За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про порядок ліцензування підприємницької діяльності (витяг)
03.07.98 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про порядок ліцензування підприємницької діяльності (витяг)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 липня 1998 р. N 1020 Київ (З наступними зм?нами та доповненнями)

Про порядок ліцензування підприємницької діяльності від 24 квітня 2000 року N 691, від 18 жовтня 1999 року N 1910, Урядовий кур'єр від 01.12.99 р., від 22 липня 1999 року N 1340, від 14 квітня 1999 року N 592, від 6 січня 1999 року N 22, Урядовий кур'єр від 14.01.99 р., (зміни, внесені цією постановою, набирають чинності з 01.01.99 р.) від 4 січня 1999 року N 6, Урядовий кур'єр від 21.01.99 р., від 10 грудня 1998 року N 1954, Урядовий кур'єр від 04.02.99 р., від 26 жовтня 1998 року N 1693, Урядовий кур'єр від 29.10.98 р., Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМ

від 9 жовтня 1998 року N 1611,

1. Це Положення визначає порядок видачі, переоформлення, зупинення, анулювання та поновлення дії ліцензій, обліку виданих ліцензій. (пункт 1 доповнено абзацом 2 згідно з

постановою КМ N 22 від 06.01.99 р.)

Це Положення не поширюється на види діяльності, ліцензування яких належить до компетенції НКРЕ. (пункт 1 змінено згідно з постановою КМ N 6 від 04.01.99 р.)

2. Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт підприємницької діяльності подає до органу, що видає ліцензії, заяву за формою згідно з додатком 1.

3. У заяві зазначаються:

відомості про заявника: для громадянинапідприємця - прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані (серія і номер, ким і коли виданий), місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів; для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, організаційноправова форма, ідентифікаційний код;

вид діяльності, на який заявник має намір отримати ліцензію;

термін дії ліцензії.

4. До заяви додаються такі документи: підприємцямигромадянами - копії документів, які засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду діяльності, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; юридичними особами - копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів.

Усі подані заявником документи формуються в окрему справу.

5. Орган, що видає ліцензії, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі протягом не більш як 30 днів з дня одержання заяви та відповідних документів. У разі необхідності проводиться перевірка відомостей, які містяться у цих документах, та спроможності виконання заявником ліцензійних умов провадження певного виду підприємницької діяльності.

6. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, уповноважені видавати ліцензії, можуть делегувати це право своїм місцевим органам.

Ліцензія видається за формою додатка 2 і є документом суворої звітності. Бланки ліцензій виготовляються друкарським способом із забезпеченням їх захисту від підробки та несанкціонованого тиражування.

7. У ліцензії зазначаються:

найменування та ідентифікаційний код органу, що видав ліцензію;

прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особиплатника податків та інших обов'язкових платежів або найменування і місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи;

вид діяльності, на яку видається ліцензія;

місце провадження діяльності;

особливі умови та правила провадження даного виду діяльності;

номер реєстрації ліцензії;

дата видачі і термін дії ліцензії.

Ліцензія скріплюється підписом відповідальної за видачу ліцензій посадової особи і печаткою органу, що її видав.

Якщо підприємницька діяльність, вид якої підлягає ліцензуванню, провадиться у кількох територіально відокремлених підрозділах суб'єкта підприємницької діяльності, у ліцензії зазначаються їх адреси.

Передача ліцензій іншим юридичним і фізичним особам забороняється.

Термін дії ліцензії встановлюється органом, що її видає, але не менше ніж на три роки і може бути продовжений за заявою суб'єкта підприємницької діяльності в порядку, встановленому для її видачі.

Ліцензія видається не пізніше трьох днів з дня прийняття рішення про її видачу за умови подання заявником до органу, що видає ліцензію, документа про внесення плати за її видачу.

У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником, а також у разі неможливості провадження заявником певного виду підприємницької діяльності відповідно до ліцензійних умов. У рішенні про відмову у видачі ліцензії, яка видається заявнику у письмовій формі у термін не пізніше 30 днів з дня одержання заяви, зазначаються підстави відмови.

Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

8. Продовження дії ліцензії провадиться у порядку, встановленому для її отримання.

9. У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10денний термін повідомити про це орган, який видав ліцензію, з поданням заяви на видачу дубліката ліцензії за формою додатка 3.

Дублікат ліцензії видається суб'єкту підприємницької діяльності у 5денний термін після подання відповідної заяви.

На бланку ліцензії праворуч у кутку ставиться штамп "Дублікат" і дата видачі.

У видачі дубліката ліцензії може бути відмовлено у разі порушення терміну подання заяви про видачу дубліката або виявлення розбіжностей у відомостях, викладених у заяві про видачу дубліката ліцензії, із зазначеними у реєстрі виданих ліцензій.

У рішенні про відмову у видачі дубліката, яке видається заявнику в письмовій формі у 5денний термін після подання відповідної заяви, зазначаються підстави відмови.

Відмова органів, уповноважених на видачу ліцензій, у видачі дубліката може бути оскаржена в судовому порядку.

10. Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни:

місцезнаходження, а також найменування юридичної особи (якщо ця зміна пов'язана з реорганізацією);

відомостей, зазначених у ліцензії, виданій підприємцю - громадянину.

Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10денний термін з дня настання однієї із зазначених змін подати заяву на переоформлення ліцензії органові, який видав ліцензію, за формою додатка 4.

До заяви додаються документи, що підтверджують зазначені зміни.

Переоформлення ліцензії проводиться протягом 10 днів з дня подання заяви разом з відповідними документами у порядку, встановленому для її видачі. До проведення цього переоформлення діє раніше видана ліцензія.

Переоформлена ліцензія скріплюється підписом відповідальної за видачу ліцензій посадовою особою і печаткою органу, що її переоформив.

У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія підлягає оформленню в порядку, встановленому для її видачі.

Відмова органів, уповноважених на видачу ліцензії, у її переоформленні може бути оскаржена в судовому порядку.

11. Розмір плати за видачу і переоформлення ліцензії та порядок її зарахування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

12. Орган, який видає ліцензії, має право зупинити дію ліцензії у разі:

порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов;

невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений термін розпоряджень Ліцензійної палати або органу, який видав ліцензію, щодо дотримання ліцензійних умов.

У разі своєчасного усунення порушень, що привели до зупинення дії ліцензії, орган, який видав ліцензію, приймає рішення про поновлення її дії.

Орган, який видав ліцензію, має право анулювати ліцензію у разі:

виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензій чи в документах, що додаються до неї;

передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій особі;

повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов.

Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта підприємницької діяльності у 5денний термін.

Копія рішення про зупинення дії ліцензії, її анулювання та про поновлення дії ліцензії надсилається до податкового органу за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності для прийняття відповідного рішення.

Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання може бути оскаржено суб'єктом підприємницької діяльності в судовому порядку.

13. Орган, який видає ліцензії, веде книгу їх обліку за формою додатка 5.

Діловодство з питань ліцензування здійснюється органом, що видає ліцензії, окремо по кожну суб'єкту підприємницької діяльності. Кожна справа має подвійну нумерацію - порядковий номер справи та реєстраційний номер ліцензії. У справі вміщуються всі документи, подані для видачі ліцензії (дубліката) та її переоформлення, а також відомості про суб'єкта підприємницької діяльності.

Орган, який видає ліцензії, веде реєстр виданих ліцензій, до якого вносить такі відомості:

ідентифікаційний код - для юридичної особи;

ідентифікаційний номер - для фізичної особиплатника податків та інших обов'язкових платежів;

найменування юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові підприємця - громадянина;

код території, місцезнаходження - для юридичної особи, місце проживання - для фізичної особи, факс, телефон;

місце провадження діяльності (повна адреса);

код і найменування підпорядкованості (для суб'єктів, що підпорядковані органам виконавчої влади);

код і найменування організаційноправової форми юридичної особи;

код і найменування виду діяльності;

номер ліцензії, дата видачі та термін її дії;

дату, номер рішення, причину зупинення, продовження, анулювання ліцензії.

Після закінчення терміну дії ліцензії чи у разі її анулювання матеріали передаються на зберігання в установленому законодавством порядку.

На базі реєстрів, що ведуться органами, які видають ліцензії, створюється Єдиний ліцензійний реєстр, до якого надсилається електронна інформація про видані (зупинені, продовжені, анульовані) ліцензії та зміни у відомостях про відповідних суб'єктів підприємницької діяльності.

14. Контроль за дотриманням суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов здійснюється органом, який видає ліцензії, та Ліцензійною палатою.

Контроль за дотриманням порядку видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій здійснює Ліцензійна палата.

У разі виявлення порушень контролюючий орган приймає рішення відповідно до своїх повноважень.

Періодичність та обсяг проведення контролю встановлює орган, який видає ліцензії, та Ліцензійна палата.

Інструкції про умови і правила провадження певних видів підприємницької діяльності, які підлягають ліцензуванню, та контроль за їх дотриманням, затверджуються Ліцензійною палатою за поданням органів, які видають ліцензії.

15. Відповідно до законодавства:

орган, який видає ліцензії, несе відповідальність за недотримання порядку їх видачі, а також за достовірність і повноту інформації про видані ліцензії і відомості про відповідних суб'єктів підприємницької діяльності;

заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, викладених у заяві на видачу ліцензії та у доданих до неї документах.