За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про загальний військовий обов'язок і військову службу
Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, посадових осіб, військовозобов'язаних і призовників щодо виконання правил військового обліку
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, посадових осіб, військовозобов'язаних і призовників щодо виконання правил військового обліку

1. В адмiнiстративно-територiальних одиницях, де немає вiйськових комiсарiатiв, вiдповiднi органи рад, керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй, у тому числi навчальних закладiв, незалежно вiд пiдпорядкування i форм власностi зобов'язанi на вимогу вiйськових комiсарiатiв сповiщати вiйськовозобов'язаних та призовникiв про їх виклик у вiйськовi комiсарiати, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повiдомляти районнi (мiськi) вiйськовi комiсарiати про прийняття на роботу (навчання) i звiльнення з роботи (навчання) вiйськовозобов'язаних та призовникiв.
2. Органи виконавчої влади, що здiйснюють прописку i реєстрацiю за мiсцем проживання громадян, виконавчi органи рад зобов'язанi:
здiйснювати прописку i виписку, реєстрацiю за мiсцем проживання вiйськовозобов'язаних та призовникiв лише у разi наявностi в їх вiйськово-облiкових документах вiдмiток вiйськових комiсарiатiв про взяття на вiйськовий облiк або зняття з нього;
подавати районним (мiським) вiйськовим комiсарiатам допомогу у прийняттi допризовникiв на вiйськовий облiк, проведеннi призову громадян на вiйськову службу (збори), у контролi за виконанням ними правил вiйськового облiку та виявленнi громадян з числа призовникiв i вiйськовозобов'язаних, якi порушують цi правила.
3. Органи внутрiшнiх справ у встановленому законом порядку зобов'язанi проводити розшук, затримання i доставку до вiйськових комiсарiатiв громадян, якi ухиляються вiд виконання загального вiйськового обов'язку, направляти (в двотижневий строк) у вiйськовi комiсарiати або в органи мiсцевого самоврядування, що здiйснюють вiйськовий облiк, вiдомостi про випадки виявлення громадян, якi не перебувають, але повиннi перебувати на вiйськовому облiку, а також вiдомостi про осiб, якi отримали громадянство України i повиннi бути поставленi на вiйськовий облiк.
4. Органи реєстрацiї актiв громадянського стану зобов'язанi у семиденний строк повiдомити районнi (мiськi) вiйськовi комiсарiати про змiну вiйськовозобов'язаними i призовниками прiзвища, iменi та по батьковi, одруження (розлучення), випадки реєстрацiї смертi вiйськовозобов'язаного або призовника та вилучення вiйськово-облiкових документiв, пiльгових посвiдчень, а також iншi данi.
5. Органи дiзнання та попереднього (досудового) слiдства зобов'язанi в семиденний строк повiдомити районнi (мiськi) вiйськовi комiсарiати про призовникiв, щодо яких ведеться дiзнання або попереднє (досудове) слiдство, а суди - про призовникiв, кримiнальнi справи яких розглядаються судом, а також про вироки стосовно вiйськовозобов'язаних i призовникiв, що набрали законної сили.
Вiйськовi квитки вiйськовозобов'язаних i посвiдчення про приписку призовникiв, засуджених до позбавлення волi, в тому числi умовно i з вiдстрочкою виконання вироку, надсилаються судами до вiдповiдних вiйськових комiсарiатiв.
6. Медико-соцiальнi експертнi комiсiї зобов'язанi у семиденний строк повiдомити вiдповiднi районнi (мiськi) вiйськовi комiсарiати про всiх вiйськовозобов'язаних i призовникiв, яких визнано iнвалiдами.
Керiвники лiкувальних закладiв пiд час проведення призову зобов'язанi у триденний строк повiдомити вiдповiднi районнi (мiськi) вiйськовi комiсарiати про всiх громадян, якi перебувають на стацiонарному лiкуваннi i пiдлягають призову.
7. Житлово-експлуатацiйнi органiзацiї, iншi органiзацiї або пiдприємства та установи, що здiйснюють експлуатацiю будинкiв, а також власники будинкiв повиннi своєчасно подавати необхiднi вiдомостi про вiйськовозобов'язаних i призовникiв вiдповiдним вiйськовим комiсарiатам, виконавчим органам сiльських, селищних i мiських рад, на якi покладено ведення облiку вiйськовозобов'язаних i призовникiв, стежити за виконанням призовниками i вiйськовозобов'язаними правил вiйськового облiку, а також сповiщати їх про виклик до вiйськових комiсарiатiв.
8. Вiйськовозобов'язанi та призовники у разi змiни їх сiмейного стану, стану здоров'я, адреси, освiти, мiсця роботи i посади зобов'язанi особисто в семиденний строк повiдомити про це орган, де вони перебувають на вiйськовому облiку.
 prev Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього
 next Глава VII. ПРИЗОВ ПIД ЧАС МОБIЛIЗАЦIЇ. ДЕМОБIЛIЗАЦIЯ