За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 22. Прикінцеві положення
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 22. Прикінцеві положення

22.1. Ввести в дiю Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" з 1 липня 1997 року.
22.2. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" застосовується пiд час розрахункiв з бюджетом починаючи з доходiв i витрат, якi отриманi i проведенi з 1 липня 1997 року. При цьому балансовi збитки платникiв податку, що виникли за результатами господарської дiяльностi з 1 сiчня 1997 року до моменту набрання чинностi цим Законом, включаються до складу валових витрат у порядку, передбаченому статтею 6 цього Закону. ахункiв з бюджетом починаючи з доходiв i витрат, якi отриманi i проведенi з 1 липня 1997 року. (пункт 22.2 статтi 22 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
22.3. Встановити, що в перiод з 1 липня 1997 року до 1 сiчня 2002 року податок на прибуток в розмiрi 1,5 вiдсотка вiд суми нарахованого податку на прибуток зараховується на спецiальний рахунок бюджетiв територiальних громад для фiнансування житлового будiвництва для вiйськовослужбовцiв, учасникiв бойових дiй в Афганiстанi та воєнних конфлiктiв у зарубiжних країнах, членам сiмей вiйськовослужбовцiв, що загинули пiд час виконання ними службових обов'язкiв, а також для вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас або у вiдставку за станом здоров'я, вiком, вислугою рокiв та у зв'язку iз скороченням штатiв, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання.
22.4. У 2000 бюджетному роцi суми амортизацiйних вiдрахувань визначаються та враховуються при визначеннi об'єкта оподаткування у порядку, встановленому пунктом 3.1 статтi 3 цього Закону, iз застосуванням понижуючого коефiцiєнта 0,8 до норм амортизацiї, встановлених пунктом 8.6 статтi 8 цього Закону. При цьому частина податку на прибуток пiдлягає зарахуванню до Державного бюджету України. br> (абзац 3 пункту 22.3 статтi 22 змiнено згiдно iз Законом N 1523-III вiд 02.03.2000 р.) (пункт 22.3 статтi 22 доповнено абзацом 3 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
У разi здiйснення платником податку iнвестування будiвництва такого житла шляхом передачi матерiальних активiв його податкове зобов'язання зменшується на суму вартостi таких матерiальних активiв за цiнами i процедурою, що визначаються за методологiєю, встановленою Кабiнетом Мiнiстрiв України, у сумi, що не перевищує розмiр податкового зобов'язання, нарахованого протягом звiтного (податкового) перiоду, в якому здiйснювалося таке iнвестування. (абзац 2 пункту 22.3 статтi 22 змiнено згiдно iз Законом N 1523-III вiд 02.03.2000 р.) (пункт 22.3 статтi 22 доповнено абзацом 2 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Кошти, спрямованi платником податку на будiвництво житла для вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей, якi мають право на отримання житла вiдповiдно до законодавства України, за укладеними до 1 липня 1997 року угодами про iнвестування будiвництва житла для вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей, по яких на 1 липня 1997 року проведенi фактичнi витрати, враховуються у зменшення податкового зобов'язання такого платника податку у сумi, що не перевищує розмiр податкового зобов'язання, нарахованого протягом звiтного (податкового) перiоду, в якому здiйснювалося таке iнвестування, протягом термiну завершення будiвництва об'єктiв житла, розпочатих до 1 липня 1997 року, але не пiзнiше термiну, встановленого абзацом першим цього пункту. Порядок використання таких коштiв та бюджетного контролю за їх цiльовим використанням встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. (абзац 1 пункту 22.3 статтi 22 змiнено згiдно iз Законом N 1157-XIV вiд 19.10.99 р.)
22.4. Норми амортизацiї, визначенi статтею 8 цього Закону, застосовуються у 1997 роцi з коефiцiєнтом 0,7, а з 1 сiчня 1998 року - без понижуючих коефiцiєнтiв. (абзац 1 пункту 22.4 статтi 22 змiнено згiдно iз Законом N 1523-III вiд 02.03.2000 р.)
У разi коли за результатами звiтного (податкового) перiоду розрахункова сума, яка визначається як 30 вiдсоткiв вiд рiзницi мiж сумою амортизацiйних вiдрахувань звiтного (податкового) перiоду, визначеною iз застосуванням норм амортизацiї, встановлених пунктом 8.6 статтi 8 цього Закону, та сумою амортизацiйних вiдрахувань цього ж звiтного (податкового) перiоду, визначеною iз застосуванням понижуючого коефiцiєнта, є меншою або дорiвнює сумi нарахованого податку на прибуток такого звiтного (податкового) перiоду, до Державного бюджету України спрямовується сума податку на прибуток, що дорiвнює такiй розрахунковiй сумi.
У разi коли така розрахункова сума є бiльшою, нiж сума нарахованого податку на прибуток, до Державн
Для суб'єктiв господарської дiяльностi, якi вiдповiдно до закону сплачують єдиний (фiксований) податок або не є платниками податку з прибутку вiдповiдно до пункту 10.1 статтi 10 цього Закону, норми, визначенi абзацами першим - третiм цього пункту, не застосовуються (абзаци 1 - 8 пункту 22.4 статтi 22 замiнено абзацами 1 - 4 згiдно iз Законом N 568-XIV вiд 06.04.99 р., у зв'язку з цим абзаци 9 - 11 вважати вiдповiдно абзацами 5 - 7)
22.5. Акти законодавства до приведення їх у вiдповiднiсть iз цим Законом застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.
Встановити, що на перiод проведення експерименту на територiї експериментальної економiчної зони "Сиваш" сума податку на прибуток пiдприємств - суб'єктiв експериментальної економiчної зони "Сиваш", визначена згiдно з нормами цього Закону, зменшується на п'ятдесят вiдсоткiв у разi використання суми, на яку зменшується податок на прибуток, на реалiзацiю iнвестицiйних проектiв у межах цiєї зони. N 269-XIV вiд 20.11.98 р., N 98/98-ВР вiд 10.02.98 р., (пункт 22.4 статтi 22 змiнено згiдно iз Законами: N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.,
Балансова вартiсть окремої пiдгрупи групи 3 основних фондiв станом на 1 сiчня 2003 року додається до балансової вартостi групи З основних фондiв.
З 1 сiчня 2003 року облiк балансової вартостi групи 3 основних фондiв здiйснюється у порядку, визначеному статтею 8 цього Закону. (абзац 5 пункту 22.4 статтi 22 змiнено згiдно iз Законом N 934-XIV вiд 14.07.99 р.)
До 1 сiчня 2003 року платники податку - пiдприємства металургiйної (та пiдприємства iнших галузей в частинi основних фондiв, що використовуються у ливарному виробництвi), коксохiмiчної, хiмiчної, гiрничо-видобувної промисловостi, а також пiдприємства залiзничного транспорту, пiдприємства - виробники електричної, теплової енергiї та водопостачання, на балансi яких перебувають введенi в експлуатацiю до 1 сiчня 1993 року основнi фонди, що використовуються для здiйснення господарської дiяльностi, мають право вiдносити до складу валових витрат звiтного (податкового) року витрати на проведення полiпшень таких основних фондiв у розмiрi, що не перевищує дев'ять вiдсоткiв, а для пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу, якi беруть участь в економiчному експериментi, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2002 року, - п'ятнадцять вiдсоткiв вiд балансової вартостi групи 1 та 3 таких основних фондiв на початок звiтного (податкового) року. Зазначенi основнi фонди групи 3 видiляються в окрему пiдгрупу групи 3 основних фондiв, по якiй ведеться окремий облiк.
22.5. Встановити, що оподаткування прибутку пiдприємств-суб'єктiв експериментальної економiчної зони "Сиваш" здiйснюється згiдно iз Законом України "Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктiв експериментальної економiчної зони "Сиваш". Iншi акти законодавства до приведення їх у вiдповiднiсть iз Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" в частинi, що не суперечить цьому Закону. (пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом 4 згiдно iз Законом N 515-XIV вiд 18.03.99 р.)
Встановити, що на перiод функцiонування спецiальної економiчної зони туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець" справляння податку на прибуток платникiв податку - суб'єктiв цiєї зони здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець". (пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом 3 згiдно iз Законом N 403-XIV вiд 15.01.99 р.)
Установити, що на перiод функцiонування спецiальної економiчної зони "Яворiв" податок на прибуток платникiв податку - суб'єктiв цiєї зони справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв". N 793/97-ВР вiд 30.12.97 р.) (пункт 22.5 статтi 22 змiнено згiдно iз Законами: N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р., (пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом 13 згiдно iз Законом N 1749-III вiд 01.06.2000 р.)
Установити, що на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона", "Iнститут монокристалiв" податок на прибуток платникiв податку - технологiчних паркiв, їх учасникiв, дочiрнiх та спiльних пiдприємств справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона", "Iнститут монокристалiв". (пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом 12 згiдно iз Законом N 1715-III вiд 11.05.2000 р.)
Установити, що на перiод функцiонування спецiальної економiчної зони "Славутич" податок на прибуток платникiв податку - суб'єктiв цiєї зони справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону "Славутич".
Установити, що на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова податок на прибуток суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують на територiї мiста Харкова iнвестицiйнi проекти, справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова". (пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом 11 згiдно iз Законом N 1608-III вiд 23.03.2000 р.)
Установити, що на перiод функцiонування спецiальної (вiльної) економiчної зони "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту податок на прибуток платникiв податку - суб'єктiв цiєї зони справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну (вiльну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту". (пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом 10 згiдно iз Законом N 1606-III вiд 23.03.2000 р.)
Установити, що на перiод функцiонування спецiальної економiчної зони "Ренi" податок на прибуток платникiв податку суб'єктiв цiєї зони справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону "Ренi". (пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом 9 згiдно iз Законом N 1375-XIV вiд 13.01.2000 р.)
Установити, що на перiод проведення економiчного експерименту щодо стабiлiзацiї роботи пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi податок на прибуток пiдприємств - учасникiв експерименту справляється з урахуванням особливостей, встановлених статтею 6 Закону України "Про економiчний експеримент щодо стабiлiзацiї роботи пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi". (пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом 8 згiдно iз Законом N 1278-XIV вiд 03.12.99 р.)
Установити, що на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi податок на прибуток суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують на цих територiях iнвестицiйнi проекти, справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi". (пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом 7 згiдно iз Законом N 973-XIV вiд 15.07.99 р.)
Установити, що на перiод функцiонування спецiальних економiчних зон "Азов" i "Донецьк" та дiї спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Донецькiй областi податок на прибуток справляється з платникiв цього податку з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi". (пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом 6 згiдно iз Законом N 971-XIV вiд 15.07.99 р.)
Установити, що на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi податок на прибуток суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують на цих територiях iнвестицiйнi проекти, справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi". (пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом 5 згiдно iз Законом N 722-XIV вiд 03.06.99 р.)
22.6. Запропонувати Президенту України привести чиннi нормативнi акти, виданi Президентом України, у вiдповiднiсть з цим Законом.
22.7. Штрафнi санкцiї, якi можуть бути накладенi на платникiв податку у зв'язку з порушенням нормативних актiв Кабiнету Мiнiстрiв України або центрального податкового органу, виданих протягом строкiв, передбачених цiєю статтею, у випадках, прямо передбачених цим Законом, починають застосовуватися до таких платникiв податку за наслiдками податкового перiоду, наступного за податковим перiодом, протягом якого були оприлюдненi такi акти.
Плановi перевiрки платникiв податку щодо застосування норм цього Закону здiйснюються у порядку, передбаченому законодавством, починаючи з 1 лютого 1998 року.
22.8. Балансова вартiсть основних фондiв, якi згiдно зi статтею 8 цього Закону пiдпадають пiд визначення груп 1, 2 та 3, введених в експлуатацiю до набрання чинностi цим Законом, визначається на рiвнi їх залишкової вартостi за станом на момент набрання чинностi цим Законом з включенням їх до вiдповiдної групи основних фондiв з метою подальшої амортизацiї. вiд 18.11.97 р.)
22.8. Балансова вартiсть основних фондiв, якi згiдно зi статтею 8 цього Закону пiдпадають пiд визначення груп 1, 2 та 3, введених в експлуатацiю до набрання чинностi цим Законом, визначається на рiвнi їх залишкової вартостi за станом на момент набрання чинностi цим Законом.
22.9. Балансова вартiсть нематерiальних активiв, що введенi в експлуатацiю до набрання чинностi цим Законом, визначається на рiвнi їх первiсної балансової вартостi за станом на момент набрання чинностi цим Законом та пiдлягає подальшiй амортизацiї. .8 статтi 22 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
22.9. Балансова вартiсть нематерiальних активiв, що введенi в експлуатацiю до набрання чинностi цим Законом, визначається на рiвнi їх первiсної балансової вартостi за станом на момент набрання чинностi цим Законом.
22.10. Балансова вартiсть витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, якi пiдпадають пiд визначення статтi 9 цього Закону та включених до балансу платника податку до набрання чинностi цим Законом, визначається як їх залишкова балансова вартiсть за станом на момент набрання чинностi цим Законом та пiдлягає подальшiй амортизацiї.
22.10. Балансова вартiсть витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, якi пiдпадають пiд визначення статтi 9 цього Закону та включених до балансу платника податку до набрання чинностi цим Законом, визначається як їх залишкова балансова вартiсть за станом на момент набрання чинностi цим Законом. (пункт 22.10 статтi 22 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
22.11. Для родовищ, частково розроблених на момент набрання чинностi цим Законом, загальний розрахунковий обсяг видобутку корисних копалин визначається на рiвнi залишкових запасiв родовища, за станом на момент набрання чинностi цим Законом.
22.12. Норми пункту 12.1 цього Закону не поширюються на заборгованiсть, що виникла у зв'язку iз затримкою в оплатi товарiв (робiт, послуг), проданих (вiдвантажених, наданих, виконаних) до набрання чинностi цим Законом.
22.13. На перехiдний перiод встановлюються такi нормативи формування страхового резерву вiдносно сукупного розмiру боргових вимог банкiв згiдно з пiдпунктом 12.2.3 цiєї статтi: 40 вiдсоткiв до 31 грудня 1999 року включно; 30 вiдсоткiв до 31 грудня 2001 року включно; 20 вiдсоткiв починаючи з 1 сiчня 2002 року.
22.14. Датою збiльшення валових доходiв платника податку для товарiв (робiт, послуг), вiдвантажених (виконаних, наданих) до набрання чинностi цим Законом, по яких не проведена оплата їх вартостi покупцями, є дата зарахування коштiв на розрахунковий рахунок платника податку в оплату таких товарiв (робiт, послуг), крiм платникiв податку, якi застосовують порядок, за яким виручка вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) визначається за вартiстю вiдвантаженої продукцiї (виконаних робiт, наданих послуг), що зазначена в оформлених для сплати покупцем розрахункових документах. (пункт 22.14 статтi 22 доповнено абзацами 2 - 4 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Витрати платникiв податку, що вiдносяться до складу валових витрат згiдно з цим Законом, здiйсненi до 1 липня 1997 року i не вiднесенi на собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) на 1 липня 1997 року, по залишках готової продукцiї на складах i товарах (роботах, послугах), вiдвантажених (виконаних, наданих), а для торговельних органiзацiй по товарних залишках, включаючи торговi нацiнки, i не оплачених покупцями до 1 липня 1997 року, включаються до валових витрат по датi продажу таких товарiв (робiт, послуг).
Iншi витрати виробництва (обiгу), здiйсненi до 1 липня 1997 року, включаються до складу валових витрат звiтних (податкових) перiодiв 1997 року.
Порядок вiднесення витрат платника податку, зазначених у абзацах другому, третьому цього пункту, до складу його валових витрат визначається Мiнiстерством фiнансiв України з урахуванням положень цього Закону.
22.15. Датою збiльшення валових доходiв та валових витрат по фiнансових кредитах, що наданi банкiвськими установами до набрання чинностi цим Законом, є дата сплати процентiв по таких кредитах позичальником.
22.16. Оподаткування доходiв, одержаних вiд володiння державними цiнними паперами i облiгацiями мiсцевих позик, проводиться по державних цiнних паперах i облiгацiях мiсцевих позик, що придбанi платником податку пiсля набрання чинностi цим Законом. (пункт 22.16 статтi 22 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
22.17.
22.18. Норми пункту 5.7, 5.8, 7.14 цього Закону набирають чинностi пiсля прийняття вiдповiдних законiв. Норми пункту 6.3 застосовуються починаючи з 1 сiчня 1999 року. о Закону України "Про оподаткування прибутку пiдп (пункт 22.17 статтi 22 доповнено абзацом 3 згiдно iз Законом N 793/97-ВР вiд 30.12.97 р.)
Декларацiя про прибуток за вказаний перiод подається такими пiдприємствами до 1 квiтня 1998 року. (пункт 22.17 статтi 22 доповнено абзацом 2 згiдно iз Законом N 793/97-ВР вiд 30.12.97 р.)
Пiдприємства, основною дiяльнiстю яких є виробництво сiльськогосподарської продукцiї, податок на прибуток, визначений за результатами господарської дiяльностi з 1 липня 1997 року по 31 грудня 1997 року згiдно з нормами цього Закону, до бюджету не сплачують.
22.18. Норми пункту 5.7, 5.8, 7.14 цього Закону набирають чинностi пiсля прийняття вiдповiдних законiв.
