймає рішення про створення або участь у співзасновництві громадських організацій, підприємств, науково-дослідних центрів та інших господарських товариств для виконання завдань, що стоять перед Організацією;

 • встановлення розміру та порядку сплати вступних та членских внесків;

 • визначає склад редакційних колегій та призначає редакторів друкованих органів Організації;
 • заслуховує звіти, а також призначає строки та питання щодо звітів Голови Правління, заступників Голови Правління, Директора Організації, керівників структурних підрозділів Організації, підприємств, установ, організацій, створених Організацією;
 • затверджує кошториси витрат на поточний рік та звіти про їх виконання;
 • розглядає заяви та пропозиції членів Організації, що направлені на адресу Правління.

4.10. Правління проводить свої засідання не рідше одного разу на два місяці.

Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів Правління.

Рішення Правління приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні Правління та оформлються протоколом, що підписується Головою засідання та секретарем. При рівності голосів, голос Голови Правління є вирішальним.

Дозволяється заочна участь у роботі засідання Правління чи Загальних зборів. Про своє рішення щодо заочної участі члени Організації чи члени Правління, включаючи Голову Правління, повинні повідомити до початку засідання Правління чи Загальних зборів. В такому випадку Правління чи Загальні збори повідомлються про наявність членів, які беруть участь заочно.

Заочна участь може здійснюватися за дорученням іншому членові Правління для участі у засіданнях Правління або членові Організації для участі у Загальних зборах. Таке доручення складається письмово згідно з діючим в Україні законодавством.

У випадку, якщо відсутній член Організації чи член Правління повідомив про свою участь, але немає його дорученої особи, заочна участь здійснюється по листуванню. Для цього копія протоколу засідання Правління, або Загальних зборів висилається йому у триденний термін з повідомленням про вручення. Усі зауваження, пропозиції та рішення з розглянутих керівними органами питань, вказаного члена організації враховуються у випадку їх отримання Правлінням, чи Загальними зборами протягом тижня. Якщо в цей термін відповідь не одержана, вважається, шо відсутній утримався при голосуванні.

Обмін інформацією може здійснюватися поштою, через електронну пошту, факсимільний зв'язок (крім передачі документів, шо вимагають особистого підпису, для чого використовується поштовий зв`язок). Листування зберігається разом з протоколами засідань Правління та Загальних зборів.

Засідання Правління скликаються за рішенням Голови Правління або не менш, як третини членів Правління.

4.11. Голова Правління:

 • організовує роботу Правління;
 • скликає Загальні зборі, засідання Правління та головує на Загальних зборах та засіданнях Правління;
 • координує діяльність Організації згідно з її завданнями.

 • здійснює поточне керівництво діяльністю Організації;
 • діє згідно з законодавством від імені Організації без спеціального доручення. Представляє Організацію у всіх органах, закладах та організаціях, розпоряджається майном та коштами Організації, укладає угоди, видає доручення;
 • відкриває рахунки в банківських установах, має право першого підпису фінансових документів Організації;
 • згідно з рішенням Правління, видає доручення призначеному Директору Організації та підписує з ним трудовий договір (контракт);
 • доводить рішення Загальних зборів та Правління до членів Організації протягом 10 днів після їх прийняття;
 • розподіляє обов'язки між співробітниками Організації;
 • видає накази та розпорядження по Організації. У межах своїх повноважень видає інструкції, дає вказівки, відповідно до трудового законодавства;
 • здійснює координацію міжнародних зв'язків Організації;
 • доручає співробітникам Організації виконання конкретних завдань;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників апарату Організації.

4.12. Заступник Голови Правління за відсутності Голови Правління несе права та виконує обов'язки останнього, а саме:

-очолює роботу Правління;

-без доручення діє від імені Організації;

-представляє Організацію в державних установах, на наукових конференціях та з'їздах, у відносинах з підприємствами усіх форм власності і з громадськими організаціями в Україні та за кордоном;

-підписує листи, заяви, звернення, проекти, звіти та інші документи від імені Організації.

4.13. Директор Організації діє від імені Організації, згідно з дорученням, у якому закріплюються його повановаження.

4.14. Правління своїм рішенням, може передати Директору Організації частку повноваженнь Голови Правління.

4.15. Ревізійна комісія Організації проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Організації, його структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій, створених Організацією.

Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

До складу Ревізійної комісії входять Голова, Заступник Голови, секретар. Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами Правління.

Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Правління Організації з правом дорадчого голосу.

Засідання Ревізійної комісії є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менше 1/ 2 її членів, і проводиться у разі необхідності, але не менше одного разу на рік. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів комісії. Голова Ревізійної комісії скликає засідання комісіїї.

5. Кошти та майно ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Фінансові кошти Організації складаються з:

 • внесків індивідуальних та колективних членів;
 • доходів від комерційної, видавничої та іншої господарської діяльності створених Організацією підприємств, установ та організацій;
 • спонсорських внесків;
 • інших внесків та доходів, що не заборонені чинним законодавством.

5.2. Організація є єдиним розпорядником всіх своїх коштів та майна.

5.3. Організація може мати у власності нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, майно культурно-освітнього та медично-оздоровчого призначення, грошові кошти, цінні папери, майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом. У власності Організації можуть знаходитися також видавництва, інші підприємства, що створюються за рахунок коштів Організації для виконання його статутних завдань.

5.4. Організація самостійно формує фонди відповідно до статутних завдань.

5.5. Витрати коштів Організації здійснюються на:

- виконання статутних завдань Організації;

- на утримання штатного апарату Організації;

- на інші цілі, не заборонені чинним законодавством України.

5.6. Організація здійснює бухгалтерський та оперативний облік, веде статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції, вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

5.7. Право власності Організації реалізує його виший орган управління - Загальні збори. Окремі функції щодо господарського управління майном Організації можуть бути покладені на Правління в особі Голови Правління, заступників голови Правління та Директора Організації.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються за рішенням Загальних зборів більшістю в 2/3 голосів присутніх членів Організації і надсилаються органу, який здійснив реєстрацію Організації, у відповідності до чинного законодавства України.

7. Припинення діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Припинення діяльності Організації можливе шляхом її реорганізації або ліквідації.
 2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації приймається рішенням Загальних зборів Організації, якщо за це рішення проголосують не менше 2/3 присутніх учасників Загальних зборів.

Ліквідація Організації може бути здійснена на підставі рішення суду у випадках, що передбачені чинним законодавством.

7.3.Кошти та майно Організації в разі її реорганізації передається правонаступнику Організації.

У випадку ліквідації Організації створюється ліквідаційна комісія тим органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і передає його на розгляд тому органу, що її створив.

У разі ліквідації майно та кошти Організації використовуються на досягнення статутних завдань, на благодійні цілі і не можуть бути перерозподілені між членами. У виключних випадках за рішенням суду майно та кошти спрямовуються в доход держави.