За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про загальний військовий обов'язок і військову службу
Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян на строкову військову службу
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян на строкову військову службу

1. На строкову вiйськову службу в мирний час призиваються придатнi до неї за станом здоров'я i вiком громадяни чоловiчої статi, яким до дня вiдправки у вiйськовi частини виповнилося 18 рокiв.
2. Призов громадян на строкову вiйськову службу проводиться у встановленi строки на пiдставi Указу Президента України. Указ Президента України публiкується у засобах масової iнформацiї не пiзнiш як за мiсяць до початку призову. Пiсля оголошення Указу Президента України:
кожний призовник, у тому числi i той, який перебуває на тимчасовому облiку, зобов'язаний прибути в пункт i строк, зазначенi у повiстцi вiйськовим комiсарiатом;
у разi коли за будь-яких обставин повiстка не надiйшла, призовники зобов'язанi з'явитися до призовної дiльницi у мiсячний строк з дня оголошення Указу Президента України;
громадяни призовного вiку, якi не пройшли строкову вiйськову службу i без законних пiдстав не перебувають на вiйськовому облiку, а також призовники, якi тимчасово виїхали з постiйного мiсця проживання в iншу мiсцевiсть i не стали там на вiйськовий облiк, зобов'язанi прибути до вiйськового комiсарiату за мiсцем проживання у семиденний строк;
керiвники пiдприємств, установ i органiзацiй, в тому числi навчальних закладiв, незалежно вiд пiдпорядкування та форм власностi, зобов'язанi вiдкликати призовникiв з вiдряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх до призовних дiльниць.
3. Змiна мiсця вiйськового облiку призовниками, якi досягли 18-рiчного вiку, i старшими допускається до опублiкування Указу Президента України про черговий призов. Пiсля цього змiна мiсця можлива лише за умови подання до вiйськового комiсарiату документiв, якi стверджували б, що призовник:
переведений на роботу в iншу мiсцевiсть;
переїхав на нове мiсце проживання;
прийнятий до навчального закладу i вибуває для продовження освiти або закiнчив навчальний заклад i за розподiлом направляється на роботу.
4. У разi неявки громадянина без поважних причин за викликом вiйськового комiсарiату на призовну комiсiю вiн несе вiдповiдальнiсть, встановлену законом.
Поважними причинами неприбуття призовникiв до призовних дiльниць, у строк, встановлений вiйськовим комiсарiатом, якi пiдтверджуються вiдповiдними документами, визнаються:
перешкода стихiйного характеру, хвороба призовника або iншi обставини, якi позбавили його можливостi особисто прибути у зазначенi пункт i строк;
смерть або тяжка хвороба його близького родича.
5. У мирний час призову на строкову вiйськову службу не пiдлягають громадяни:
звiльненi вiд призову вiдповiдно до статтi 18 цього Закону;
щодо яких проводиться дiзнання чи попереднє (досудове) слiдство або стосовно яких кримiнальна справа розглядається судом - до прийняття вiдповiдного рiшення;
якi були засудженi до позбавлення волi.
6. Призов на строкову вiйськову службу громадян України чоловiчої статi, якi тимчасово проживають за кордоном, здiйснюється у порядку, встановленому цим Законом.
 prev Стаття 14. Приписка громадян до призовних дільниць
 next Стаття 16. Призовні комісії