За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про міжнародні договори України
Стаття 7. Ратифікація міжнародних договорів України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 7. Ратифікація міжнародних договорів України

1. Ратифiкацiя мiжнародних договорiв України здiйснюється Верховною Радою України шляхом ухвалення спецiального закону про ратифiкацiю, який пiдписується Головою Верховної Ради України. (положення частини 1 статтi 7 втратили чиннiсть у частинi порядку пiдписання закону про ратифiкацiю мiжнародного договору України у зв'язку з визнанням їх такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду вiд 12.07.2000 р.
N 9-рп/2000)
2. Ратифiкацiї пiдлягають мiжнароднi договори України:
а) полiтичнi (про дружбу, взаємну допомогу i спiвпрацю, про нейтралiтет), загальноекономiчнi (про економiчну та науково-технiчну спiвпрацю), з загальних фiнансових питань, з питань позики та кредиту, територiальнi, мирнi;
б) що стосуються прав та свобод людини i громадянина;
в) про громадянство;
г) про участь в мiждержавних союзах та iнших мiждержавних об'єднаннях (органiзацiях), системах колективної безпеки;
д) про вiйськову допомогу та стосовно направлення контингенту Збройних Сил України до iншої країни чи допуску збройних сил iноземних держав на територiю України;
е) про iсторичне та культурне надбання народу України;
є) виконання яких обумовлює змiну дiючих чи ухвалення нових законiв України;
ж) iншi мiжнароднi договори, ратифiкацiя яких передбачена законом чи самим мiжнародним договором.
3. Територiальнi мiжнароднi договори України i мiжнароднi договори України, передбаченi пiдпунктами "в" та "г" пункту 2 цiєї статтi, ратифiкуються законом України, що ухвалюється двома третинами голосiв народних депутатiв вiд фактичної кiлькостi народних депутатiв України, повноваження яких визнанi i не припиненi достроково у встановленому законодавством порядку.
4. Пропозицiї щодо схвалення Президентом України або Урядом України мiжнародних договорiв України i щодо їх ратифiкацiї подаються Президентовi України або Урядовi України Мiнiстерством закордонних справ України самостiйно чи спiльно або за погодженням з iншими мiнiстерствами та центральними органами державної виконавчої влади.
5. Президент України або Уряд України розглядають пропозицiї щодо схвалення договорiв i приймають вiдповiднi рiшення про подання їх Верховнiй Радi України на ратифiкацiю.
6. Поданi на ратифiкацiю мiжнароднi договори України попередньо розглядаються постiйною Комiсiєю Верховної Ради України у закордонних справах, а в разi необхiдностi - iншими постiйними комiсiями Верховної Ради України.
7. Якщо постiйна Комiсiя Верховної Ради України у закордонних справах або iншi постiйнi комiсiї Верховної Ради України встановлять наявнiсть розбiжностей мiж договором, поданим на ратифiкацiю, i Конституцiєю України, договiр надсилається до Конституцiйного Суду України для отримання висновку про його вiдповiднiсть Конституцiї України.
8. Якщо на ратифiкацiю подано мiжнародний договiр, виконання якого потребує ухвалення нових законiв України, проекти законiв про ратифiкацiю та про змiни до законодавчих актiв подаються на розгляд Верховної Ради України разом i ухвалюються одночасно.
9. Якщо мiжнародний договiр України мiстить положення, що суперечать Конституцiї України, його ратифiкацiя можлива пiсля внесення вiдповiдних змiн до Конституцiї України.
10. Верховна Рада України з урахуванням висновкiв вiдповiдних постiйних комiсiй розглядає поданi на ратифiкацiю Президентом України або Урядом України мiжнароднi договори України i ухвалює вiдповiднi рiшення.
11. На пiдставi рiшення про ратифiкацiю Голова Верховної Ради України пiдписує ратифiкацiйну грамоту, яка засвiдчується пiдписом Мiнiстра закордонних справ України.
 prev Стаття 6. Делегація чи представник України для укладення міжнародного договору України
 next Стаття 8. Обмін ратифікаційними грамотами