За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про загальний військовий обов'язок і військову службу
Стаття 17. Відстрочка від призову
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 17. Відстрочка від призову

1. Вiдстрочка вiд призову на строкову вiйськову службу надається призовникам за рiшенням районної (мiської) призовної комiсiї у випадках, передбачених цим Законом.
2. Вiдстрочка вiд призову за сiмейними обставинами, за їх бажанням, надається призовникам, якi мають:
а) непрацездатних батька i матiр чи непрацездатного батька або непрацездатну матiр, якщо вони не мають iнших працездатних осiб, зобов'язаних вiдповiдно до законодавства їх утримувати, незалежно вiд того, проживають вони разом з непрацездатними батьками чи нi. Непрацездатнiсть батькiв визначається у порядку, передбаченому законодавством;
б) рiдних братiв i сестер вiком до 18 рокiв, якщо вони не працюють, або старших, якщо вони незалежно вiд вiку є iнвалiдами I чи II групи, у разi вiдсутностi iнших осiб, якi зобов'язанi їх утримувати;
в) одного з батькiв, у яких на утриманнi перебувають двоє i бiльше неповнолiтнiх дiтей, до виповнення старшому з неповнолiтнiх 18 рокiв.
Вiдстрочка вiд призову за сiмейними обставинами, за їх бажанням, надається також призовникам, якi мають на своєму утриманнi:
а) дитину вiком до трьох рокiв або старше трьох рокiв, яка виховується без матерi у зв'язку з її смертю або за рiшенням суду;
б) двох i бiльше дiтей;
в) дитину-iнвалiда вiком до 16 рокiв;
г) дружину-iнвалiда;
д) непрацездатних осiб, пiд опiкою, пiклуванням або на утриманнi яких перебував призовник, якщо немає iнших працездатних осiб, зобов'язаних вiдповiдно до законодавства їх утримувати.
Вiдстрочка вiд призову надається призовникам на час здiйснення ними опiки чи пiклування, якщо у осiб, над якими встановлено опiку чи пiклування, немає iнших працездатних осiб, зобов'язаних вiдповiдно до законодавства доглядати та утримувати їх.
У разi наявностi в сiм'ї тiльки двох синiв вiдстрочка вiд призову за сiмейними обставинами може надаватися призовниковi, якщо його брат проходить строкову вiйськову службу.
У разi коли призову пiдлягають декiлька синiв одночасно, вiдстрочка може надаватися одному з них за бажанням i пропозицiєю батькiв.
3. Вiдстрочка вiд призову за станом здоров'я, на строк до одного року надається призовникам, якi визнанi пiд час медичного огляду тимчасово непридатними до вiйськової служби.
4. Вiдстрочка вiд призову для продовження навчання надається призовникам, якi навчаються у загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних навчальних закладах, а також у вищих навчальних закладах I i II рiвнiв акредитацiї, до здобуття повної загальної середньої освiти. У разi досягнення такими призовниками 21-рiчного вiку пiд час навчання вiдстрочка втрачає силу.
Студентам, якi навчаються у вищих навчальних закладах, незалежно вiд форм власностi, а також у вищих i середнiх духовних навчальних закладах, вiдстрочка вiд призову на строкову вiйськову службу надається один раз на перiод навчання. Особи, вiдрахованi за неуспiшнiсть i недисциплiнованiсть, втрачають зазначене право на вiдстрочку вiд призову. денною формою навчання, - до їх закiнчення;
студентам, якi навчаються у вищих i середнiх духовних навчальних закладах;
випускникам професiйно-технiчних навчальних закладiв - на один рiк за умови їх працевлаштування i роботи за отриманою професiєю;
студентам, якi навчаються у вищих навчальних закладах всiх рiвнiв акредитацiї з денною формою навчання, що здiйснюють пiдготовку фахiвцiв для Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань i уклали контракт про направлення їх пiсля закiнчення навчання для подальшого проходження вiйськової служби на посадах офiцерського складу. Перелiк таких навчальних закладiв та обсяги пiдготовки фахiвцiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстерства оборони України. Вiдстрочка вiд призову на строк до трьох рокiв надається випускникам професiйних навчально-виховних закладiв за їх бажанням пiсля закiнчення цих закладiв для придбання практичних професiйних навичок в умовах виробництва.
Вiдстрочка вiд призову надається також випускникам професiйних навчально-виховних i вищих навчальних закладiв пiсля їх закiнчення за умови роботи в сiльськiй мiсцевостi.
Студентам, якi навчаються у вищих навчальних свiтських та всiх духовних навчальних закладах, вiдстрочка вiд призову на строкову вiйськову службу надається один раз на весь перiод навчання.
5. Вiдстрочка вiд призову надається призовникам з вищою педагогiчною освiтою - педагогiчним працiвникам, основним мiсцем роботи яких є загальноосвiтнi навчальнi заклади, на весь перiод їх роботи за спецiальнiстю, а також медичним працiвникам на перiод їх роботи в сiльськiй мiсцевостi за фахом за умови повного завантаження на займанiй посадi.
6. Вiдстрочка вiд призову у зв'язку з депутатською дiяльнiстю та дiяльнiстю як сiльських, селищних i мiських голiв надається призовникам з числа депутатiв i голiв на строк виконання ними цих повноважень.
7. Вiдстрочка вiд призову також надається:
а) призовникам, якi в установленому порядку переселилися з районiв стихiйного лиха, - на строк не бiльше двох рокiв з моменту переселення;
б) у разi ведення призовниками самостiйно або спiльно з батьками селянського (фермерського) господарства - на строк не бiльше трьох рокiв з моменту отримання для цiєї дiяльностi земельної дiлянки;
в) призовникам, якi є священнослужителями i займають посаду в однiй iз зареєстрованих у встановленому порядку релiгiйних конфесiй, - на час роботи священнослужителями;
г) в iнших випадках, не передбачених цим Законом, згiдно з рiшеннями призовної комiсiї Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських призовних комiсiй за поданням районних (мiських) призовних комiсiй.
8. Призовники, яким надано вiдстрочку, зобов'язанi щорiчно до 1 жовтня подавати у вiйськовi комiсарiати документи, що пiдтверджують їх право на вiдстрочку.
9. Призовники, якi втратили пiдстави для надання вiдстрочки, а також особи, якi не мають права на вiдстрочку або пiдстав для звiльнення вiд призову, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, i не призванi з рiзних причин на строкову вiйськову службу у встановленi строки, мають бути призванi пiд час здiйснення чергового призову. кi не мають права на вiдстрочку або пiдстав для звiльнення вiд призову, передбачених статтею 17 цього Закону, i не призванi з рiзних причин на строкову вiйськову службу у встановленi строки, мають бути призванi на службу пiд час здiйснення чергового призову до досягнення ними до дня вiдправки у вiйська 27-рiчного вiку.
 prev Стаття 16. Призовні комісії
 next Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу