За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 12. Безнадійна заборгованість
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 12. Безнадійна заборгованість

12.1. Порядок врегулювання сумнiвної, безнадiйної заборгованостi
12.1.1. Платник податку - продавець товарiв (робiт, послуг), у тому числi банки i небанкiвськi фiнансовi установи, має право зменшити суму валового доходу звiтного перiоду на вартiсть вiдвантажених товарiв (виконаних робiт, наданих послуг), у разi коли покупець таких товарiв (робiт, послуг) затримує без погодження з платником податку оплату їх вартостi. Зазначене зменшення здiйснюється у разi, якщо платник податку звернувся iз заявою до суду (арбiтражного суду) про стягнення заборгованостi з такого покупця або про визнання покупця банкрутом, а також у випадках, коли за поданням продавця нотарiус вчинив виконавчий напис про стягнення боргу з покупця чи стягнення заставленого майна. (пiдпункт 12.1.1 пункту 12.1 статтi 12 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
12.1.2. У разi коли протягом наступних податкових перiодiв суд (арбiтражний суд) не задовольняє з вини платника податку позов або задовольняє його частково, платник податку зобов'язаний збiльшити валовий доход вiдповiдного податкового перiоду на вартiсть вiдвантажених товарiв (виконаних робiт, наданих послуг) або її частину, що не визнана судом (арбiтражним судом), та нарахувати пеню виходячи з дiючої на момент такого збiльшення облiкової ставки Нацiонального банку України, збiльшеної в 1,2 раза. Зазначена пеня розраховується за строк з першого дня податкового перiоду, наступного за перiодом, протягом якого вiдбулося зменшення валового доходу, до останнього дня податкового перiоду, на який припадає збiльшення валового доходу.
12.1.3. У разi коли платник податку оскаржує рiшення суду (арбiтражного суду) у порядку, встановленому законом, збiльшення валового доходу, передбачене пiдпунктом 12.1.2 цiєї статтi, не вiдбувається до моменту прийняття остаточного рiшення вiдповiдним судовим органом.
12.1.4. Повiдомлення про зменшення валового доходу та копiя рiшення суду про прийняття справи до провадження надсилаються податковому органу за правилами, встановленими центральним податковим органом. (пункт 12.1 статтi 12 доповнено пiдпунктом 12.1.5 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
12.1.5. У разi коли суд (арбiтражний суд) приймає рiшення на користь продавця валовi доходи такого продавця збiльшуються на суму заборгованостi, фактично вiдшкодованої покупцем.
У разi коли протягом тридцяти календарних днiв пiсля прийняття зазначеного рiшення покупець не повертає суму заборгованостi, визнаної судом (арбiтражним судом), продавець звертається протягом наступних тридцяти календарних днiв до арбiтражного суду iз заявою про визнання такого покупця банкрутом. При цьому валовi доходи продавця не збiльшуються на суму визнаної заборгованостi покупця протягом строку судового розгляду справи. У разi коли продавець у зазначений термiн не подає заяву до арбiтражного суду вiн зобов'язаний збiльшити валовi доходи на суму заборгованостi, визнаної судом (арбiтражним судом).
Заборгованiсть, яка залишилась непогашеною пiсля розподiлу активiв покупця, об'явленого банкрутом за рiшенням суду (арбiтражного суду), погашається у порядку, передбаченому цiєю статтею.
12.2. Особливостi покриття безнадiйної заборгованостi банками та небанкiвськими фiнансовими установами
12.2.1. Будь-який банк, а також будь-яка небанкiвська фiнансова установа, створена згiдно з нормами вiдповiдних законiв, крiм страхових компанiй (далi - фiнансовi установи), зобов'язанi створювати страховий резерв для вiдшкодування можливих втрат по основному боргу (без процентiв та комiсiй) за всiма видами кредитiв та iнших активних операцiй, якi вiдносяться до їх господарської дiяльностi згiдно з законодавством. (пiдпункт 12.2.1 пункту 12.2 статтi 12 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
12.2.2. З урахуванням положень пiдпункту 12.2.3 цiєї статтi створення страхового резерву здiйснюється фiнансовою установою самостiйно у розмiрi, достатньому для повного покриття ризикiв неповернення основного боргу за кредитами (iншими видами заборгованостi), визнаними нестандартними за методикою, яка встановлюється для банкiв Нацiональним банком України, а для небанкiвських фiнансових установ - Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також за кредитами (iншими видами заборгованостi), визнаними безнадiйними згiдно з нормами цього Закону.
