За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про охорону праці
Стаття 24. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 24. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва

Виробничi будiвлi, споруди, устаткування, транспортнi засоби, що вводяться в дiю пiсля будiвництва або реконструкцiї, та технологiчнi процеси повиннi вiдповiдати нормативним актам про охорону працi.
Проектування виробничих об'єктiв, розробка нових технологiй, засобiв виробництва, засобiв колективного та iндивiдуального захисту працюючих повиннi провадитися з урахуванням вимог щодо охорони працi. Забороняється будiвництво (реконструкцiя, технiчне переоснащення) виробничих об'єктiв, виготовлення i впровадження нових технологiй i вказаних засобiв без попередньої експертизи (перевiрки) проектної документацiї на їх вiдповiднiсть нормативним актам про охорону працi. Фiнансування цих робiт може провадитися лише пiсля одержання позитивних результатiв експертизи.
Введення в експлуатацiю нових i реконструйованих об'єктiв виробничого та соцiально-культурного призначення, виготовлення i передача у виробництво зразкiв нових машин, механiзмiв, устаткування та iнших засобiв виробництва, впровадження нових технологiй без дозволу органiв державного нагляду за охороною працi забороняється.
Проектнi органiзацiї зобов'язанi здiйснювати авторський нагляд за дотриманням проектних рiшень з питань охорони працi при будiвництвi та експлуатацiї запроектованих ними пiдприємств i об'єктiв. Авторський нагляд здiйснюється на пiдставi договору, який укладається проектною органiзацiєю з власником.
Машини, механiзми, устаткування, транспортнi засоби i технологiчнi процеси, що впроваджуються у виробництво i в стандартах на якi є вимоги щодо забезпечення безпеки працi, життя i здоров'я людей, повиннi мати сертифiкати, що засвiдчують безпеку їх використання, виданi у встановленому порядку.
Власник, який створив нове пiдприємство, зобов'язаний одержати вiд органiв державного нагляду за охороною працi дозвiл на початок його роботи.
Експертиза проектiв, прийняття в експлуатацiю виробничих об'єктiв та видача дозволу на початок роботи пiдприємства провадяться Державним комiтетом України по нагляду за охороною працi в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Прийняття в експлуатацiю нових i реконструйованих виробничих об'єктiв провадиться з участю представникiв професiйних спiлок.
Технологiчнi процеси, машини, механiзми, устаткування, транспортнi засоби, придбанi за кордоном, допускаються в експлуатацiю лише за умови вiдповiдностi їх нормативним актам про охорону працi та охорону навколишнього середовища, що дiють в Українi.
Забороняється застосування у виробництвi шкiдливих речовин, на якi не розробленi гранично допустимi нормативи (концентрацiї), методика, засоби метрологiчного контролю i якi не пройшли токсикологiчну експертизу.
У разi надходження на пiдприємство нових небезпечних речовин або наявностi такої кiлькостi небезпечних речовин, яка вимагає вжиття додаткових заходiв безпеки, власник зобов'язаний завчасно повiдомити про це орган державного нагляду за охороною працi, розробити i узгодити з ним заходи щодо захисту здоров'я та життя працiвникiв, населення та охорони навколишнього природного середовища.
 prev Стаття 23. Служба охорони праці на підприємстві
 next Стаття 25. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій