За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Декрет Кабінету Міністрів України Про державне мито
Стаття 3. Розміри ставок державного мита
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 3. Розміри ставок державного мита

Ставки державного мита встановлюються в таких розмiрах:
------------------------------------------------------------
Найменування документiв i : Розмiри ставок
дiй, за якi справляється мито :
------------------------------------------------------------
1. Iз заяв i скарг, що подаються до суду, та за видачу судом копiй документiв:
а) iз позовних заяв 1 вiдсоток цiни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i не бiльше 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
б) iз скарг за неправомiрнi дiї 0,2 неоподатковуваного органiв державного управлiння i мiнiмуму доходiв службових осiб, що ущемляють права громадян громадян
в) iз позовних заяв про розiрвання 0,5 неоподатковуваного шлюбу громадян мiнiмуму доходiв громадян
iз позовних заяв про розiрвання 1 неоподатковуваний повторного шлюбу мiнiмум доходiв громадян
у разi подiлу майна при розiрваннi мито визначається шлюбу вiдповiдно до цiни позову згiдно з пiдпунктом "а" цього пункту
г) iз позовних заяв про розiрвання 0,2 неоподатковуваного шлюбу з особами, визнаними у мiнiмуму доходiв встановленому порядку безвiсно громадян вiдсутнiми чи недiєздатними внаслiдок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими до позбавлення волi на строк не менше трьох рокiв
д) iз позовних заяв про змiну або 0,5 неоподатковуваного розiрвання договору найму житлових мiнiмуму доходiв громадян примiщень, про продовження строку прийняття спадщини, про скасування арешту на майно та з iнших позовних заяв немайнового характеру (або таких, що не пiдлягають оцiнцi)
е) iз заяв (скарг) у справах 0,5 неоподатковуваного окремого провадження мiнiмуму доходiв громадян
є) iз позовних заяв з 0,5 неоподатковуваного переддоговiрних спорiв мiнiмуму доходiв громадян
ж) iз позовних заяв про розгляд 1 неоподатковуваний питань захисту честi та гiдностi мiнiмуму доходiв громадян
з) iз касацiйних скарг на рiшення 50 вiдсоткiв ставки, що суддiв i скарг на рiшення, що набрали пiдлягає сплатi при законної сили поданнi позовної заяви, iншої заяви й скарги, а з майнових спорiв - ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
и) за повторну видачу копiї 0,03 неоподатковуваного судового рiшення, вироку, ухвали та мiнiмуму доходiв iншої постанови суду громадян за кожний аркуш копiї
2. Iз заяв, що подаються до арбiтражних судiв: br> (пункт 1 статтi 3 доповнено пiдпунктом "i" згiдно iз Законом N 1804-III вiд 08.06.2000 р.)
i) iз позовних заяв щодо захисту 0,1 вiдсотка цiни позову прав громадян на земельну частку (пай) i майновий пай (пункт 1 статтi 3 змiнено згiдно iз Законом N 1657-III вiд 20.04.2000 р.) 2. Iз заяв, що подаються до арбiтражних су- дiв:
а) iз позовних заяв майнового 1 вiдсоток цiни позову, характеру але не менше 3 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i не бiльше 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
б/ iз позовних заяв немайнового 5 характеру, в тому числi iз заяв про неоподатковуваних визнання недiйсними повнiстю або мiнiмумiв доходiв частково актiв ненормативного громадян характеру; iз заяв кредиторiв про порушення справ про банкрутство, а також iз заяв кредиторiв, якi звертаються з майновими вимогами до боржника пiсля оголошення про порушення справи про банкрутство (пiдпункт "а" пункту 2 статтi 3 змiнено згiдно iз Законами: N 1244-XIV вiд 18.11.1999 р., б/ iз позовних заяв немайнового характеру, 5 мiнiмальних ро- в тому числi iз заяв про визнання недi- змiрiв заробiтної йсними повнiстю або частково актiв не- плати нормативного характеру; iз заяв креди- /без iндексацiї/ торiв про порушення справ про банкрут- ство, а також iз заяв кредиторiв, якi звертаються з майновими вимогами до бо- ржника пiсля оголошення про порушення справи про банкрутство
в/ iз позовних заяв iз спорiв, що виникають пiд час укладання, змiни або розiрвання господарських договорiв, якi пiдлягають розгляду:
у Вищому арбiтражному судi України 6 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
в iнших арбiтражних судах 5,0 - " -
г/ iз заяв про перевiрку рiшень, 50 вiдсоткiв ставки, ухвал, постанов у порядку нагляду, що пiдлягає сплатi у а також про перегляд їх за разi подання заяви, нововиявленими обставинами для розгляду спору в першiй iнстанцiї, а iз спорiв майнового характеру - 50 вiдсоткiв ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
3. За нотарiальнi дiї, вчинюванi державними нотарiальними конторами i виконавчими комiтетами сiльських, селищних, мiських Рад народних депутатiв: 008800> (Установити, що ставки державного мита за нотарiальнi дiї, вчинюванi державними нотарiальними конторами i виконавчими комiтетами сiльських, селищних, мiських рад, встановленi вiдповiдно до пунктiв 3 та 4 статтi 3 цього Декрету, поширюються на нотарiальнi дiї, вчинюванi приватними нотарiусами, i надходження цього мита зараховуються до вiдповiдних бюджетiв згiдно iз Законом N 404/97-ВР вiд 27.06.97 р.) 3. За нотарiальнi дiї, вчинюванi державними нотарiальними конторами i виконавчими ко- мiтетами сiльських, селищних, мiських Рад народних депутатiв:
а/ за посвiдчення договорiв 1 вiдсоток суми вiдчуження житлових будинкiв, договору, але не менше квартир, кiмнат, дач, садових одного будинкiв, гаражiв, а також iнших неоподатковуваного об'єктiв нерухомого майна, якi мiнiмуму доходiв перебувають у власностi громадян громадянина, що здiйснює таке вiдчуження
б/ за посвiдчення договорiв 1 вiдсоток суми вiдчуження земельних дiлянок, договору, але не менше якi перебувають у власностi одного громадянина, що здiйснює таке неоподатковуваного вiдчуження мiнiмуму доходiв громадян /без iндексацiї/ iншим особам при укладаннi договору вi- дчуження з часу набуття права власностi на земельну дiлянку: до 1 року 80 процентiв суми договору вiд 1 до 2 рокiв 60 - " - вiд 2 до 4 рокiв 50 - " - вiд 4 до 6 рокiв 30 - " - понад 6 рокiв 5 - " -
в/ за посвiдчення договорiв 0,1 вiдсотка вартостi купiвлi-продажу майна державних майна, що пiдприємств, а також за посвiдчення викуповується, або договорiв застави предмета застави N 1657-III вiд 20.04.2000 р.) (пiдпункт "б" пункту 3 статтi 3 змiнено згiдно iз Законами: N 539-XIV вiд 23.03.1999 р., в/ за посвiдчення договорiв купiвлi-прода- 0,1 процента вар- жу майна державних пiдприємств тостi майна, що викуповується
г/ за посвiдчення договорiв вiдчуження транспортних засобiв, iнших самохiдних машин i механiзмiв: дiтям, одному з подружжя, батькам 1 вiдсоток суми договору, не нижчої дiйсної вартостi транспортного засобу, iншої самохiдної машини, механiзму iншим особам 5 -"-
д/ за посвiдчення iнших 1 вiдсоток суми договорiв, що пiдлягають оцiнцi неоподатковуваного договору, але не менше 1 мiнiмуму доходiв громадян
е/ за посвiдчення договорiв подi- 0,05 неоподатковуваного лу майна, договорiв поруки та iнших мiнiмуму доходiв угод, що не пiдлягають оцiнцi громадян (пiдпункт "д" пункту 3 статтi 3 змiнено згiдно iз Законом N 1657-III вiд 20.04.2000 р.) е/ за посвiдчення договорiв подiлу майна, 0,05 мiнiмальної договорiв поруки та iнших угод, що не заробiтної плати пiдлягають оцiнцi /без iндексацiї/
є/ за посвiдчення заповiтiв 0,05 -"-
ж/ за видачу свiдоцтва про право на спадщину: одному з подружжя, батькам, 0,5 вiдсотка суми повнолiтнiм дiтям спадщини онукам, правнукам, братам, -"- -"- сестрам, дiду, бабi iншим спадкоємцям -"- -"- (пiдпункт "ж" пункту 3 статтi 3 доповнено абзацами згiдно iз Законом N 1804-III вiд 08.06.2000 р.)
за видачу свiдоцтва про право на спадщину земельної частки (паю): одному з подружжя, батькам, повнолiтнiм дiтям, онукам, 0,1 вiдсотка суми правнукам, братам, сестрам, дiду, спадщини бабi iншим спадкоємцям 0,5 вiдсотка суми спадщини
з/ за видачу подружжю свiдоцтва 0,03 неоподатковуваного про право власностi на частку в спiльно- мiнiмуму доходiв му майнi, нажитому за час шлюбу громадян
и/ за посвiдчення доручень на право користування i розпорядження майном, крiм транспортних засобiв, iнших самохiдних машин i механiзмiв, та здiйснення кредитних операцiй: дiтям, одному з подружжя, батькам 0,03 -"- iншим громадянам 0,1 -"-
i/ за посвiдчення доручень на право користування i розпорядження транспортними засобами:
дiтям, одному з подружжя, бать- кам 0,1 -"-
iншим громадянам 0,3 -"-
ї/ за посвiдчення загальних дору- мито визначається за чень на право користування майном, ставками, включаючи транспортнi засоби передбаченими вiдповiдно пiдпунктами "и" або "i" цього пункту
й/ за посвiдчення iнших 0,02 доручень неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
к/ за вжиття заходiв до охорони 2 -"- спадкового майна
л/ за вчинення морського 0,3 -"- протесту
м/ за вчинення протестiв 0,3 -"- векселiв, пред'явлення чекiв до платежу i посвiдчення неоплати чекiв
н/ за засвiдчення вiрностi 0,3 -"- перекладу документа з однiєї мови на iншу /за сторiнку/
о/ за вчинення виконавчих 1 вiдсоток суми, що написiв стягується, або 1 вiдсоток вартостi майна, яке пiдлягає витребуванню, але не менше 3 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i не бiльше 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
п/ за засвiдчення вiрностi копiй 0,01 документiв та витягiв з них неоподатковуваного /за сторiнку/ мiнiмуму доходiв громадян (пiдпункт "о" пункту 3 статтi 3 змiнено згiдно iз Законом N 1657-III вiд 20.04.2000 р.) п/ за засвiдчення вiрностi копiй докумен- 0,01 мiнiмальної тiв та витягiв з них /за сторiнку/ заробiтної плати /без iндексацiї/
р/ за засвiдчення справжностi кожного пiдпису на документах, у тому числi справжностi пiдпису перекладача /за кожний документ/ 0,02 -"-
с/ за передачу заяв громадян, 0,03 неоподатковуваного державних установ, пiдприємств мiнiмуму доходiв та органiзацiй, селянських громадян /фермерських/ господарств, колективних сiльськогосподарських пiдприємств, кооперативних, громадських об'єднань iншим грома- дянам, державним установам, пiд- приємствам i органiзацiям, селянським /фермерським/ господарствам, колектив- ним сiльськогосподарським пiдприємствам, iншим кооперативним та громадським об'єднанням i вчинення iнших нотарiальних дiй, крiм зазначених у пiдпунктах "а" - "с" цього пункту
т/ за видачу дублiкатiв нотарiально 0,03 -" - посвiдчених документiв (пункт 3 статтi 3 доповнено пiдпунктом "у" згiдно iз Законом N 1019-XIV вiд 08.09.99 р.)
у/ за посвiдченням договорiв 0,01 вiдсотка вiд оренди (суборенди) земельних грошової оцiнки дiлянок земельної дiлянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України.
У разi вiдсутностi грошової оцiнки земель - 1 вiдсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.
4. За нотарiальнi та iншi дiї, вчи- у розмiрi встановлених нюванi за межами нотарiальної контори, ставок за вiдповiднi виконавчого комiтету сiльської, дiї /крiм цього спла- селищної, мiської Рад народних депутатiв чуються фактичнi за мiсцем надання послуги витрати, пов'язанi з виїздом для вчинення дiй/
5. За вчинення актiв громадянського стану:
а/ за реєстрацiю шлюбу 0,05 неоподатковува- ного мiнiмуму доходiв громадян
б/ за реєстрацiю розiрвання шлюбу:
за взаємною згодою подружжя, 0,5 -"- яке не має неповнолiтнiх дiтей
на пiдставi рiшення суду, якщо вiд 0,5 до 1 обоє з подружжя перебувають у неоподатковуваного першому шлюбi мiнiмуму доходiв громадян - з одного або обох iз подружжя
на пiдставi рiшення суду, якщо одне вiд 1 до 1,5 з подружжя перебуває у повторному неоподатковуваного мi- шлюбi нiмуму доходiв громадян - з одного або обох iз подружжя
з особами, визнаними в уста- 0,03 неоподатковуваного новленому порядку безвiсно вiдсутнiми мiнiмуму доходiв або недiєздатними внаслiдок душевної громадян хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волi на строк не менше трьох рокiв
в/ за реєстрацiю змiни прiзвища, 0,3 -"- iменi та по батьковi /крiм змiни у разi реєстрацiї шлюбу/
г/ за реєстрацiю повторної змiни 3 -"- прiзвища, iменi та по батьковi, не пов'язаної з реєстрацiєю шлюбу
д/ за видачу свiдоцтва у 0,02 -"- зв'язку iз змiною, доповненням, виправленням i поновленням записiв про реєстрацiю громадянського стану
е/ за видачу повторних свiдоцтв 0,03 -"- про реєстрацiю актiв громадянського стану
6. За вчинення iнших дiй:
а/ за видачу паспорта громадянина України:
у разi обмiну нинi чинного 0,2 -"- паспорта
в iнших випадках 1 -"- N 490/96-ВР вiд 13.11.96 р.) N 297/95-ВР вiд 11.07.95 р., (пiдпункт "а" пункту 6 статтi 3 змiнено згiдно iз Законами: N 4047-XII вiд 25.02.94 р.,
б/ за видачу паспорта громадя- нина України для виїзду за кордон або продовження строку дiї цього паспорта:
на територiї України 5 -"- за тарифом
за межами консульського збору України
в/ за перереєстрацiю загальногро- 2 неоподатковуваних
мадянського закордонного паспорта мiнiмуми доходiв громадян font color=#008800> N 297/95-ВР вiд 11.07.95 р.) (пiдпункт "б" пункту 6 статтi 3 змiнено згiдно iз Законами: N 4047-XII вiд 25.02.94 р., в/ за перереєстрацiю громадянам України 1,5 - " - закордонних паспортiв або продовження строку дiї перереєстрованих закордонних паспортiв
г/ за видачу посвiдчення особи без 5 неоподатковуваних
громадянства для виїзду за кордон або мiнiмумiв доходiв
продовження строку дiї посвiдчення громадян
д/ за оформлення iноземним громадянам у розмiрах, що
та особам без громадянства вiз для встановлюються
в'їзду в Україну, виїзду з України Кабiнетом Мiнiстрiв
та транзитного проїзду через України
територiю України
е/ за внесення будь-яких змiн до 0,5 неоподатковува-
виданих ранiше документiв, зазначе- ного мiнiмуму доходiв
них у пiдпунктах "б" i "г" цього громадян
пункту /крiм продовження строху їх
дiї /
є/ за видачу документiв громадянам 0,3 -"-
України, iноземним громадянам i
особам без громадянства про запро-
