За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про громадянство України
08.10.1991 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про громадянство України

Стаття 1. Громадянство в Україні

В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються цим Законом.

Стаття 2. Належність до громадянства України

Громадянами України є:

1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України; [Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України"]

2) особи, які на момент набрання чинності Законом України "Про громадянство України" (13 листопада 1991 року) постійно проживали в Україні, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак і які не є громадянами інших держав; [Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України"]

3) особи, які народилися або постійно проживали на території України, а також їх нащадки (діти, онуки), якщо вони на 13 листопада 1991 року проживали за межами України, не перебувають у громадянстві інших держав і до 31 грудня 20004 року подали у встановленому цим Законом порядку заяву про визначення своєє належності до громадянства України; [Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України"]

4) особи, які набули громадянства України відповідно до цього Закону.

Стаття 3. Законодавство про громадянство України

Громадянство України регулюється Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України, які видаються відповідно до нього.

Стаття 4. Застосування правил міжнародних договорів

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 5. Документи, які підтверджують громадянство України

[Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України"]

Документами, які підтверджують громадянство України, є паспорт громадянина України, а для осіб віком до 16 років - свідоцтво про народження. [Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України"] Зразки та порядок видачі паспорта громадянина України та свідоцтва про народження визначаються положеннями про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження, які затверджуються Верховною Радою України. [Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України"]

Стаття 6. Збереження громадянства України у разі одруження та розірвання шлюбу

Одруження громадянина або громадянки України з особою, яка перебуває в іноземному громадянстві, або з особою без громадянства, а також розірвання такого шлюбу не змінюють їх громадянства. Зміна громадянства одним із подружжя не призводить до зміни громадянства другого з подружжя.

Стаття 7. Збереження громадянства України особами, які проживають за межами держави

Проживання або тимчасове перебування громадянина України за межами держави не припиняє його громадянства України.

Стаття 8. Захист державою громадян України за кордоном

Україна гарантує піклування та захист своєм громадянам, які перебувають за єє межами. Дипломатичні представництва і консульські установи України, їх посадові особи зобов'язані вживати заходів до забезпечення громадянам України можливості користуватися в повному обсязі правами, наданими їм законодавством країни перебування, міжнародними договорами, учасниками яких є Україна і держава перебування, та міжнародними звичаями, у встановленому законодавством порядку захищати їх інтереси, що охороняються законом, а в разі потреби - вживати заходів для поновлення порушених прав громадян України.

Стаття 9. Неприпустимість вигнання та видачі громадянина України

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Стаття 10. Особи без громадянства

Особи, які проживають на територіє України і не є громадянами України та не мають доказів своєє належності до громадянства іноземної держави, вважаються особами без громадянства.

Стаття 18. Підстави припинення громадянства України

Громадянство України припиняється:

1) внаслідок виходу з громадянства України;

2) внаслідок втрати громадянства України;

3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 19. Вихід з громадянства України

Вихід з громадянства України здійснюється за клопотанням особи. У виході з громадянства України може бути відмовлено, якщо особа, яка порушила клопотання про вихід, має невиконані зобов'язання перед державою або майнові зобов'язання, з якими пов'язані інтереси юридичних чи фізичних осіб на територіє України, або якщо вихід з громадянства призведе до статусу особи без громадянства.

Стаття 20. Втрата громадянства України

Громадянство України втрачається:

1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства іншоє держави;

2) внаслідок вступу особи на військову службу, в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади іноземної держави без згоди на те державних органів України та за поданням відповідних державних органів України;

3) якщо громадянство України набуто внаслідок подання завідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів;

4) якщо особа, яка перебуває за межами України, не стала без поважних причин на консульський облік протягом семи років. Поважними причинами вважаються: відсутність дипломатичних представництв або консульських установ України в країні постійного проживання, тривала хвороба, воєнні дії та інші ситуації надзвичайного характеру.

За громадянином України не визнається належність до іноземного громадянства до прийняття рішення про втрату громадянства України.