За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 47. Постійні комісії ради
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 47. Постійні комісії ради

1. Постiйнi комiсiї ради є органами ради, що обираються з числа її депутатiв, для вивчення, попереднього розгляду i пiдготовки питань, якi належать до її вiдання, здiйснення контролю за виконанням рiшень ради, її виконавчого комiтету.
2. Постiйнi комiсiї обираються радою на строк її повноважень у складi голови i членiв комiсiї. Всi iншi питання структури комiсiї вирiшуються вiдповiдною комiсiєю.
3. До складу постiйних комiсiй не можуть бути обранi сiльський, селищний, мiський голова, секретар сiльської, селищної, мiської ради, голова районної у мiстi (у разi її створення), районної, обласної ради, їх заступники.
4. Постiйнi комiсiї за дорученням ради або за власною iнiцiативою попередньо розглядають проекти програм соцiально-економiчного i культурного розвитку, мiсцевого бюджету, звiти про виконання програм i бюджету, вивчають i готують питання про стан та розвиток вiдповiдних галузей господарського i соцiально-культурного будiвництва, iншi питання, якi вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рiшень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесiях ради з доповiдями i спiвдоповiдями.
5. Постiйнi комiсiї попередньо розглядають кандидатури осiб, якi пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження вiдповiдною радою, готують висновки з цих питань.
6. Постiйнi комiсiї за дорученням ради, голови, заступника голови районної у мiстi, районної, обласної ради, секретаря сiльської, селищної, мiської ради або за власною iнiцiативою вивчають дiяльнiсть пiдзвiтних i пiдконтрольних радi та виконавчому комiтету сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради органiв, а також з питань, вiднесених до вiдання ради, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, пiдприємств, установ та органiзацiй, їх фiлiалiв i вiддiлень незалежно вiд форм власностi та їх посадових осiб, подають за результатами перевiрки рекомендацiї на розгляд їх керiвникiв, а в необхiдних випадках - на розгляд ради або виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради; здiйснюють контроль за виконанням рiшень ради, виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради.
7. Постiйнi комiсiї у питаннях, якi належать до їх вiдання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати вiд керiвникiв органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй та їх фiлiалiв i вiддiлень необхiднi матерiали i документи.
8. Органiзацiя роботи постiйної комiсiї ради покладається на голову комiсiї. Голова комiсiї скликає i веде засiдання комiсiї, дає доручення членам комiсiї, представляє комiсiю у вiдносинах з iншими органами, об'єднаннями громадян, пiдприємствами, установами, органiзацiями, а також громадянами, органiзує роботу по реалiзацiї висновкiв i рекомендацiй комiсiї. У разi вiдсутностi голови комiсiї або неможливостi ним виконувати свої повноваження з iнших причин його функцiї здiйснює заступник голови комiсiї або секретар комiсiї.
9. Засiдання постiйної комiсiї скликається в мiру необхiдностi i є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина вiд загального складу комiсiї.
10. За результатами вивчення i розгляду питань постiйнi комiсiї готують висновки i рекомендацiї. Висновки i рекомендацiї постiйної комiсiї приймаються бiльшiстю голосiв вiд загального складу комiсiї i пiдписуються головою комiсiї, а в разi його вiдсутностi - заступником голови або секретарем комiсiї. Протоколи засiдань комiсiї пiдписуються головою i секретарем комiсiї.
11. Рекомендацiї постiйних комiсiй пiдлягають обов'язковому розгляду органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, посадовими особами, яким вони адресованi. Про результати розгляду i вжитi заходи повинно бути повiдомлено комiсiям у встановлений ними строк.
12. Постiйна комiсiя для вивчення питань, розробки проектiв рiшень ради може створювати пiдготовчi комiсiї i робочi групи з залученням представникiв громадськостi, вчених i спецiалiстiв. Питання, якi належать до вiдання кiлькох постiйних комiсiй, можуть за iнiцiативою комiсiй, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної у мiстi, районної, обласної ради, секретаря сiльської, селищної, мiської ради розглядатися постiйними комiсiями спiльно. Висновки i рекомендацiї, прийнятi постiйними комiсiями на їх спiльних засiданнях, пiдписуються головами вiдповiдних постiйних комiсiй.
13. Депутати працюють у постiйних комiсiях на громадських засадах. За рiшенням обласних рад голови постiйних комiсiй з питань бюджету можуть працювати в радi на постiйнiй основi.
14. Постiйнi комiсiї є пiдзвiтними радi та вiдповiдальними перед нею.
15. Перелiк, функцiональна спрямованiсть i порядок органiзацiї роботи постiйних комiсiй визначаються регламентом вiдповiдної ради та Положенням про постiйнi комiсiї, що затверджується радою.
 prev Стаття 46. Сесія ради
 next Стаття 48. Тимчасові контрольні комісії ради