За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування

1. Органи мiсцевого самоврядування є юридичними особами i надiляються цим та iншими законами власними повноваженнями, в межах яких дiють самостiйно i несуть вiдповiдальнiсть за свою дiяльнiсть вiдповiдно до закону.
2. Органам мiсцевого самоврядування законом можуть надаватися окремi повноваження органiв виконавчої влади, у здiйсненнi яких вони є пiдконтрольними вiдповiдним органам виконавчої влади.
3. Матерiальною i фiнансовою основою мiсцевого самоврядування є рухоме i нерухоме майно, доходи мiсцевих бюджетiв, позабюджетнi цiльовi (в тому числi валютнi) та iншi кошти, земля, природнi ресурси, що є у комунальнiй власностi територiальних громад сiл, селищ, мiст, районiв у мiстах, а також об'єкти їхньої спiльної власностi, що перебувають в управлiннi районних i обласних рад.
4. Рiшення про надiлення мiських рад правами щодо управлiння майном i фiнансовими ресурсами, якi є у власностi територiальних громад районiв у мiстах, приймається на мiсцевих референдумах вiдповiдних районних у мiстах громад. У разi якщо територiальна громада району в мiстi внаслiдок референдуму не прийме рiшення про передачу права управлiння майном та фiнансами вiдповiднiй мiськiй радi, а територiальна громада мiста або мiська рада не прийняла рiшення про створення органiв мiсцевого самоврядування районiв у мiстi мiська рада здiйснює управлiння майном та фiнансовими ресурсами, якi є у власностi територiальних громад районiв у мiстах, та несе вiдповiдальнiсть перед громадою вiдповiдного району у мiстi.
5. Вiд iменi i в iнтересах територiальних громад права суб'єкта комунальної власностi здiйснюють вiдповiднi ради.
6. Мiсцевi бюджети є самостiйними, вони не включаються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республiки Крим та iнших мiсцевих бюджетiв.
7. Органи мiсцевого самоврядування з урахуванням мiсцевих умов i особливостей можуть перерозподiляти мiж собою на пiдставi договорiв окремi повноваження та власнi бюджетнi кошти.
8. Сiльська, селищна, мiська, районна в мiстi (у разi її створення) рада може надiляти частиною своїх повноважень органи самоорганiзацiї населення, передавати їм вiдповiднi кошти, а також матерiально-технiчнi та iншi ресурси, необхiднi для здiйснення цих повноважень, здiйснює контроль за їх виконанням.
9. Сiльськi, селищнi, мiськi, районнi у мiстах, районнi, обласнi ради мають печатки iз зображенням Державного Герба України i своїм найменуванням, рахунки в установах банкiв України.
 prev Стаття 15. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
 next Стаття 17. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад