За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі

Основнi термiни, використанi в цьому Законi, мають таке значення:
територiальна громада - жителi, об'єднанi постiйним проживанням у межах села, селища, мiста, що є самостiйними адмiнiстративно-територiальними одиницями, або добровiльне об'єднання жителiв кiлькох сiл, що мають єдиний адмiнiстративний центр;
адмiнiстративно-територiальна одиниця - область, район, мiсто, район у мiстi, селище, село;
мiсцевий референдум - форма прийняття територiальною громадою рiшень з питань, що належать до вiдання мiсцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;
загальнi збори - зiбрання всiх чи частини жителiв села (сiл), селища, мiста для вирiшення питань мiсцевого значення;
представницький орган мiсцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатiв i вiдповiдно до закону надiляється правом представляти iнтереси територiальної громади i приймати вiд її iменi рiшення;
районнi та обласнi ради - органи мiсцевого самоврядування, що представляють спiльнi iнтереси територiальних громад сiл, селищ та мiст;
загальний склад ради - кiлькiсний склад депутатiв ради, визначений радою вiдповiдно до закону;
склад ради - кiлькiсть депутатiв, обраних до вiдповiдної ради, повноваження яких визнано i не припинено в установленому законом порядку;
правомочний склад ради - кiлькiсть депутатiв, обраних до вiдповiдної ради, повноваження яких визнано i не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як двi третини вiд загального складу ради;
виконавчi органи рад - органи, якi вiдповiдно до Конституцiї України та цього Закону створюються сiльськими, селищними, мiськими, районними в мiстах (у разi їх створення) радами для здiйснення виконавчих функцiй i повноважень мiсцевого самоврядування у межах, визначених цим та iншими законами;
органи самоорганiзацiї населення - представницькi органи, що створюються частиною жителiв, якi тимчасово або постiйно проживають на вiдповiднiй територiї в межах села, селища, мiста;
посадова особа мiсцевого самоврядування - особа, яка працює в органах мiсцевого самоврядування, має вiдповiднi посадовi повноваження у здiйсненнi органiзацiйно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцiй i отримує заробiтну плату за рахунок мiсцевого бюджету;
делегованi повноваження - повноваження органiв виконавчої влади, наданi органам мiсцевого самоврядування законом, а також повноваження органiв мiсцевого самоврядування, якi передаються вiдповiдним мiсцевим державним адмiнiстрацiям за рiшенням районних, обласних рад;
право комунальної власностi - право територiальної громади володiти, доцiльно, економно, ефективно користуватися i розпоряджатися на свiй розсуд i в своїх iнтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так i через органи мiсцевого самоврядування;
бюджет мiсцевого самоврядування (мiсцевий бюджет) - план утворення i використання фiнансових ресурсiв, необхiдних для забезпечення функцiй та повноважень мiсцевого самоврядування;
районний бюджет - план утворення i використання фiнансових ресурсiв, необхiдних для забезпечення спiльних iнтересiв територiальних громад сiл, селищ, мiст районного значення, виконання мiсцевих програм, здiйснення бюджетного вирiвнювання;
обласний бюджет - план утворення i використання фiнансових ресурсiв, необхiдних для забезпечення спiльних iнтересiв територiальних громад, виконання мiсцевих програм, здiйснення бюджетного вирiвнювання;
поточний бюджет - доходи i видатки мiсцевого бюджету, якi утворюються i використовуються для покриття поточних видаткiв;
бюджет розвитку - доходи i видатки мiсцевого бюджету, якi утворюються i використовуються для реалiзацiї програм соцiально-економiчного розвитку, змiцнення матерiально-фiнансової бази;
мiнiмальний бюджет мiсцевого самоврядування - розрахунковий обсяг мiсцевого бюджету, необхiдний для здiйснення повноважень мiсцевого самоврядування на рiвнi мiнiмальних соцiальних потреб, який гарантується державою;
мiнiмальний рiвень соцiальних потреб - гарантований державою мiнiмальний рiвень соцiальних послуг на душу населення в межах усiєї територiї України;
самооподаткування - форма залучення на добровiльнiй основi за рiшенням зборiв громадян за мiсцем проживання коштiв населення вiдповiдної територiї для фiнансування разових цiльових заходiв соцiально-побутового характеру.
 prev Розділ I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 next Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування