За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

1. До вiдання виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських рад належать:
а) власнi (самовряднi) повноваження:
1) пiдготовка i внесення на розгляд ради пропозицiй щодо створення вiдповiдно до закону мiлiцiї, що утримується за рахунок коштiв мiсцевого самоврядування, вирiшення питань про чисельнiсть працiвникiв такої мiлiцiї, про витрати на їх утримання, здiйснення матерiально-технiчного забезпечення їх дiяльностi, створення для них необхiдних житлово-побутових умов;
2) сприяння дiяльностi органiв суду, прокуратури, юстицiї, служби безпеки, внутрiшнiх справ та адвокатури;
3) внесення подань до вiдповiдних органiв про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, якщо вони iгнорують законнi вимоги та рiшення рад i їх виконавчих органiв, прийнятi в межах їх повноважень;
4) звернення до суду про визнання незаконними актiв органiв виконавчої влади, iнших органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, якi обмежують права територiальної громади, а також повноваження органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування;
б) делегованi повноваження:
1) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здiйснення контролю за станом цiєї роботи на пiдприємствах, в установах та органiзацiях незалежно вiд форм власностi;
2) вжиття у разi стихiйного лиха, екологiчних катастроф, епiдемiй, епiзоотiй, пожеж, iнших надзвичайних ситуацiй необхiдних заходiв щодо забезпечення державного i громадського порядку, життєдiяльностi пiдприємств, установ та органiзацiй, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матерiальних цiнностей;
3) вирiшення вiдповiдно до закону питань про проведення зборiв, мiтингiв, манiфестацiй i демонстрацiй, спортивних, видовищних та iнших масових заходiв; здiйснення контролю за забезпеченням при їх проведеннi громадського порядку;
4) розгляд справ про адмiнiстративнi правопорушення, вiднесенi законом до їх вiдання; утворення адмiнiстративних комiсiй та комiсiй з питань боротьби зi злочиннiстю, спрямування їх дiяльностi;
5) вчинення нотарiальних дiй з питань, вiднесених законом до їх вiдання, реєстрацiя актiв громадянського стану (за винятком виконавчих органiв мiських (крiм мiст обласного значення) рад); (пiдпункт 5 пункту "б" частини 1 статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1366-XIV вiд 11.01.2000 р.)
6) здiйснення в установленому порядку державної реєстрацiї пiдприємств та iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, розташованих на вiдповiднiй територiї, а також положень про органiзацiї орендарiв;
7) реєстрацiя у встановленому порядку мiсцевих об'єднань громадян, органiв територiальної самоорганiзацiї населення, якi створюються i дiють вiдповiдно до законодавства.
2. До вiдання виконавчих органiв мiських (за винятком мiст районного значення) рад, крiм повноважень, зазначених у пунктi "б" частини першої цiєї статтi, належить:
1) утворення комiсiй у справах неповнолiтнiх та спостережної, спрямування їх дiяльностi;
2) сприяння органам внутрiшнiх справ у забезпеченнi додержання правил паспортної системи;
3) вирiшення спiльно з вiдповiдними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України питань щодо створення належних умов для служби та вiдпочинку особовому складу органiв внутрiшнiх справ.
 prev Стаття 37. Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою
 next Стаття 39. Повноваження щодо відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та присвоєння почесних звань України