шення в Україну font color=#008800> N 297/95-ВР вiд 11.07.95 р.) (пiдпункт "е" пункту 6 статтi 3 змiнено згiдно iз Законами: N 4047-XII вiд 25.02.94 р., є/ за видачу документiв громадянам 0,3 - " - України, iноземним громадянам i особам без громадянства щодо запрошення в Україну
ж/ за видачу або продовження строку
дiї посвiдки на проживання в Українi
iноземним громадянам та особам без
громадянства:
на постiйне проживання 0,5 неоподатковува- ного мiнiмуму доходiв громадян
на тимчасове проживання 0,2 -"-
з/ за реєстрацiю нацiональних 0,05 -"-
паспортiв iноземних громадян
або документiв, що їх замiнюють
и/ за видачу документiв громадянам 0,5 -"-
України, якi проживають у прикордон-
них районах, на право перетинання
державного кордону України у спрощеному
порядку
i/ за видачу iноземним громадянам i у розмiрах,
особам без громадянства посвiдки на передбачених за
проживання замiсть загубленої видачу вiдповiдних первинних документiв br> (пiдпункт "и" пункту 6 статтi 3 змiнено згiдно iз Законами: N 4047-XII вiд 25.02.94 р., i/ за видачу iноземним громадянам i особам у розмiрах перед- без громадянства посвiдки на проживання бачених за видачу замiсть загубленої вiдповiдних пер- винних документiв
ї/ за подання заяв про прийняття у 0,5 неоподаткову-
громадянство України ваного мiнiмуму доходiв громадян
й/ за подання заяв про вихiд з 6 неоподаткову-
громадянства України ваних мiнiмумiв доходiв громадян
к/ за видачу замiсть загублених у розмiрах,
паспортiв або документiв, якi їх передбачених за
замiнюють, на право виїзду за кордон видачу вiдповiдних
або документiв про запрошення в первинних
Україну документiв
л/ за дострокове /до десяти робочих ставки державного
днiв / оформлення документiв, мита за вчинення
передбачених пiдпунктами "б" , вiдповiдних дiй
"в" i "є" цього пункту, за заявами збiльшуються на 100
громадян вiдсоткiв
м/ за прописку громадян або реєст- 0,05 неоподаткову-
рацiю мiсця проживання ваного мiнiмуму доходiв громадян N 297/95-ВР вiд 11.07.95 р.) (пiдпункт "м" пункту 6 статтi 3 змiнено згiдно iз Законами: N 4047-XII вiд 25.02.94 р.,
н/ за видачу громадянам України ставки державного
паспортiв для виїзду за кордон, мита за вiдповiднi
документiв, якi їх замiнюють, а дiї знижуються на
також за продовження строку дiї 50 вiдсоткiв
цих документiв учасникам громадянської
i Великої Вiтчизняної воєн, iнших
бойових операцiй щодо захисту СРСР
i Української РСР з числа вiйськово-
службовцiв, якi проходили службу у
вiйськових частинах, штабах i
установах, що входили до складу
дiючої армiї, та колишнiм партизанам
о/ за консульськi дiї, якi провадяться за тарифами
за кордоном i на територiї України консульських зборiв України
п/ за операцiї з цiнними паперами:
за реєстрацiю iнформацiї про емiсiю
цiнних паперiв, крiм облiгацiй
державних та мiсцевих позик 0,1 вiдсотка номiнальної вартостi емiсiї цiнних паперiв
за видачу приватизацiйних паперiв 0,2 вiдсотка номiнального значення приватизацiйних паперiв (пiдпункт "п" пункту 6 статтi 3 змiнено згiдно iз Законом N 539-XIV вiд 23.03.99 р.)
р/ за операцiї, якi здiйснюються на
товарних бiржах з продажу житлових
будинкiв, квартир, кiмнат, дач,
садових будинкiв, гаражiв, а також
iнших об'єктiв нерухомого майна, якi
перебувають у власностi
громадянина-продавця, крiм 1 вiдсоток фактичної
операцiй з примусового вiдчуження вартостi укладеної
такого майна у випадках, передбачених угоди, але не менше
законами одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв
України громадян за кожну укладену угоду
с/ за проведення прилюдних торгiв
(аукцiонiв, тендерiв) об'єктами
нерухомого майна, якi перебувають у
власностi громадянина-продавця, крiм
операцiй з примусового вiдчуження
такого майна у випадках, передбачених 1 вiдсоток фактичної
законами України вартостi реалiзованих об'єктiв нерухомого майна, але не менше одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян за кожний реалiзований об'єкт Законом N 539-XIV вiд 23.03.99 р.) с/ за проведення аукцiону 1 процент загаль- ної вартостi реа- лiзованих на аук- цiонi товарiв
т/ за видачу мисливських квиткiв, 0,1 неоподаткову-
квиткiв рибалок та щорiчне ваного мiнiмуму
продовження строку їх дiї доходiв громадян ункт "с" пункту 6 статтi 3 змiнено згiдно iз Законом N 539-XIV вiд 23.03.99 р.) т/ за видачу дозволiв на право полювання 0,02 мiнiмальної та рибальства заробiтної плати /без iндексацiї/
у/ за дiї, пов'язанi з одержанням
патентiв на сорти рослин i пiдтрим-
манням їх чинностi: (пiдпункт "т" пункту 6 статтi 3 змiнено згiдно iз Законом N 490/96-ВР вiд 13.11.96 р.) у/ за дiї, пов'язанi з одержанням охорон- них документiв на об'єкти промислової власностi, пiдтримання iх чинностi та передачею прав iхнiми власниками: за подання заявки на видачу патенту 0,5 -"-
України на сорт рослини за видачу або переоформлення на 1 неоподатковуваний
прохання заявника патенту на сорт мiнiмум доходiв
за подання клопотання про продовження 1 -"-
строку дiї патенту за пiдтримання чинностi патенту у таких розмiрах
щорiчно, починаючи з дати надход- неоподатковуваного
ження заявки про його видачу: мiнiмуму доходiв громадян: ня заявника охоронного документа за подання заяви чи заперечення до 50 процентiв сум, Апеляцiйної ради Держпатенту України що надходять вiд проведення експе- ртизи за подання головi Держпатенту України у розмiрi 1 мiнi- скарги на рiшення Апеляцiйної ради мальної заробiт- ної плати /без iндексацiї/ за пiдтримання чинностi патенту щорiчно у таких розмiрах починаючи з дати надходження заявки про вiд мiнiмальної його видачу: заробiтної плати /без iндексацiї/
за перший рiк 0,1
за другий рiк 0,15
за третiй рiк 0,2
за четвертий рiк 0,25
за п'ятий рiк 0,3
за шостий рiк 0,4
за сьомий рiк 0,5
за восьмий рiк 0,6
за дев'ятий рiк 0,8
за десятий-двадцятий роки 1
за кожний рiк продовженого строку дiї 1
патенту /двадцять перший - тридцятий
роки/
за сплату рiчного мита протягом шести розмiр мита
мiсяцiв пiсля закiнчення встановленого збiльшується на 50
строку його сплати вiдсоткiв
за пiдтримання чинностi патенту, за розмiр рiчного мита
яким опублiковано заяву його власника зменшується на 50
про надання будь-кому вiдкритої вiдсоткiв
лiцензiї мита протягом шести розмiр мита збi- мiсяцiв пiсля закiнчення встановленого льшується на 50 строку його сплати процентiв за пiдтримання чинностi патенту, за розмiр рiчного яким опублiковано заяву його власника мита зменшуєть- про надання права на використання вина- ся на 50 про- ходу будь-якiй особi центiв за подання клопотання про вiдновлення у розмiрi 1 мiнi- пропущених строкiв у всiх випадках, мальної заробiт- крiм строкiв сплати рiчного мита ної плати /без iндексацiї/ за реєстрацiю договору про передачу 0,5 - " - права на охоронний документ за реєстрацiю лiцензiйного договору 1,5 - " - (пункт 6 статтi 3 доповнено пiдпунктом "ф" згiдно iз Законом N 483/96-ВР вiд 12.11.96 р.)
ф) за подання до Кабiнету Мiнiстрiв України проекту створення промислово-фiнансової групи - 1000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. (пiдпункт "у" пункту 6 статтi 3 змiнено згiдно iз Законом N 75/95-ВР вiд 28.02.95 р.) (статтю 3 змiнено згiдно iз Законом N 297/95-ВР вiд 11.07.95 р.)
 prev Стаття 2. Об'єкти справляння державного мита
 next Стаття 4. Пільги щодо сплати державного мита