За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про банки і банківську діяльність
Cттаття 8. Основні функції Національного банку
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Cттаття 8. Основні функції Національного банку

Основнi функцiї Нацiонального банку Нацiональний банк є центральним банком республiки, її емiсiйним центром, проводить єдину державну полiтику в галузi грошового обiгу, кредиту, змiцнення грошової одиницi, органiзує мiжбанкiвськi розрахунки, координує дiяльнiсть банкiвської системи в цiлому, визначає курс грошової одиницi вiдносно валют iнших країн. Йому належить монопольне право на випуск грошей в обiг, а також випуск нацiональних грошових знакiв за рiшенням Верховної Ради України. Нацiональний банк створює державну скарбницю республiки i органiзує її дiяльнiсть, зберiгає резервнi фонди грошових знакiв, дорогоцiннi метали та золотовалютнi запаси. Нацiональний банк представляє iнтереси України у вiдносинах з центральними банками iнших країн, у мiжнародних банках та iнших фiнансово-кредитних органiзацiях, де мiждержавне спiвробiтництво передбачено на рiвнi центральних банкiв. Нацiональний банк згiдно з законодавством України нагромаджує золотовалютнi резерви, якi зараховуються на баланс Нацiонального банку, здiйснює операцiї по їх розмiщенню (в тому числi i в iноземних банках) самостiйно або через банки, уповноваженi ним на виконання зовнiшньоекономiчних операцiй.
Нацiональний банк затверджує бланки та форму безготiвкових депозитiв приватизацiйних паперiв, встановлює умови зберiгання, облiку та погашення приватизацiйних паперiв, встановлює за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України порядок видачi приватизацiйних паперiв. (статтю 8 доповнено новою частиною 5 згiдно iз Законом N 2679-XII вiд 14.10.92 р.) Нацiональний банк виконує такi операцiї: 1) видає комерцiйним банкам кредити на строк за домовленiстю з позичальниками; 2) веде рахунки банкiв-кореспондентiв i здiйснює розрахункове касове обслуговування комерцiйних банкiв та iнших кредитних установ; 3) купує та продає цiннi папери, що випускаються державою; 4) видає кредити банкам пiд заставу векселiв i цiнних паперiв; 5) здiйснює емiсiю приватизацiйних паперiв; (статтю 8 доповнено новим пунктом 5 згiдно iз Законом N 2679-XII вiд 14.10.92 р.) 5) купує i продає iноземну валюту i платiжнi документи в iноземнiй валютi; 6) виступає гарантом кредитiв, що надаються суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi iноземними банками, фiнансовими та iншими мiжнародними органiзацiями пiд заставу Державного валютного фонду та iншого державного майна України; (статтю доповнено пунктом згiдно iз Законом N 2139-XII вiд 19.02.92 р.) (номер пункту змiнено згiдно iз Законом N 2679-XII вiд 14.10.92 р.) (дiю пункту статтi зупинено згiдно з Декретом N 25-93 вiд 17.03.93 р.) 7) купує i продає iноземну валюту i платiжнi документи в iноземнiй валютi; (номер пункту змiнено згiдно iз Законом N 2139-XII вiд 19.02.92 р., Законом N 2679-XII вiд 14.10.92 р.) 8) проводить операцiї з резервними фондами грошових знакiв; (номер пункту змiнено згiдно iз Законом N 2139-XII вiд 19.02.92 р., Законом N 2679-XII вiд 14.10.92 р.) 9) здiйснює iншi операцiї вiдповiдно до своїх функцiй, передбачених цим Законом. (номер пункту змiнено згiдно iз Законом N 2139-XII вiд 19.02.92 р., Законом N 2679-XII вiд 14.10.92 р.) Нацiональний банк органiзує iнкасацiю та перевезення грошових знакiв та iнших цiнностей.

 next Р о з д і л I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