За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Декрет Кабінету Міністрів України Про державне мито
Стаття 4. Пільги щодо сплати державного мита
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 4. Пільги щодо сплати державного мита

Вiд сплати державного мита звiльняються:
1/ позивачi - робiтники та службовцi - за позовами про стягнення заробiтної плати й за iншими вимогами, що випливають з трудових правовiдносин; члени колективних сiльськогосподарських пiдприємств, працiвники селянських /фермерських/ господарств - за позовами до колективних сiльськогосподарських пiдприємств, селянських /фермерських/ господарств про оплату працi та за iншими вимогами, пов'язаними з трудовою дiяльнiстю;
2/ позивачi - за позовами, що випливають з авторського права, а також з права на вiдкриття, винахiд, рацiоналiзаторську пропозицiю та промисловi зразки;
3/ громадяни - iз касацiйних скарг i скарг на рiшення, що набрали законної сили, у справах про розiрвання шлюбу;
4/ позивачi - за позовами про вiдшкодування збиткiв, заподiяних калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, а також смертю годувальника;
5/ позивачi - за позовами про стягнення алiментiв;
6/ сторони- iз спорiв, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв, заподiяних громадяниновi незаконним засудженням, незаконним притягненням до кримiнальної вiдповiдальностi, незаконним застосуванням такого заходу, як взяття пiд варту, або незаконним накладенням адмiнiстративного стягнення у виглядi арешту чи виправних робiт, а також пов'язаних з виплатою грошової компенсацiї, повернення майна або вiдшкодування його вартостi громадянам, реабiлiтованим вiдповiдно до Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"; (пункт "6" статтi 4 змiнено згiдно з Декретом КМ N 43-93 вiд 30.04.93 р.)
7/ органи соцiального страхування та органи соцiального забезпечення - за регресними позовами про стягнення з особи, яка заподiяла шкоду, сум допомоги й пенсiй, виплачених потерпiлому або членам його сiм'ї, а органи соцiального забезпечення - також за позовами про стягнення неправильно виплачених допомоги та пенсiй;
8/ позивачi - за позовами про вiдшкодування матерiальних збиткiв, завданих злочином;
9/ громадяни - за видачу або засвiдчення вiрностi копiй документiв, необхiдних для призначення та одержання державних допомоги та пенсiй, а також у справах опiки та усиновлення /удочерiння/;
10/ державнi й громадськi органи, пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни, якi звернулися у випадках, передбачених чинним законодавством, iз заявами по суду щодо захисту прав та iнтересiв iнших осiб, а також споживачi - за позовами, що пов'язанi з порушенням їх прав. (пункт 10 статтi 4 доповнено згiдно iз Законом N 107/94-ВР вiд 15.07.94 р.)
11/ органи мiсцевого та регiонального самоврядування - за позовами до суду або арбiтражного суду про визнання недiйсними актiв iнших органiв мiсцевого та регiонального самоврядування, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, пiдприємств, об'єднань, органiзацiй i установ, якi ущемляють їх повноваження;
органи мiсцевого та регiонального самоврядування - за позовами до суду або арбiтражного суду про стягнення з пiдприємства, об'єднання, органiзацiї, установи i громадян збиткiв, завданих iнтересам населення, мiсцевому господарству, навколишньому середовищу їхнiми рiшеннями, дiями або бездiяльнiстю, а також у результатi невиконання рiшень органiв мiсцевого та регiонального самоврядування;
органи мiсцевого та регiонального самоврядування - за позовами до суду або арбiтражного суду про припинення права власностi на земельну дiлянку;
12/ мiсцевi державнi адмiнiстрацiї - за позовами до арбiтражного суду про визнання недiйсними актiв органiв мiсцевого та регiонального самоврядування, що суперечать чиннному законодавсту;
13/ громадяни - за реєстрацiю народження, смертi, усиновлення /удочерiння/ та встановлення батькiвства, за видачу їм свiдоцтв про змiну, доповнення й виправлення записiв актiв про народження у випадках встановлення батькiвства, усиновлення /удочерiння/, а також у зв'язку з помилками, допущеними при реєстрацiї актiв громадянського стану органами запису актiв громадянського стану;
14/ громадяни - за посвiдчення їхнiх заповiтiв i договорiв дарування майна на користь держави, а також на користь державних пiдприємств, установ i органiзацiй;
15/ фiнансовi органи та державнi податковi iнспекцiї - за видачу їм свiдоцтв i дублiкатiв свiдоцтв про право держави на спадщину та документiв, необхiдних для одержання цих свiдоцтв, за вчинення державними нотарiальними конторами виконавчих написiв про стягнення податкiв, платежiв, зборiв i недоїмок;
фiнансовi органи та державнi податковi iнспекцiї - позивачi й вiдповiдачi - за позивами до суду та арбiтражного суду; (пункт 15 статтi 4 доповнено абзацом 3 згiдно iз Законом N 68/94-ВР вiд 30.06.94 р.)
органи державного контролю за цiнами - позивачi й вiдповiдачi - за позовами до суду та арбiтражного суду.
16/ громадяни - за видачу їм свiдоцтв про право на спадщину:
на майно осiб, якi загинули при захистi СРСР, i України, у зв'язку з виконанням iнших державних чи громадських обов'язкiв або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби iз злочиннiстю, охорони власностi громадян або колективної чи державної власностi, а також осiб, якi загинули або померли внаслiдок захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою;
на майно осiб, реабiлiтованих у встановленому порядку;
на житловий будинок, пай у житлово-будiвельному кооперативi, квартиру, що належала спадкодавцевi на правi приватної власностi, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирi протягом шести мiсяцiв з дня смертi спадкодавця;
на житловi будинки в сiльськiй мiсцевостi за умови, що цi громадяни постiйно проживатимуть у цих будинках i працюватимуть у сiльськiй мiсцевостi;
на вклади в установах Ощадбанку та в iнших кредитних установах, на страховi суми за договорами особистого й майнового страхування, облiгацiї державних позик та iншi цiннi папери, суми заробiтної плати, авторське право, суми авторського гонорару i винагород за вiдкриття, винахiд, рацiоналiзаторську пропозицiю та промисловi зразки;
на майно осiб селянського /фермерського/ господарства, якщо вони є членами цього господарства;
17) неповнолiтнi i вiйськовослужбовцi - за видачу їм вперше паспорта громадянина України та неповнолiтнi - за видачу їм свiдоцтва про право на спадщину; (пункт 17 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 490/96-ВР вiд 13.11.96 р.)
18/ громадяни, вiднесенi до першої та другої категорiй постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи; (абзац 1 пункту 18 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 303/96-ВР вiд 10.07.96 р.)
громадяни, вiднесенi до третьої категорiї постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, - якi постiйно проживають до вiдселення чи самостiйного переселення або постiйно працюють на територiї зон вiдчуження, безумовного /обов'язкового/ i гарантованого добровiльного вiдселення, за умови, що вони за станом на 1 сiчня 1993 року прожили або вiдпрацювали у зонi безумовного /обов'язкового/ вiдселення не менше двох рокiв, а у зонi гарантованого добровiльного вiдселення не менше трьох рокiв; (абзац 2 пункту 18 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 303/96-ВР вiд 10.07.96 р.)
громадяни, вiднесенi до четвертої категорiї потерпiлих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, якi постiйно працюють i проживають або постiйно проживають на територiї зони посиленого радiоекологiчного контролю, за умови, що за станом на 1 сiчня 1993 року вони прожили або вiдпрацювали в цiй зонi не менше чотирьох рокiв;
iнвалiди Великої Вiтчизняної вiйни та сiм'ї воїнiв /партизанiв/, якi загинули чи пропали безвiсти, i прирiвнянi до них у встановленому порядку особи;
iнвалiди I та П групи;
19/ мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконкоми мiсцевих Рад народних депутатiв, пiдприємства, установи, органiзацiї, колективнi сiльськогосподарськi пiдприємства, що придбавають житловi будинки з надвiрними будiвлями /крiм м.Києва та курортних мiсцевостей/, квартири для громадян, якi виявили бажання виїхати з територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, якi виявили бажання виїхати з територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинкiв i квартир;
20) громадяни України - за видачу дипломатичних i службових паспортiв України та посвiдчень особи моряка; (пункт 20 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 4047-XII вiд 25.02.94 р.)
21) громадяни України та особи, якi їх супроводжують, - за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лiкування у зв'язку iз захворюванням, пов'язаним iз Чорнобильською катастрофою, а дiтям, якi потерпiли вiд Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення; N 303/96-ВР вiд 10.07.96 р.) (пункт 21 статтi 4 змiнено згiдно iз Законами: N 4047-XII вiд 25.02.94 р.,
22/ громадяни України - за видачу їм документiв на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний iз смертю або вiдвiдинами могил близьких родичiв, а також за видачу документiв про запрошення в Україну осiб у зв'язку iз смертю або тяжкою хворобою близьких родичiв;
23/ iноземцi, яким Україна надала право притулку, та особи, прирiвнянi до них, члени їхнiх сiмей та їхнi дiти - за видачу їм документiв на виїзд за кордон;
24/ громадяни України та iноземнi громадяни - за видачу документiв для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємностi передбачено звiльнення вiд сплати державного мита вiдповiдними мiжнародними угодами, укладеними мiж Україною та iншими державами, а також громадянами iнших держав, якi виконують функцiї почесних консулiв України;
25) особи, якi не досягли 16-рiчного вiку, - за видачу їм документа на виїзд за кордон. (пункт 25 статтi 4 змiнено згiдно з Законом N 4047-XII вiд 25.02.94 р.)