22.19. Курсовi рiзницi, накопиченi у звiтних перiодах, до моменту набрання чинностi цим Законом списуються без подальшого вiдображення в балансi та без урахування у визначеннi фiнансових результатiв господарювання чи податкових зобов'язань платника податку. ту набрання чинностi цим Законом списуються i не враховуються при визначеннi доходiв i видаткiв при оподаткуваннi вiдповiдно до цього Закону.
Порядок списання накопичених курсових рiзниць по банках установлюється Нацiональним банком України, по iнших суб'єктах пiдприємницької дiяльностi - Кабiнетом Мiнiстрiв України. (пункт 22.19 статтi 22 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
22.20. У зв'язку з введенням обов'язкової реєстрацiї постiйних представництв нерезидентiв в якостi платникiв податку державна реєстрацiя таких постiйних представництв нерезидентiв з моменту набрання чинностi цим Законом не застосовується у тому числi в Мiнiстерствi зовнiшнiх економiчних зв'язкiв та торгiвлi України або iнших органах державної влади. (У зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.23) (пункт 22.23 статтi 22 втратив чиннiсть згiдно iз Законом N 793/97-ВР вiд 30.12.97 р.) (статтю 22 доповнено новим пунктом 22.23 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
22.23. Пункт 22.23 втратив чиннiсть. (статтю 22 доповнено новим пунктом 22.22 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
22.22. За перiод до введення у дiю Закону України "Про податок на додану вартiсть" суми податку на додану вартiсть, сплаченi у 1997 роцi у складi цiни покупних товарiв пiдприємствами, якi здiйснюють посередницьку та збутову дiяльнiсть, включаються до складу валових витрат таких пiдприємств, а суми податку на додану вартiсть, отриманi цими пiдприємствами у складi цiни реалiзацiї зазначених товарiв, включаються до складу їх валового доходу. (У зв'язку з цим пункт 22.21 вважати пунктом 22.22) (статтю 22 доповнено новим пунктом 22.21 згiдно iз Законом N 535/97-ВР вiд 19.09.97 р.)
22.21. Тимчасово до 1 сiчня 2008 року для пiдприємств по виробництву автомобiлiв i запасних частин до них, що мають iнвестицiю (у тому числi iноземну) виключно в грошовiй формi, що становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонiв доларiв США за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку, встановлюються такi особливостi оподаткування їх прибутку:
22.21.1. Податковим перiодом для них вважається звiтний податковий рiк;
22.21.2. Валовi доходи i валовi витрати пiдприємства, отриманi (сплаченi) протягом звiтного податкового року, пiдлягають iндексуванню виходячи з офiцiйного iндексу iнфляцiї за перiод вiд мiсяця, наступного за мiсяцем сплачення витрат (отримання доходiв), до кiнця звiтного податкового року;
22.21.3. Об'єкт оподаткування, визначений за наслiдками звiтного податкового року, зменшується на суму коштiв, якi направляються на погашення кредитiв, отриманих для реалiзацiї iнвестицiйної програми, затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України, та реiнвестуються пiдприємством у розвиток власного виробництва та виробництво матерiалiв i комплектуючих виробiв для автомобiлебудування, а також на суму нарахованих та сплачених засновникам дивiдендiв, якi реiнвестуються ними на цi ж цiлi. Рiшення про проведення таких реiнвестицiй має бути прийняте до граничного термiну подання рiчної податкової декларацiї до вiдповiдного податкового органу. У разi коли протягом наступного податкового року засновники пiдприємства скасовують рiшення щодо проведення зазначеної реiнвестицiї або зменшують її обсяги, пiдприємство зобов'язане визнати прибуток, який дорiвнює сумi оголошеної реiнвестицiї або сумi її зменшення, додати його суму до суми оподаткованого прибутку поточного податкового перiоду, а також сплатити пеню у розмiрах та за перiод, визначений законодавством України;
22.21.4. Податок на дивiденди, передбачений пiдпунктом 7.8.2, не застосовується у разi реiнвестування їх у розвиток виробництва матерiалiв та комплектуючих виробiв для автомобiлебудування;
ого бюджету України спрямовується сума фактично нарахованого податку на прибуток. При цьому перевищення розрахункової суми над сумою нарахованого податку на прибуток не враховується при визначеннi податкових зобов'язань з податку на прибуток пiдприємств наступних звiтних (податкових) перiодiв.
 prev Стаття 21. Iнші положення