За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Стаття 10. Експертиза заявки
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 10. Експертиза заявки

1. Експертиза заявки проводиться Вiдомством вiдповiдно до цього Закону i встановлених на його основi правил.
2. Заявник має право з власної iнiцiативи чи на запрошення Вiдомства особисто або через свого представника брати участь у розглядi питань, що виникли пiд час проведення експертизи. Порядок участi заявника або його представника у розглядi зазначених питань визначається Вiдомством.
3. Заявник має право з власної iнiцiативи вносити до заявки виправлення i уточнення. Виправлення та уточнення не враховуються, якщо вони надiйшли до Вiдомства пiсля дати одержання заявником рiшення про реєстрацiю знака або про вiдхилення заявки.
4. Якщо заявником подано додатковi матерiали, то в процесi експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межi розкритої у поданiй заявцi сутi позначення та перелiку вказаних у заявцi товарiв i послуг.
Додатковi матерiали виходять за межi розкритої у поданiй заявцi сутi позначення, якщо вони мiстять ознаки, якi слiд включити до позначення, що заявляється як знак.
Додатковi матерiали в частинi, що виходить за межi розкритої у поданiй заявцi сутi позначення або доповнює перелiк вказаних у заявцi товарiв i послуг, не враховуються пiд час розгляду заявки i можуть бути оформленi заявником як самостiйна заявка.
5. Пiсля встановлення дати подання заявки та за наявностi документа про сплату збору за подання заявки Вiдомство проводить експертизу заявки за формальними ознаками, пiд час якої:
заявка перевiряється на вiдповiднiсть вимогам статтi 7 цього Закону;
документ про сплату збору за подання заявки перевiряється на вiдповiднiсть встановленим вимогам.
6. Якщо заявка не вiдповiдає вимогам статтi 7 цього Закону або документ про сплату збору за подання заявки - встановленим вимогам, Вiдомство повiдомляє про це заявника.
Для внесення змiн до матерiалiв надається два мiсяцi вiд дати одержання заявником повiдомлення Вiдомства. Якщо за цей строк невiдповiдностi не будуть усунутi i заявник не подасть мотивованого клопотання про його продовження, Вiдомство надсилає заявнику рiшення про вiдхилення заявки.
7. Якщо заявка вiдповiдає вимогам статтi 7 цього Закону i документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, Вiдомство проводить експертизу заявки по сутi, пiд час якої перевiряється вiдповiднiсть заявленого позначення умовам надання правової охорони.
8. Пiд час експертизи заявки по сутi Вiдомство має право зажадати вiд заявника додатковi матерiали, без яких проведення експертизи неможливе.
Заявник має право протягом мiсяця вiд дати одержання ним запиту Вiдомства затребувати у нього копiї матерiалiв, що протиставленi заявцi.
Додатковi матерiали мають бути поданi заявником протягом двох мiсяцiв вiд дати одержання ним запиту або копiй матерiалiв, що протиставленi заявцi.
Якщо заявник у встановлений строк не подасть матерiали на запит Вiдомства або мотивоване клопотання про продовження цього строку, заявка вважається вiдкликаною.
9. На додатковi матерiали в частинi, що виходить за межi розкритої у поданiй заявцi сутi позначення, поширюється порядок, визначений пунктом 4 цiєї статтi.
10. Якщо за результатами експертизи заявки по сутi буде визначено, що позначення вiдповiдає умовам надання правової охорони, Вiдомство надсилає заявнику рiшення про реєстрацiю знака. У противному разi заявнику надсилається рiшення про вiдхилення заявки.
11. Заявник має право ознайомитися з усiма матерiалами, зазначеними в запитi або рiшеннi Вiдомства. Копiї матерiалiв, що затребував заявник, Вiдомство надсилає протягом мiсяця.
12. Строки, передбаченi цiєю статтею (крiм визначених пунктом 8), пропущенi заявником, можуть бути поновленi Вiдомством за наявностi поважних причин.
Клопотання про поновлення строку має надiйти до Вiдомства протягом шести мiсяцiв вiд дати закiнчення пропущеного строку.
 prev Стаття 9. Пріоритет
 next Стаття 11. Відкликання заявки