За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про кінематографію
Стаття 3. Визначення термінів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 3. Визначення термінів

У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:
автор фiльму - фiзична особа, власна праця якої визначає творчий задум та/або способи його реалiзацiї у фiльмi;
виключне право на фiльм - майнове право юридичної або фiзичної особи, що дає право тiльки цiй особi на використання фiльму в будь-якiй формi i будь-яким дозволеним способом;
виконавець фiльму - фiзична особа, яка власною працею брала участь у реалiзацiї творчих задумiв авторiв фiльму в процессi його створення;
виробник фiльму - суб'єкт кiнематографiї, який взяв на себе вiдповiдальнiсть за виробництво фiльму;
виробництво фiльму - дiяльнiсть, що поєднує спiвпрацю авторiв i виконавцiв фiльму та iнших суб'єктiв кiнематографiї, спрямовану на втiлення твору кiнематографiї технiчними засобами;
вихiднi матерiали фiльму - матерiальнi носiї оригiналу твору кiнематографiї, використання яких дає можливiсть виготовляти (тиражувати) фiльмокопiї;
демонстратор фiльму - суб'єкт кiнематографiї, який здiйснює демонстрування (публiчний показ) фiльму;
демонстрування (публiчний показ) фiльму - професiйна дiяльнiсть у кiнематографiї, що полягає в показi фiльму глядачам у призначених для цього примiщеннях (кiнотеатрах, iнших кiновидовищних закладах), на вiдеоустановках, а також каналами мовлення телебачення;
державний фонд фiльмiв - державний заклад культури, що здiйснює архiвну та науково-дослiдницьку дiяльнiсть з метою розвитку фiльмофонду, вiдновлення, реставрування i збереження творiв нацiональної та свiтової кiнематографiчної спадщини, розповсюдження вiдповiдної iнформацiї;
дублювання фiльму - творча i виробнича дiяльнiсть, яка полягає у синхронному вiдтвореннi мовної частини звукового ряду фiльму iншою мовою шляхом перекладу, що вiдповiдає складовiй артикуляцiї дiйових осiб;
зберiгання фiльму - дiяльнiсть, яка спрямована на забезпечення довгострокового зберiгання вихiдних матерiалiв фiльмiв i фiльмокопiй та їх реставрацiйно-профiлактичної обробки;
кiнематографiя - галузь культури, що об'єднує комплекс видiв професiйної дiяльностi, пов'язаної з виробництвом, розповсюдженням, зберiганням та демонструванням фiльмiв, навчально-науковою роботою у цiй галузi;
кiнопроект - комплект документiв, на пiдставi яких здiйснюється виробництво фiльму;
нацiональний екранний час - сумарний час, протягом якого здiйснюється демонстрування (публiчний показ) фiльмiв у кiновiдеомережi та на каналах мовлення телебачення України;
нацiональний фiльм - створений суб'єктами кiнематографiї України фiльм, виробництво якого здiйснено в Українi та авторське право чи право власностi на який повнiстю або частково належить суб'єктам кiнематографiї України;
озвучення фiльму - творча i виробнича дiяльнiсть, яка полягає в замiнi звукового ряду фiльму на iнший, несинхронний, який передає змiст мовного ряду фiльму;
пiдприємницька дiяльнiсть у кiнематографiї - дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом, розповсюдженням та демонструванням (публiчним показом) фiльмiв, з метою одержання прибутку;
продюсер фiльму - фiзична або юридична особа, яка бере на себе iнiцiативу i вiдповiдальнiсть за фiнансування, виробництво та розповсюдження фiльму;
продюсерська система - система в галузi кiнематографiї, яка в умовах кiноринку забезпечує взаємодiю i функцiонування всiх суб'єктiв кiнематографiї з метою виробництва, розповсюдження та демонстрування (публiчного показу) фiльмiв;
розповсюдження (прокат) фiльму - виготовлення фiльмокопiй (тиражування), продаж та передача їх в прокат юридичним та фiзичним особам;
розповсюджувач (дистриб'ютор, прокатник) фiльму - суб'єкт кiнематографiї, який одержав право на розповсюдження фiльму;
суб'єкт кiнематографiї - фiзична або юридична особа, яка займається будь-яким видом професiйної дiяльностi у галузi кiнематографiї;
субтитрування фiльму - творча i виробнича дiяльнiсть, яка полягає в здiйсненнi перекладу з мови оригiналу фiльму на iншу мову та фiксуваннi цього перекладу написами безпосередньо на фiльмокопiї;
фiльм - аудiовiзуальний твiр кiнематографiї, що складається з епiзодiв, поєднаних мiж собою творчим задумом i зображувальними засобами, та який є результатом спiльної дiяльностi його авторiв, виконавцiв i виробникiв. За способами фiксацiї зображення та розповсюдження фiльми подiляються на кiно-, вiдеофiльми тощо;
фiльмокопiя - примiрник фiльму, виготовлений iз застосуванням вихiдних матерiалiв фiльму.
 prev Стаття 2. Сфера дії Закону
 next Стаття 4. Регулювання відносин, що виникають у процесі виробництва та використання фільму як об'єкта авторського права