За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про загальний військовий обов'язок і військову службу
Стаття 16. Призовні комісії
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 16. Призовні комісії

1. Для проведення призову громадян на строкову вiйськову службу в районах (мiстах) утворюються призовнi комiсiї в складi:
голова комiсiї - заступник голови районної державної адмiнiстрацiї (виконавчого органу мiської ради);
члени комiсiї:
районний (мiський) вiйськовий комiсар;
заступник начальника районного (мiського) управлiння (вiддiлу) внутрiшнiх справ;
лiкар, який органiзовує роботу медичного персоналу щодо медичного огляду призовникiв;
представники Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, Товариства сприяння оборонi України, пiдприємств, установ i органiзацiй за попереднiм узгодженням з головою комiсiї; br>
фахiвець з фiзичного виховання (фiзичної пiдготовки); секретар комiсiї;
секретар комiсiї.
2. Персональний склад районної (мiської) призовної комiсiї та графiк проведення призову громадян для проходження строкової вiйськової служби затверджуються головою районної державної адмiнiстрацiї (виконавчого органу мiської ради).
3. На районнi (мiськi) призовнi комiсiї покладаються:
органiзацiя медичного огляду призовникiв;
прийняття рiшення про призов громадян на строкову вiйськову службу i призначення їх до виду (роду вiйськ) Збройних Сил України чи iнших вiйськових формувань;
надання вiдстрочки вiд призову або звiльнення вiд призову на строкову вiйськову службу;
прийняття рiшення про направлення призовникiв, якi виявили бажання вступити до вищих вiйськових навчальних закладiв або вищих навчальних закладiв, якi мають вiйськовi навчальнi пiдроздiли, для складання вступних iспитiв або про вiдмову цим особам у направленнi їх на iспити за станом здоров'я, недостатнiм загальноосвiтнiм рiвнем тощо;
прийняття рiшення про направлення до вiдповiдних правоохоронних органiв матерiалiв на призовникiв, якi ухиляються вiд призову на строкову вiйськову службу.
4. Для керiвництва i контролю за дiяльнiстю районних (мiських) призовних комiсiй в Автономнiй Республiцi Крим та областях, мiстах Києвi i Севастополi утворюються призовна комiсiя Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi призовнi комiсiї вiдповiдно.
Персональний склад призовної комiсiї Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських призовних комiсiй затверджується Головою Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та головами мiсцевих державних адмiнiстрацiй вiдповiдно.
На цi призовнi комiсiї покладаються:
органiзацiя контрольного медичного огляду громадян, визнаних районними (мiськими) призовними комiсiями непридатними або тимчасово непридатними до вiйськової служби, громадян, якi заявили про незгоду з результатами медичного огляду i рiшеннями районних (мiських) призовних комiсiй, а також громадян, призваних на строкову вiйськову службу, перед вiдправленням у вiйськовi частини;
перевiрка правильностi надання вiдстрочки або звiльнення вiд призову;
контроль за обгрунтуванням призначення призовникiв до виду (роду вiйськ) Збройних Сил України чи iнших вiйськових формувань з урахуванням їх освiти, досвiду, здiбностей, iнтересiв та особистих можливостей;
розгляд скарг громадян на дiї районних (мiських) призовних комiсiй.
Призовнi комiсiї Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя мають право скасовувати та змiнювати рiшення вiдповiдних районних (мiських) призовних комiсiй.
5. Вiдповiдно до результатiв медичного огляду призовника, моральних i професiйних якостей, а також матерiального i соцiального стану призовника та членiв його сiм'ї районна (мiська) призовна комiсiя виносить i оголошує призовниковi рiшення:
про придатнiсть до вiйськової служби i призов на вiйськову службу з призначенням до виду (роду вiйськ) Збройних Сил України чи iнших вiйськових формувань, а також визначає строк вiдправлення його на службу до Збройних Сил України чи iнших вiйськових формувань;
про тимчасову непридатнiсть до вiйськової служби i надання вiдстрочки за станом здоров'я;
про надання вiдстрочки або звiльнення вiд призову на строкову вiйськову службу на пiдставах, передбачених статтями 17 i 18 цього Закону;
про непридатнiсть за станом здоров'я до вiйськової служби в мирний час, обмежену здатнiсть до вiйськової служби у воєнний час i зарахування в запас;
про непридатнiсть до вiйськової служби з виключенням з вiйськового облiку;
про зняття з вiйськового облiку призовникiв, якi втратили громадянство України.
Рiшення призовної комiсiї може бути оскаржене до призовної комiсiї вищого рiвня або до суду в порядку, визначеному законом.
 prev Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян на строкову військову службу
 next Стаття 17. Відстрочка від призову