12.2.3. Розмiр страхового резерву, що створюється за рахунок збiльшення валових витрат фiнансової установи, не може перевищувати:
для комерцiйних банкiв - 20 вiдсоткiв вiд суми боргових вимог, а саме сукупної заборгованостi за кредитами, гарантiями та поруками, фактично наданими (виставленими на користь) дебiторам на останнiй робочий день звiтного податкового перiоду;
для небанкiвських фiнансових установ - розмiру, що встановлюється вiдповiдними законами про вiдповiдну небанкiвську фiнансову установу, але не бiльше 30 вiдсоткiв вiд суми боргових вимог, а саме сукупних зобов'язань дебiторiв такої небанкiвської фiнансової установи на останнiй робочий день звiтного податкового перiоду.
До суми зазначеної заборгованостi не включаються зобов'язання дебiторiв, якi виникають при здiйсненнi операцiй, що не включаються до основної дiяльностi фiнансових установ.
Пiд термiном "основна дiяльнiсть" слiд розумiти операцiї, визначенi статтею 3 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", а також вiдповiдними статтями законiв про небанкiвськi фiнансовi установи.
12.2.4. У разi коли за наслiдками звiтного податкового перiоду вiдбувається зменшення сукупного розмiру нестандартних або безнадiйних кредитiв (iнших видiв заборгованостi) у зв'язку з їх переведенням до стандартної категорiї чи зi списанням до складу валових витрат платника податку за процедурою, встановленою пунктом 12.3 цiєї статтi, або при зменшеннi сум боргових вимог, що використовується як база для визначення обмежень, встановлених пiдпунктом 12.2.3 цього пункту, надлишкова сума страхового резерву направляється на збiльшення валового доходу фiнансової установи за наслiдками такого звiтного перiоду.
12.2.5. Порядок i джерела створення та використання резервiв (фондiв) для страхування вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб встановлюються окремим законом.
12.3. Порядок вiдшкодування сум безнадiйної заборгованостi за рахунок страхового резерву платника податку
12.3.1. Безнадiйна заборгованiсть вiдноситься на валовi витрати кредитора, у разi якщо термiн позовної давностi за вiдповiдною угодою з дебiтором минув до моменту набрання чинностi цим Законом. У випадках, коли термiн позовної давностi за кредитною угодою не минув на момент набрання чинностi цим Законом, безнадiйна заборгованiсть вiдшкодовується за рахунок страхового резерву та включається до складу валових витрат у порядку, передбаченому iншими пiдпунктами цього пункту.
При цьому валовий доход дебiтора збiльшується на суму його заборгованостi, по якiй минув термiн позовної давностi у вiдповiдний податковий перiод.
12.3.2. Безнадiйна заборгованiсть за угодами, що передбачають виставлення векселя на користь кредитора в якостi забезпечення боргових зобов'язань дебiтора, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора за умови, якщо опротестований у неплатежi вексель залишається непогашеним протягом 30 календарних днiв з моменту його опротестування та векселеотримувач порушив справу про банкрутство векселедавця у арбiтражному судi.
При цьому валовий доход векселедавця збiльшується на суму опротестованого в неплатежi векселя у податковому перiодi, на який припадає 30-й календарний день з моменту опротестування такого векселя.
12.3.3. Безнадiйна заборгованiсть позичальника, визнаного банкрутом у встановленому законодавством порядку, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора пiсля прийняття арбiтражним судом рiшення про визнання дебiтора банкрутом. Кошти, отриманi кредитором внаслiдок завершення лiквiдацiйної процедури та продажу майна позичальника, включаються до складу валових доходiв кредитора в податковий перiод їх надходження. (абзац 1 пiдпункту 12.3.3 пункту 12.3 статтi 12 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
У разi коли кредитор надає кредит дебiтору, проти якого порушено справу про банкрутство до моменту укладення кредитної угоди, та iнформацiя про порушення такої справи була оприлюднена (за винятком випадкiв надання фiнансових кредитiв у межах процедури санацiї дебiтора пiд заставу його корпоративних прав) безнадiйна заборгованiсть за кредитом погашається за рахунок власних коштiв кредитора.
При цьому валовий доход дебiтора, об'явленого банкрутом у встановленому законодавством порядку, не збiльшується на суму зазначеної безнадiйної заборгованостi.
12.3.4. Заборгованiсть, забезпечена заставою, погашається у порядку, передбаченому нормами Закону України "Про заставу".
Заставодержатель має право вiдшкодувати за рахунок страхового резерву частину заборгованостi, що залишилася непогашеною внаслiдок недостатностi коштiв, одержаних кредитором вiд продажу майна дебiтора, переданого у заставу, та за умови, що iншi юридичнi дiї кредитора щодо примусового стягнення iншого майна позичальника не призвели до повного покриття заборгованостi. Продаж майна, переданого у заставу, здiйснюється лише через аукцiони (публiчнi торги). У разi вiдчуження майна, переданого у заставу, iншими способами кредитор покриває збитки за рахунок прибутку, який залишається у його розпорядженнi пiсля оподаткування. (абзац 2 пiдпункту 12.3.4 пункту 12.3 статтi 12 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Порядок проведення аукцiонiв (публiчних торгiв) встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
12.3.5. Безнадiйна заборгованiсть, яка виникла внаслiдок неспроможностi дебiтора погасити заборгованiсть у зв'язку з дiєю обставин непереборної сили або стихiйного лиха (форс-мажору), вiдшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора за наявностi будь-якого з нижче названих документiв:
пiдтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили чи стихiйного лиха на територiї України або
пiдтвердження уповноважених органiв iншої держави, легалiзованих консульськими установами України, у разi настання обставин непереборної сили чи стихiйного лиха на територiї такої держави;
рiшення Президента України про запровадження надзвичайної екологiчної ситуацiї в окремих мiсцевостях України, затверджене Верховною Радою України, або рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про визнання окремих мiсцевостей України потерпiлими вiд повенi, посухи, пожежi та iнших видiв стихiйного лиха включаючи рiшення щодо визнання окремих мiсцевостей потерпiлими вiд несприятливих погодних умов, якi потягли за собою втрату врожаю сiльськогосподарських культур в обсягах, якi перевищують 30 вiдсоткiв вiд середнього врожаю за попереднi п'ять календарних рокiв.
При цьому валовий доход дебiтора не збiльшується на суму заборгованостi, що виникла внаслiдок його неспроможностi погасити таку заборгованiсть у зв'язку з дiєю обставин непереборної сили або стихiйного лиха (форс-мажору), протягом усього строку дiї таких форс-мажорних обставин.
12.3.6. Прострочена заборгованiсть пiдприємств, установ i органiзацiй, на майно яких не може бути звернено стягнення (або тих, що не пiдлягають приватизацiї) згiдно iз законодавством України, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора у разi, якщо протягом 30 календарних днiв з моменту виникнення прострочення зазначена заборгованiсть не була вiдшкодована коштами Державного бюджету України чи вiдповiдних мiсцевих бюджетiв або компенсована в будь-який iнший спосiб.
При цьому кредитор у строки, передбаченi законодавством, зобов'язаний звернутися до суду (арбiтражного суду) з позовом щодо вiдшкодування збиткiв, отриманих у зв'язку з таким кредитуванням. У разi коли кредитор не звертається до суду (арбiтражного суду) протягом визначених законодавством строкiв або у разi коли суд (арбiтражний суд) вiдмовляє у позовi або залишає позовну заяву без розгляду, кредитор зобов'язаний збiльшити валовi доходи на суму безнадiйної заборгованостi у вiдповiдний податковий перiод.
12.3.7. Прострочена заборгованiсть фiзичних осiб, визнаних у судовому порядку безвiсно вiдсутнiми або померлими, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора за умови, якщо рiшення суду про визнання фiзичних осiб безвiсно вiдсутнiми або померлими було прийнято пiзнiше дати укладення кредитної угоди.
При цьому кредитор має здiйснити юридичнi заходи щодо стягнення безнадiйної заборгованостi зi спадку такої фiзичної особи у межах та за процедурою, визначеною законодавством.
12.3.8. Прострочена заборгованiсть за договорами, визнаними у судовому порядку повнiстю або частково недiйсними з вини дебiтора, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора у разi, якщо дебiтор не погашає заборгованiсть за зазначеними договорами протягом 30 календарних днiв з дня прийняття рiшення суду про визнання їх повнiстю або частково недiйсними.
При цьому валовий доход дебiтора збiльшується на суму такої заборгованостi у податковий перiод, на який припадає рiшення суду (арбiтражного суду) щодо визнання договорiв повнiстю або частково недiйсними з вини дебiтора.
12.3.9. Прострочена заборгованiсть за договорами або їх частинами, визнаними у судовому порядку недiйсними з вини кредитора або з вини обох сторiн, погашається за рахунок повернення дебiтором суми кредиторської заборгованостi, а в разi її неповернення протягом 30 календарних днiв - з прибутку, який залишається у розпорядженнi кредитора пiсля оподаткування.
При цьому валовий доход дебiтора збiльшується на суму такої заборгованостi у податковий перiод, на який припадає рiшення суду (арбiтражного суду) щодо визнання договорiв або їх частин недiйсними з вини обох сторiн.
12.3.10. Прострочена заборгованiсть фiзичних осiб, стосовно яких оголошено розшук у порядку, передбаченому Кримiнально-процесуальним кодексом України, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора у разi, якщо протягом 180 календарних днiв з дня оголошення розшуку мiсце перебування такої фiзичної особи не встановлено.
12.3.11. Прострочена заборгованiсть юридичних осiб, стосовно керiвникiв яких оголошено розшук у порядку, передбаченому Кримiнально-процесуальним кодексом України, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора у разi, якщо протягом 180 календарних днiв з дня оголошення розшуку мiсце перебування цих осiб не встановлено.
12.3.12. У разi коли всi заходи щодо стягнення безнадiйної заборгованостi згiдно з порядком, визначеним пунктом 12.3 цiєї статтi, не призвели до позитивного наслiдку, банки та небанкiвськi фiнансовi установи вiдносять на валовi витрати таку заборгованiсть в частинi, що не вiдшкодована за рахунок страхового резерву, створеного вiдповiдно до цiєї статтi.
12.4. Додатковi положення
12.4.1. У разi коли дебiтор повнiстю або частково погашає безнадiйну заборгованiсть, попередньо вiднесену кредитором до складу валових витрат або вiдшкодовану за рахунок страхового резерву згiдно з положеннями пункту 12.1 i пункту 12.3 цiєї статтi, кредитор збiльшує валовий доход на суму компенсацiї, одержаної вiд дебiтора, у податковий перiод, протягом якого вiдбулося повернення зазначеної заборгованостi або її частини.
12.4.2. У разi коли за висновком вiдповiдного уповноваженого органу, визначеного пiдпунктом 12.3.5 пункту 12.3 цiєї статтi, обставини непереборної сили, стихiйного лиха (форс - мажору) носять тимчасовий характер i не впливають на дiєспроможнiсть дебiтора сплатити заборгованiсть пiсля їх закiнчення, кредитор зобов'язаний надати претензiю дебiтору стосовно сплати зазначеної заборгованостi протягом 30 календарних днiв пiсля закiнчення дiї таких обставин непереборної сили. У випадку, якщо дебiтор не погасив зазначену заборгованiсть або кредитор не звернувся з позовом до суду (арбiтражного суду) стосовно стягнення такої заборгованостi протягом строкiв, визначених законодавством, валовi доходи кредитора i дебiтора збiльшуються на суму зазначеної заборгованостi.
12.4.3. У разi коли фiзична особа - дебiтор, визнана у судовому порядку безвiсно вiдсутньою або померлою, заявляється, кредитор зобов'язаний здiйснити вiдповiднi заходи щодо стягнення заборгованостi з такої особи. У випадку, коли така фiзична особа сплачує заборгованiсть, що була попередньо вiднесена кредитором до складу валових витрат або вiдшкодована за рахунок страхового резерву, кредитор збiльшує валовий доход на суму коштiв, одержаних вiд дебiтора у податковий перiод, протягом якого вiдбулося повернення зазначеної заборгованостi.
12.4.4. У разi коли вiдповiдно до законодавства рiшення про визнання договорiв недiйсними з вини дебiтора скасоване, а кредитор не оскаржує таке рiшення у строки, передбаченi законодавством, кредитор збiльшує валовий доход на суму заборгованостi, попередньо включену до валових витрат або вiдшкодовану за рахунок страхового резерву у податковий перiод, протягом якого закiнчився строк для подання такої скарги.
12.4.5. У разi коли фiзична особа, стосовно якої органами слiдства оголошено розшук, розшукана i сплачує заборгованiсть, яка була попередньо включена кредитором до складу валових витрат або вiдшкодована за рахунок страхового резерву, кредитор збiльшує валовий доход на суму компенсацiї заборгованостi, одержаної вiд дебiтора, у податковий перiод, протягом якого вiдбулося повернення зазначеної заборгованостi (її частини).
12.4.6. У разi коли юридичнi або фiзичнi особи, визнанi винними в заподiяннi шкоди згiдно з положеннями Цивiльного кодексу України, сплачують заборгованiсть фiзичної особи, що вiднесена кредитором до складу валових витрат або вiдшкодована за рахунок страхового резерву, кредитор збiльшує валовий доход на суму коштiв, одержаних у погашення заборгованостi дебiтора, у податковий перiод, протягом якого вiдбулося повернення зазначеної заборгованостi (її частини).
 prev Стаття 11. Правила ведення податкового обліку
 next Стаття 13. Оподаткування нерезидентів