За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про загальний військовий обов'язок і військову службу
Стаття 1. Загальний військовий обов'язок
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 1. Загальний військовий обов'язок

1. Загальний вiйськовий обов'язок встановлюється з метою забезпечення комплектування Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань*, а також пiдготовки населення до захисту України.
____________
* Далi - Збройнi Сили України та iншi вiйськовi формування.
2. Загальний вiйськовий обов'язок включає:
пiдготовку громадян до вiйськової служби;
приписку до призовних дiльниць;
прийняття та призов на вiйськову службу;
проходження за призовом або добровiльно вiйськової служби;
виконання вiйськового обов'язку в запасi;
дотримання правил вiйськового облiку.
У воєнний час загальний вiйськовий обов'язок включає також загальне обов'язкове вiйськове навчання громадян.
3. Громадяни мають право на замiну загального вiйськового обов'язку альтернативною (невiйськовою) службою згiдно з Конституцiєю України та Законом України "Про альтернативну (невiйськову) службу".
4. Загальний вiйськовий обов'язок не поширюється на iноземцiв та осiб без громадянства, що перебувають в Українi.
5. Щодо загального вiйськового обов'язку громадяни України подiляються на такi категорiї:
допризовники - особи, якi пiдлягають приписцi до призовних дiльниць;
призовники - особи, приписанi до призовних дiльниць;
вiйськовослужбовцi - особи, якi проходять вiйськову службу;
вiйськовозобов'язанi - особи, якi перебувають у запасi.
До паспортiв громадян України цих категорiй вноситься вiдповiдна вiдмiтка.
6. Громадяни України чоловiчої статi, придатнi до проходження вiйськової служби за станом здоров'я i вiком, зобов'язанi:
прибувати за викликом вiйськового комiсарiату до призовних дiльниць для приписки, проходження медичного огляду, направлення на пiдготовку з метою одержання вiйськової спецiальностi, призову на вiйськову службу або на збори;
проходити пiдготовку до вiйськової служби, вiйськову службу i виконувати вiйськовий обов'язок у запасi;
виконувати правила вiйськового облiку.
7. Жiнки, якi за фахом мають медичну пiдготовку або пiдготовку, спорiднену з вiдповiдною вiйськово-облiковою спецiальнiстю за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, придатнi до проходження вiйськової служби за станом здоров'я i вiком, беруться на вiйськовий облiк. Вони зобов'язанi прибувати за викликом до вiйськового комiсарiату для проходження медичного огляду i виконувати правила вiйськового облiку.
У мирний час жiнки можуть добровiльно вступити на вiйськову службу за контрактом. У воєнний час особи жiночої статi, якi перебувають на вiйськовому облiку чи пройшли загальне вiйськове навчання, можуть бути призванi на вiйськову службу за рiшенням Президента України.
8. Виконання Закону України "Про загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" покладається на громадян України, органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, об'єднання громадян, пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд пiдпорядкування i форм власностi. агальне вiйськове навчання, можуть бути призванi на вiйськову службу за рiшенням Президента України.
 prev Глава I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 next Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі