За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативнi та iншi акти у формi рiшень.
2. Рiшення ради приймається на її пленарному засiданнi пiсля обговорення бiльшiстю депутатiв вiд загального складу ради, крiм випадкiв, передбачених цим Законом. При встановленнi результатiв голосування до загального складу сiльської, селищної, мiської ради включається сiльський, селищний, мiський голова, якщо вiн бере участь у пленарному засiданнi ради, i враховується його голос.
3. Рiшення ради приймається вiдкритим (у тому числi поiменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 i 16 статтi 26, пунктами 1, 29 i 31 статтi 43 та статтями 55, 56 цього Закону.
4. Рiшення сiльської, селищної, мiської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сiльським, селищним, мiським головою i внесено на повторний розгляд вiдповiдної ради iз обгрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рiшення. Якщо рада вiдхилила зауваження сiльського, селищного, мiського голови i пiдтвердила попереднє рiшення двома третинами депутатiв вiд загального складу ради, воно набирає чинностi.
5. Рiшення ради нормативно-правового характеру набирають чинностi з дня їх офiцiйного оприлюднення, якщо радою не встановлено бiльш пiзнiй строк введення цих рiшень у дiю.
6. Виконавчий комiтет сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради в межах своїх повноважень приймає рiшення. Рiшення виконавчого комiтету приймаються на його засiданнi бiльшiстю голосiв вiд загального складу виконавчого комiтету i пiдписуються сiльським, селищним, мiським головою, головою районної у мiстi ради.
7. У разi незгоди сiльського, селищного, мiського голови (голови районної у мiстi ради) з рiшенням виконавчого комiтету ради вiн може зупинити дiю цього рiшення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд вiдповiдної ради.
8. Сiльський, селищний, мiський голова, голова районної у мiстi, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
9. Рiшення виконавчого комiтету ради з питань, вiднесених до власної компетенцiї виконавчих органiв ради, можуть бути скасованi вiдповiдною радою.
10. Акти органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування з мотивiв їхньої невiдповiдностi Конституцiї або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
11. Акти органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування доводяться до вiдома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копiя вiдповiдних актiв органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування.
 prev Стаття 58. Виконавчий апарат районної, обласної ради
 next Розділ III МАТЕРIАЛЬНА I ФIНАНСОВА ОСНОВА МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