За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Декрет Кабінету Міністрів України Про державне мито
Стаття 2. Об'єкти справляння державного мита
:: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 2. Об'єкти справляння державного мита

Державне мито справляється:
1/ iз позовних заяв, заяв з переддоговiрних спорiв, заяв /скарг/ у справах окремого провадження i скарг на рiшення, прийнятi вiдносно релiгiйних органiзацiй, з касацiйних скарг на рiшення судiв i скарг на рiшення, що набрали законної сили, а також за видачу судами копiй документiв;
2/ iз позовних заяв i заяв кредиторiв у справах про банкрутство, що подаються до арбiтражних судiв, та заяв про перевiрку рiшень, ухвал, постанов у порядку нагляду, а також про їх перегляд за нововиявленими обставинами;
3/ за вчинення нотарiальних дiй державними нотарiальними конторами i виконавчими комiтетами сiльських, селищних, мiських Рад народних депутатiв, а також за видачу дублiкатiв нотарiально засвiдчених документiв;
4/ за реєстрацiю актiв громадського стану, а також видачу громадянам повторних свiдоцтв про реєстрацiю актiв громадського стану i свiдоцтв у зв'язку iз змiною, доповненням, виправленням i поновленням записiв актiв громадського стану;
5/ за видачу документiв на право виїзду за кордон i про запрошення в Україну осiб з iнших країн, за продовження строку їх дiї та за внесення змiн до цих документiв; за реєстрацiю нацiональних паспортiв iноземних громадян або документiв, що їх замiнюють; за видачу або продовження посвiдок на проживання; за видачу вiзи до нацiонального паспорта iноземного громадянина або документа, що його замiнює, на право виїзду з України та в'їзду в Україну, також iз заяв про прийняття до громадянства України i про вихiд з громадянства України;
6/ за видачу нового зразка паспорта громадянина України /крiм обмiну нинi дiючого паспорта на паспорт нового зразка/; за оформлення нового зразка паспорта громадянина України для поїздки за кордон; за видачу громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон або продовження строку його дiї;
7/ за прописку громадян або реєстрацiю мiсця проживання;
8/ за видачу дозволiв на право полювання та рибальства;
9/ за операцiї з випуску (емiсiї) цiнних паперiв, крiм облiгацiй державних та мiсцевих позик, та з видачi приватизацiйних паперiв; (пункт 9 статтi 2 змiнено згiдно iз Законом N 539-XIV вiд 23.03.99 р.)
10/ за операцiї з об'єктами нерухомого майна, що здiйснюються на товарних бiржах, крiм операцiй з примусового вiдчуження такого майна у випадках, передбачених законами України; (пункт 10 статтi 2 змiнено згiдно iз Законом N 539-XIV вiд 23.03.99 р.)
11/ за проведення прилюдних торгiв (аукцiону, тендеру) об'єктами нерухомого майна, крiм операцiй з примусового вiдчуження такого майна у випадках, передбачених законами України; (пункт 11 статтi 2 змiнено згiдно iз Законом N 539-XIV вiд 23.03.99 р.)
12/ за дiї, пов'язанi з одержанням патентiв на сорти рослин i пiдтриманням їх чинностi.
13/ за подання до Кабiнету Мiнiстрiв України проекту створення промислово-фiнансової групи. (пункт 12 статтi 2 змiнено згiдно iз Законом N 75/95-ВР вiд 28.02.95 р.)
(Установити, що ставки державного мита за нотарiальнi дiї, вчинюванi державними нотарiальними конторами i виконавчими комiтетами сiльських, селищних, мiських Рад вiдповiдно до пунктiв 3 та 4 статтi 3 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", поширюються на нотарiальнi дiї, вчинюванi приватними нотарiусами.) (згiдно iз Законом N 96/96-ВР вiд 22.03.96 р.) (статтю 2 доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом N 483/96-ВР вiд 12.11.96 р.)
 prev Стаття 1. Платники державного мита
 next Стаття 3. Розміри ставок державного мита