За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 60. Право комунальної власності
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 60. Право комунальної власності

1. Територiальним громадам сiл, селищ, мiст, районiв у мiстах належить право комунальної власностi на рухоме i нерухоме майно, доходи мiсцевих бюджетiв, iншi кошти, землю, природнi ресурси, пiдприємства, установи та органiзацiї, в тому числi банки, страховi товариства, а також пенсiйнi фонди, частку в майнi пiдприємств, житловий фонд, нежитловi примiщення, заклади культури, освiти, спорту, охорони здоров'я, науки, соцiального обслуговування та iнше майно i майновi права, рухомi та нерухомi об'єкти, визначенi вiдповiдно до закону як об'єкти права комунальної власностi, а також кошти, отриманi вiд їх вiдчуження.
2. Пiдставою для набуття права комунальної власностi є передача майна територiальним громадам безоплатно державою, iншими суб'єктами права власностi, а також майнових прав, створення, придбання майна органами мiсцевого самоврядування в порядку, встановленому законом.
3. Територiальнi громади сiл, селищ, мiст, районiв у мiстах безпосередньо або через органи мiсцевого самоврядування можуть об'єднувати на договiрних засадах на правi спiльної власностi об'єкти права комунальної власностi, а також кошти мiсцевих бюджетiв для виконання спiльних проектiв або для спiльного фiнансування (утримання) комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй i створювати для цього вiдповiднi органи i служби.
4. Районнi та обласнi ради вiд iменi територiальних громад сiл, селищ, мiст здiйснюють управлiння об'єктами їхньої спiльної власностi, що задовольняють спiльнi потреби територiальних громад.
5. Органи мiсцевого самоврядування вiд iменi та в iнтересах територiальних громад вiдповiдно до закону здiйснюють правомочностi щодо володiння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власностi, в тому числi виконують усi майновi операцiї, можуть передавати об'єкти права комунальної власностi у постiйне або тимчасове користування юридичним та фiзичним особам, здавати їх в оренду, продавати i купувати, використовувати як заставу, вирiшувати питання їхнього вiдчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фiнансування об'єктiв, що приватизуються та передаються у користування i оренду.
6. Доцiльнiсть, порядок та умови вiдчуження об'єктiв права комунальної власностi визначаються вiдповiдною радою. Доходи вiд вiдчуження об'єктiв права комунальної власностi зараховуються до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв i спрямовуються на фiнансування заходiв, передбачених бюджетами розвитку.
7. Майновi операцiї, якi здiйснюються органами мiсцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власностi, не повиннi ослаблювати економiчних основ мiсцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погiршувати умови надання послуг населенню.
8. Право комунальної власностi територiальної громади захищається законом на рiвних умовах з правами власностi iнших суб'єктiв. Об'єкти права комунальної власностi не можуть бути вилученi у територiальних громад i переданi iншим суб'єктам права власностi без згоди безпосередньо територiальної громади або вiдповiдного рiшення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадкiв, передбачених законом.
9. Сiльськi, селищнi, мiськi, районнi в мiстах (у разi їх створення) ради мають право:
1) вносити пропозицiї про передачу або продаж у комунальну власнiсть вiдповiдних територiальних громад пiдприємств, установ та органiзацiй, їх структурних пiдроздiлiв та iнших об'єктiв, що належать до державної та iнших форм власностi, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових i соцiально-культурних потреб територiальних громад;
2) на переважне придбання в комунальну власнiсть примiщень, споруд, iнших об'єктiв, розташованих на вiдповiднiй територiї, якщо вони можуть бути використанi для забезпечення комунально-побутових та соцiально-культурних потреб територiальних громад;
3) мати об'єкти комунальної власностi за межами вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць.
 prev Розділ III МАТЕРIАЛЬНА I ФIНАНСОВА ОСНОВА МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 next Стаття 61. Місцеві бюджети