За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про Службу безпеки України
Стаття 24. Обов'язки Служби безпеки України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 24. Обов'язки Служби безпеки України

Служба безпеки України вiдповiдно до своїх основних завдань зобов'язана:
1) здiйснювати розвiдувальну та iнформацiйно-аналiтичну роботу в iнтересах ефективного проведення органами державної влади та управлiння України внутрiшньої i зовнiшньої дiяльностi, вирiшення проблем оборони, соцiально-економiчного будiвництва, науково-технiчного прогресу, екологiї та iнших питань, пов'язаних з нацiональною безпекою України;
2) здiйснювати заходи контррозвiдувального забезпечення дипломатичних представництв, консульських та iнших державних установ, а також заходи, пов'язанi з охороною державних iнтересiв у сферi зовнiшньополiтичної та зовнiшньоекономiчної дiяльностi, безпекою громадян України за кордоном;
3) виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслiдування яких вiднесено законодавством до компетенцiї Служби безпеки України; проводити дiзнання i слiдство у цих справах; розшукувати осiб, якi переховуються у зв'язку iз вчиненням зазначених злочинiв;
4) здiйснювати контррозвiдувальнi заходи з метою попередження, виявлення, припинення i розкриття будь-яких форм розвiдувально-пiдривної дiяльностi проти України;
5) забезпечувати захист державного суверенiтету, конституцiйного ладу i територiальної цiлiсностi України вiд протиправних посягань з боку окремих осiб та їх об'єднань;
6) здiйснювати контррозвiдувальне забезпечення оборонного комплексу, Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, дислокованих на територiї України, енергетики, транспорту, зв'язку, а також важливих об'єктiв iнших галузей господарства;
7) брати участь у розробцi i здiйсненнi заходiв щодо захисту державних таємниць України, сприяти у порядку, передбаченому законодавством, пiдприємствам, установам, органiзацiям та пiдприємцям у збереженнi комерцiйної таємницi, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим iнтересам України;
8) здiйснювати вiдповiдно до законодавства профiлактику правопорушень у сферi державної безпеки;
9) у межах визначеної законодавством компетенцiї забезпечувати захист особистої безпеки громадян i осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi, у разi надходження вiд них, членiв їх сiмей та близьких родичiв заяви, звернення керiвника вiдповiдного державного органу чи отримання оперативної та iншої iнформацiї про наявнiсть загрози їх життю, здоров'ю, житлу чи майну; брати участь у реабiлiтацiї i поновленнi прав незаконно репресованих осiб; (пункт 9 статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1381-XIV вiд 13.01.2000 р.)
10) сприяти Прикордонним вiйськам України в охоронi державного кордону України;
11) сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разi їх оголошення, а також лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, значних аварiй, катастроф, епiдемiй, епiзоотiй та iнших надзвичайних ситуацiй;
12) подавати наявними силами i засобами, в тому числi i технiчними, допомогу органам внутрiшнiх справ, iншим правоохоронним органам у боротьбi iз злочиннiстю;
13) брати участь у розробцi заходiв i вирiшеннi питань, що стосуються в'їзду в Україну та виїзду за кордон, перебування на її територiї iноземцiв та осiб без громадянства, прикордонного режиму i митних правил;
14) забезпечувати засекреченим i шифрованим зв'язком державнi органи України i посадових осiб вiдповiдно до перелiку, який встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;
15) проводити науковi дослiдження i дослiдно-конструкторськi роботи, впроваджувати їх результати в практику дiяльностi Служби безпеки України;
16) виконувати за дорученням Верховної Ради України або Президента України iншi завдання, безпосередньо спрямованi на забезпечення внутрiшньої та зовнiшньої безпеки держави.
 prev Стаття 23. Запас Служби безпеки України
 next Стаття 25. Права Служби безпеки України