За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про загальний військовий обов'язок і військову службу
Стаття 29. Проходження зборів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 29. Проходження зборів

1. Вiйськовозобов'язанi, якi перебувають у запасi, призиваються на навчальнi (або перевiрнi) та спецiальнi збори.
Права i обов'язки вiйськовозобов'язаних, призваних на збори, що випливають з умов вiйськової служби, встановлюються цим Законом.
2. Вiйськовозобов'язанi, якi не мають вiйськових звань офiцерського складу, можуть бути призванi вiйськовими комiсарiатами на навчальнi збори:
першого розряду - до п'яти разiв на строк до двох мiсяцiв кожного разу;
другого розряду - до трьох разiв на строк до одного мiсяця кожного разу.
3. Особи офiцерського складу запасу, якi не проходили вiйськової служби як офiцери, а також офiцери запасу, звiльненi з вiйськової служби до набуття права на пенсiю за вислугу рокiв, за час перебування в запасi можуть бути призванi на навчальнi збори:
першого розряду - три рази на строк до двох мiсяцiв кожного разу;
другого розряду - два рази на строк до одного мiсяця кожного разу.
4. Час i строки проведення навчальних зборiв вiйськовозобов'язаних визначаються Мiнiстром оборони України вiдповiдно до цього Закону.
5. Вiйськовозобов'язанi у перiод мiж навчальними зборами за планом Мiнiстерства оборони України можуть залучатися на перевiрнi збори на строк до 10 днiв як без вiдриву вiд виробництва, так i з вiдривом.
6. Загальний строк зборiв пiд час перебування в запасi не може перевищувати 10 мiсяцiв. При цьому до загального строку перебування на навчальних зборах зараховується i час перебування на перевiрних зборах.
7. У разi прийняття Президентом України рiшення про введення в Українi або в окремих її мiсцевостях надзвичайного стану, а також оголошення окремих мiсцевостей України зонами надзвичайної екологiчної ситуацiї вiйськовозобов'язанi можуть призиватися на спецiальнi збори на строк не бiльше двох мiсяцiв.
8. Призванi на збори вiйськовозобов'язанi забезпечуються коштами i матерiальними засобами у порядку i розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.
9. За призваними на збори вiйськовозобов'язаними зберiгаються на весь перiод зборiв, включаючи час проїзду до мiсця їх проведення i назад, мiсце роботи, займана посада та середнiй заробiток.
Якщо вiйськовозобов'язаний захворiв пiд час зборiв i продовжує хворiти пiсля їх закiнчення, за ним зберiгаються мiсце роботи i посада, а з дня закiнчення зборiв, у разi тимчасової непрацездатностi, замiсть заробiтної плати виплачується допомога вiдповiдно до законодавства.
10. Вiйськовозобов'язаним, якi на день призову на збори не працюють, на весь перiод зборiв, включаючи час проїзду до мiсця їх проведення i назад, виплачується грошове забезпечення в розмiрi мiнiмальної заробiтної плати за рахунок коштiв Мiнiстерства оборони України та iнших вiйськових формувань.
 prev Стаття 28. Граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі. Розряди запасу
 next Стаття 30. Звільнення від проходження навчальних зборів