За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 20. Відповідальність платників податку
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 20. Відповідальність платників податку

20.1. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть нарахування, своєчаснiсть сплати податку та дотримання податкового законодавства несе платник податку.
20.2. Платники податку, якi не мають на момент перевiрки податковим органом податкових декларацiй про прибуток i розрахункiв, пов'язаних з нарахуванням та сплатою податку за вiдповiднi перiоди, сплачують штраф у розмiрi десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян за одноразове порушення. Якщо протягом наступних дванадцяти мiсяцiв платник податку допускає друге або бiльше таких порушень, такий платник податку сплачує штраф у сумi десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, помножених на число таких порушень. Початком вiдрахунку зазначених дванадцяти мiсяцiв є мiсяць, на який припадає останнє порушення. (пункт 20.2 статтi 20 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
20.3. Платники податку, якi не подали або невчасно подали до податкового органу податкову декларацiю про прибуток, розрахунок податку на прибуток, платiжне доручення на перерахування податку до бюджету, сплачують штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв суми нарахованого податку за кожний випадок порушення.
Якщо таке неподання або невчасне подання є наслiдком неналежного виконання обов'язкiв поштою, платник податку має право оскаржити правомiрнiсть застосування фiнансових санкцiй у судовому порядку.
20.4. У разi приховання або заниження сум податку платник податку сплачує суму донарахованого податковим органом податку, штрафу у розмiрi 30 вiдсоткiв вiд суми донарахованого податку (недоїмки) та пенi, обчисленої виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на момент сплати, нараховану на повну суму недоїмки (без урахування штрафiв) за весь її строк. (абзац 1 пункту 20.4 статтi 20 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Не застосовуються штрафнi санкцiї, передбаченi цим пунктом, до платникiв податку, якi до початку перевiрки податковим органом виявили факт заниження оподатковуваного прибутку, письмово повiдомили про це податковий орган та сплатили суму недоїмки, а також пеню, обчислену виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на момент сплати, нараховану на повну суму недоїмки за весь її строк.
20.5. Якщо за наслiдками перевiрки платника податку податковим органом виявлено випадки арифметичних помилок або описок, що призвели до заниження суми податку, але не бiльше як п'ять вiдсоткiв суми загальних зобов'язань платника податку щодо сплати такого податку за перiод, що перевiряється, керiвник вiдповiдного податкового органу може прийняти рiшення про незастосування фiнансових санкцiй у виглядi штрафiв до такого платника податку. Рiшення керiвника податкового органу є остаточним i оскарженню не пiдлягає. Таке рiшення не звiльняє платника податку вiд зобов'язань щодо сплати пенi, обчисленої згiдно з положеннями пункту 20.4 цiєї статтi.
20.6. Суми донарахованого податку та фiнансових санкцiй сплачуються платником податку самостiйно в строк не бiльше десяти робочих днiв з дня отримання пiдписаного керiвником вiдповiдного податкового органу рiшення про застосування санкцiй до платника податку. При цьому пеня нараховується за весь строк недоїмки включаючи останнiй робочий день, що передує дню фактичної сплати суми недоїмки та фiнансових санкцiй.
У разi, коли платник податку вiдмовляється визнати висновки перевiрки податкового органу або має зауваження до них та оскаржує такi висновки у встановленому законом порядку, сплата донарахованого податку та фiнансових санкцiй зупиняється до прийняття рiшення за результатами такого оскарження. У разi коли за наслiдками оскарження визнається правильнiсть висновкiв податкового органу платник податку зобов'язаний самостiйно сплатити суму донарахованого податку та фiнансових санкцiй до подання розрахунку податкових зобов'язань за перiод, на який припадає дата прийняття рiшення за результатами такого оскарження. При цьому пеня нараховується на визнану суму недоїмки за весь строк недоїмки включаючи останнiй робочий день, що передує дню фактичної сплати суми недоїмки та фiнансових санкцiй. (пункт 20.6 статтi 20 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
20.7. Посадовi особи, виннi в порушеннi податкового законодавства, притягаються до вiдповiдальностi згiдно iз законодавством. N 793/97-ВР вiд 30.12.97 р.) (пункт 20.7 статтi 20 змiнено згiдно iз Законами: N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.,
 prev Стаття 19. Усунення подвійного оподаткування
 next Стаття 21. Iнші положення