За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів
Стаття 1. Поняття і терміни
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 1. Поняття і терміни

Основнi поняття i термiни, що вживаються в цьому Законi, мають таке значення:
державна пiдтримка засобiв масової iнформацiї - сукупнiсть правових, економiчних, соцiальних, органiзацiйних та iнших заходiв державного сприяння змiцненню i розвитку iнформацiйної галузi, її iнфраструктури;
державний засiб масової iнформацiї:
а) державна теле- i радiомовна органiзацiя (стаття 12 Закону України "Про телебачення i радiомовлення");
б) державне iнформацiйне агентство (статтi 7 i 8 Закону України "Про iнформацiйнi агентства");
в) друкований засiб масової iнформацiї, засновником (спiвзасновником) якого є орган державної влади, а видання здiйснюється на базi або за участю державної власностi та вiдповiдного фiнансування з Державного бюджету України чи бюджету Автономної Республiки Крим i статутом (програмними цiлями) редакцiї якого передбачається, зокрема, iнформування громадян про дiяльнiсть цього та вищих органiв державної влади;
комунальний засiб масової iнформацiї - аудiовiзуальний чи друкований засiб масової iнформацiї, створений органом мiсцевого самоврядування або органом мiсцевого самоврядування спiльно з мiсцевою державною адмiнiстрацiєю як засновником (спiвзасновником) на базi чи за участю комунальної власностi та вiдповiдного фiнансування з мiсцевого бюджету i статутом (програмними цiлями, програмною концепцiєю) редакцiї (юридичної особи) якого передбачається, зокрема, iнформування громадян про дiяльнiсть цього органу та вищих органiв державної влади;
районна, мiська газета - комунальна або iнша мiсцева газета, яка видається та розповсюджується вiдповiдно на територiї району (крiм району в мiстi) або мiста; спiльна для району та мiста, де розмiщується районний центр, - мiськрайонна;
районне, мiське, мiськрайонне телерадiомовлення - теле- i радiомовлення, здiйснюване комунальними районними, мiськими або мiськрайонними (спiльними для району i мiста) теле- i радiомовними органiзацiями;
журналiст - творчий працiвник, який професiйно збирає, одержує, створює i займається пiдготовкою iнформацiї для засобiв масової iнформацiї, виконує редакцiйно-посадовi службовi обов'язки в засобi масової iнформацiї (в штатi або на позаштатних засадах) - вiдповiдно до професiйних назв посад (роботи) журналiста, якi зазначаються в державному класифiкаторi професiй України;
засiб масової iнформацiї рекламного характеру - засiб масової iнформацiї, в якому реклама перевищує: 40 вiдсоткiв обсягу одного номера друкованого видання, 15 вiдсоткiв - загального обсягу мовлення теле- i радiоорганiзацiї;
засiб масової iнформацiї еротичного характеру - засiб масової iнформацiї, в якому систематично експлуатується iнтерес до сексу, а сексуальна тематика є провiдною.
Iншi поняття i термiни вживаються в цьому Законi в значеннях, визначених законодавством України.
 prev Розділ I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 next Стаття 2. Сфера дії Закону