За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 6. Гласність при підготовці і проведенні виборів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 6. Гласність при підготовці і проведенні виборів

1. Пiдготовка i проведення виборiв депутатiв здiйснюються вiдкрито i гласно.
2. Виборчi комiсiї iнформують громадян про свiй склад, мiсцезнаходження та режим роботи, про утворення виборчих округiв i дiльниць, ознайомлюють їх iз списками виборцiв, перелiком та виборчими програмами (платформами) кандидатiв у депутати, партiй та їх виборчих блокiв, що беруть участь у виборчiй кампанiї, з формою та порядком заповнення пiдписних листiв та виборчих бюлетенiв, iз списками кандидатiв у депутати, даними про кандидатiв у депутати, про пiдсумки голосування i виборiв.
3. Основною формою роботи комiсiї є вiдкритi засiдання. На засiданнях виборчих комiсiй, при реєстрацiї кандидатiв, пiд час голосування, при пiдрахунку голосiв на виборчiй дiльницi, визначеннi результатiв виборiв по округу i пiдбиттi загальних пiдсумкiв виборiв мають право бути присутнiми довiренi особи кандидатiв у депутати або уповноваженi ними на те особи, по одному представнику вiд партiй, їх виборчих блокiв, якi беруть участь у виборчiй кампанiї, трудових колективiв, якi висунули кандидатiв у депутати, вiд позапартiйних комiтетiв виборцiв, створених для контролю за ходом виборчої кампанiї, а також офiцiйнi спостерiгачi вiд iнших держав i мiжнародних органiзацiй. Повноваження зазначених представникiв засвiдчуються вiдповiдним документом. Втручання зазначених представникiв у роботу виборчих комiсiй не допускається.
4. Особи, перелiченi в частинi третiй цiєї статтi, в разi виявлення порушень виборчого закону мають право звернутись до вiдповiдної або вищестоящої виборчої комiсiї iз заявою про усунення порушень або скласти про це акт, який пiдписується особою, що виявила порушення, i виборцями - свiдками порушення. Заява або акт пiдлягають реєстрацiї в комiсiї.
5. Засоби масової iнформацiї висвiтлюють хiд пiдготовки i проведення виборiв депутатiв, їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всi збори i засiдання, пов'язанi з виборами. Виборчi комiсiї, державнi органи, органи мiсцевого та регiонального самоврядування надають їм iнформацiю щодо пiдготовки i проведення виборiв.
 prev Стаття 5. Таємне голосування
 next Стаття 7. Право висування кандидатів у депутати