За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про загальний військовий обов'язок і військову службу
Стаття 14. Приписка громадян до призовних дільниць
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 14. Приписка громадян до призовних дільниць

1. Приписка громадян до призовних дiльниць проводиться з метою взяття юнакiв на облiк та визначення їх кiлькостi, ступеня придатностi до вiйськової служби, встановлення освiтнього рiвня, здобутої спецiальностi i рiвня фiзичної пiдготовки.
Для проведення приписки громадян у районах (мiстах) утворюються призовнi дiльницi.
2. До призовних дiльниць щороку протягом сiчня - березня приписуються громадяни, яким у рiк приписки виповнюється 17 рокiв. Приписка проводиться районними, об'єднаними районними, мiськими, об'єднаними мiськими вiйськовими комiсарiатами (крiм Київського та Севастопольського мiських вiйськових комiсарiатiв)* за мiсцем проживання.
____________
* Далi - районнi (мiськi).
Медичний огляд громадян, якi приписуються до призовних дiльниць, проводиться в порядку, затвердженому Мiнiстерством оборони України за погодженням iз центральним органом виконавчої влади в галузi охорони здоров'я.
Вiдвiдування лiкувально-профiлактичних i лiкувальних закладiв згiдно з рiшенням комiсiї з питань приписки для громадян-допризовникiв є обов'язковим.
3. Житлово-експлуатацiйнi органiзацiї, пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд пiдпорядкування i форм власностi, якi здiйснюють експлуатацiю будинкiв, власники будинкiв, органи мiсцевого самоврядування, на якi покладено ведення первинного облiку вiйськовозобов'язаних i призовникiв, пiдроздiли по роботi з кадрами пiдприємств, установ, органiзацiй, навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування i форм власностi щорiчно в строки, встановленi Мiнiстерством оборони України, подають до вiдповiдних районних (мiських) вiйськових комiсарiатiв списки громадян, якi пiдлягають приписцi до призовних дiльниць.
4. Для приписки до призовної дiльницi громадяни зобов'язанi прибути до вiйськового комiсарiату в строк, зазначений у повiстцi, та подати необхiднi документи.
5. Для проведення приписки громадян до призовних дiльниць у районних (мiських) вiйськових комiсарiатах утворюються комiсiї з питань приписки у складi:
голова комiсiї - районний (мiський) вiйськовий комiсар;
члени комiсiї: лiкарi, якi беруть участь у медичному оглядi допризовникiв, секретар комiсiї.
Персональний склад районної (мiської) комiсiї з питань приписки, порядок проведення i забезпечення цiєї роботи щороку затверджуються головою районної державної адмiнiстрацiї (виконавчого органу мiської ради).
6. На районнi (мiськi) комiсiї з питань приписки покладаються:
органiзацiя i проведення медичного огляду допризовникiв, якi викликаються на комiсiю, i визначення їх придатностi для вiйськової служби;
виявлення i попереднiй добiр кандидатiв для направлення у вищi вiйськовi навчальнi заклади i вищi навчальнi заклади, якi мають вiйськовi навчальнi пiдроздiли, на навчання за програмами пiдготовки на посади осiб офiцерського складу;
направлення призовникiв, придатних за медичними та iншими показниками для проходження пiдготовки з вiйськово-технiчних спецiальностей, у навчальнi заклади Товариства сприяння оборонi України i професiйно-технiчнi навчальнi заклади;
прикрiплення до лiкувально-профiлактичних закладiв за мiсцем проживання або навчання громадян, яких визнано пiд час приписки такими, що потребують обстеження, лiкування та медичного нагляду;
прикрiплення до вiдповiдних навчальних закладiв i курсiв громадян, якi мають низьку освiтню пiдготовку, а також не володiють або погано володiють державною мовою;
вивчення особистостi призовникiв, їх морально-дiлових якостей та сiмейно-майнового стану;
зняття з вiйськового облiку громадян, визнаних непридатними до вiйськової служби.
7. Громадяни, приписанi до призовних дiльниць, вважаються призовниками, їм видаються посвiдчення про приписку, роз'яснюються права i обов'язки, правила вiйськового облiку, порядок проходження пiдготовки з вiйськово-технiчних спецiальностей та iншi, пов'язанi з цим питання.
 prev Глава III. ПРИПИСКА ГРОМАДЯН ДО ПРИЗОВНИХ ДIЛЬНИЦЬ, ПРИЗОВ I ПРИЙНЯТТЯ НА ВIЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
 next Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян на строкову військову службу