26/ iноземнi туристи - за реєстрацiю iноземних паспортiв;
27/ позивачi - Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України, Мiнiстерство лiсового господарства України та їхнi органи на мiсцях, пiдприємства Укрзалiзницi, що здiйснюють захист лiсонасаджень, органи рибоохорони - у справах стягнення коштiв на покриття шкоди, заподiяної державi забрудненням навколишнього середовища, порушенням лiсового законодавства та нерацiональним використанням природних ресурсiв i рибних запасiв; (пункт 27 частини 1 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 3629-XII вiд 19.11.93 р.)
28/ всеукраїнськi та мiжнароднi об'єднання громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, що мають мiсцевi осередки у бiльшостi областей України, Українська Спiлка ветеранiв Афганiстану /воїнiв- iнтернацiоналiстiв/, громадськi органiзацiї iнвалiдiв, їхнi пiдприємства та установи, республiканське добровiльне громадське об'єднання "Органiзацiя солдатських матерiв України" - за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбiтражного суду, а також за вчинення всiх нотарiальних дiй; (пункт 28 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 303/96-ВР вiд 10.07.96 р.)
29/ Нацiональний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових;
30/ Генеральна прокуратура України та її органи - за позовами, з якими вони звертаються до суду або арбiтражного суду в iнтересах громадян i державних юридичних осiб;
31/ Центральна виборча комiсiя та виборчi комiсiї по виборах народних депутатiв - iз заяв про дачу висновку з питань наявностi пiдстав для скасування рiшення про реєстрацiю кандидата в депутати;
32/ Абзац 1 пункту 32 статтi 4 втратив чиннiсть (згiдно iз Законом N 75/95-ВР вiд 28.02.95 р.)
Вонд винаходiв України - за дiї, вказанi в пiдпунктi "у" пункту 6 статтi 3 цього Декрету, а також за позовами, з якими вiн звертається до суду або арбiтражного суду;
Абзац 3 пункту 32 статтi 4 втратив чиннiсть (згiдно iз Законом N 75/95-ВР вiд 28.02.95 р.)
33/ Українська державна страхова комерцiйна органiзацiя та її установи - за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбiтражного суду, в усiх справах, пов'язаних з операцiями обов'язкового страхування;
34/ Пенсiйний фонд України, його пiдприємства, установи й органiзацiї; Фонд України соцiального захисту iнвалiдiв i його вiддiлення.
Змiни пiльг, передбачених цим Декретом щодо сплати державного мита, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. (статтю 4 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом N 1489-III вiд 22.02.2000 р.)
41) громадяни - за позовами, з якими вони звертаються до суду в справах, пов'язаних iз захистом прав i законних iнтересiв при наданнi психiатричної допомоги.
40) Державний комiтет України по матерiальних резервах та пiдприємства, установи i органiзацiї системи матерiального резерву - за позовами, з якими вони звертаються до суду, арбiтражного суду у справах щодо виконання договiрних зобов'язань суб'єктами господарської дiяльностi, що випливають iз Закону України "Про державний матерiальний резерв". (статтю 4 доповнено пунктом 40 згiдно iз Законом N 131/97-ВР вiд 05.03.97 р.)
39) Комiтет у справах нагляду за страховою дiяльнiстю - за позовами, з якими вiн звертається до арбiтражного суду у справах про скасування державної реєстрацiї страховика як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у випадках, передбачених статтею 8 Закону України "Про пiдприємництво". (статтю 4 доповнено пунктом 39 згiдно iз Законом N 621/96-ВР вiд 19.12.96 р.)
38) державнi замовники та виконавцi державного замовлення - за позовами, з якими вони звертаються до суду у справах про вiдшкодування збиткiв, завданих при укладеннi, внесеннi змiн до державних контрактiв, а також невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за державним контрактом на поставку продукцiї для державних потреб. (статтю 4 доповнено пунктом 38 згiдно iз Законом N 589/96-ВР вiд 12.12.96 р.)
37) громадяни - за позовами про вiдшкодування збиткiв, завданих неповерненням у термiни, передбаченi договорами або установчими документами, грошових та майнових внескiв, якi були залученi до акцiонерних товариств, банкiв, кредитних установ, довiрчих товариств та iнших юридичних осiб, якi залучають кошти та майно громадян. (статтю 4 доповнено пунктом 37 згiдно iз Законом N 53/96-ВР вiд 20.02.96 р.) (пункт 36 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 1662-III вiд 20.04.2000 р.) (статтю 4 доповнено пунктом 36 згiдно iз Законом N 82/95-ВР вiд 02.03.95 р.)
36) Антимонопольний комiтет України та його територiальнi вiддiлення - позивачi й вiдповiдачi - за позовами до суду та арбiтражного суду. (статтю 4 доповнено пунктом 35 згiдно з Декретом КМ N 43-93 вiд 30.04.93 р.)
35/ державнi органи приватизацiї - за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбiтражного суду, в усiх справах, пов'язаних iз захистом майнових iнтересiв держави, а також за проведення аукцiонiв, за операцiї з цiнними паперами.
 prev Стаття 3. Розміри ставок державного мита
 next Стаття 5. Повноваження місцевих Рад народних депутатів і Міністерства фінансів України із надання пільг щодо сплати державного мита