За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про Службу безпеки України
Стаття 25. Права Служби безпеки України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 25. Права Служби безпеки України

Службi безпеки України, її органам i спiвробiтникам для виконання покладених на них обов'язкiв надається право:
1) вимагати вiд громадян та посадових осiб припинення правопорушень i дiй, що перешкоджають здiйсненню повноважень Служби безпеки України, перевiряти у зв'язку з цим документи, якi посвiдчують їх особу, а також проводити огляд осiб, їх речей i транспортних засобiв, якщо є загроза втечi пiдозрюваного або знищення чи приховання речових доказiв злочинної дiяльностi;
2) подавати органам державного управлiння обов'язковi для розгляду пропозицiї з питань нацiональної безпеки України, в тому числi про припинення роботи, пов'язаної з державними таємницями, яка виконується з порушенням встановлених правил;
3) одержувати на письмовий запит керiвника вiдповiдного органу Служби безпеки України вiд мiнiстерств, державних комiтетiв, iнших вiдомств, пiдприємств, установ, органiзацiй, вiйськових частин, громадян та їх об'єднань данi i вiдомостi, необхiднi для забезпечення державної безпеки України, а також користуватись з цiєю метою службовою документацiєю i звiтнiстю;
4) входити у порядку, погодженому з адмiнiстрацiєю пiдприємств, установ та органiзацiй i командуванням вiйськових частин, на їх територiю i в службовi примiщення;
5) мати слiдчi iзолятори для тримання осiб, взятих пiд варту та затриманих органами Служби безпеки України;
6) використовувати з наступним вiдшкодуванням витрат та збиткiв транспортнi засоби, якi належать пiдприємствам, установам i органiзацiям, вiйськовим частинам i громадянам (крiм транспортних засобiв дипломатичних, консульських та iнших представництв iноземних держав i органiзацiй, транспортних засобiв спецiального призначення), для проїзду до мiсця подiї, припинення злочинiв, переслiдування та затримання осiб, якi пiдозрюються в їх вчиненнi, доставки до лiкувальних установ осiб, що потребують термiнової медичної допомоги;
7) виключно при безпосередньому припиненнi злочинiв, розслiдування яких вiднесено законодавством до компетенцiї Служби безпеки України, переслiдуваннi осiб, що пiдозрюються у їх вчиненнi, заходити в жилi, службовi, виробничi та iншi примiщення, на територiї i земельнi дiлянки та оглядати їх з наступним повiдомленням прокурора протягом 24 годин;
8) проводити гласнi i негласнi оперативнi заходи у порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть";
9) здiйснювати спiвробiтництво з громадянами України та iншими особами, в тому числi на договiрних засадах, дотримуючись при цьому умов добровiльностi i конфiденцiйностi цих вiдносин;
10) користуватися на договiрних засадах службовими примiщеннями пiдприємств, установ, органiзацiй, вiйськових частин, а також жилими та iншими примiщеннями громадян;
11) направляти вiйськовослужбовцiв Служби безпеки України для роботи на штатних посадах в iнших установах, пiдприємствах i органiзацiях на час виконання конкретних завдань в iнтересах розвiдки, контррозвiдки, боротьби з корупцiєю та органiзованою злочинною дiяльнiстю; в окремих випадках у порядку, визначеному колегiєю Служби безпеки України, допускається направлення на роботу таких вiйськовослужбовцiв в установи, пiдприємства i органiзацiї за iнiцiативою їх керiвникiв;
12) в iнтересах розвiдки, контррозвiдки i оперативно-розшукової дiяльностi створювати iнформацiйнi системи та вести оперативний облiк в обсязi i порядку, що визначаються завданнями, покладеними на Службу безпеки України цим Законом;
13) морально i матерiально заохочувати спiвробiтникiв Служби безпеки України та iнших осiб за заслуги по забезпеченню державної безпеки; представляти їх у встановленому порядку до державних нагород;
14) позачергово придбавати квитки на всi види транспорту незалежно вiд наявностi мiсць i поселятися в готелях при пред'явленнi посвiдчення про вiдрядження;
15) безплатного проїзду всiма видами мiського пасажирського транспорту загального користування (крiм таксi), залiзничного та водного транспорту примiського сполучення та автобусами примiських маршрутiв, а також попутним транспортом; (статтю 25 доповнено пунктом 16 згiдно iз Законом N 1381-XIV вiд 13.01.2000 р.)
16) видавати у разi наявностi небезпеки для життя i здоров'я особам, взятим пiд захист, вiдповiдно до чинного законодавства зброю, спецiальнi засоби iндивiдуального захисту та сповiщення про небезпеку.
 prev Стаття 24. Обов'язки Служби безпеки України
 next Стаття 26. Підстави і порядок застосування зброї та спеціальних засобів