За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
Розділ V ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Розділ V ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення цього Закону є основою для розробки та прийняття iнших законодавчих актiв про мiсцеве самоврядування в Українi, а також законiв про мiста Київ i Севастополь.
2. Сiльськi, селищнi, мiськi, районнi в мiстах, районнi, обласнi ради пiсля набрання чинностi цим Законом здiйснюють повноваження, передбаченi Конституцiєю України i цим Законом.
Районнi у мiстах ради пiсля набрання чинностi цим Законом здiйснюють свої повноваження вiдповiдно до закону. Обрання нового складу цих рад проводиться в порядку, що передбачається цим та iншими законами.
Рiшення про проведення референдумiв територiальних громад мiст з районним подiлом щодо утворення (неутворення) районних у мiстах рад вiдповiдно до статтi 5 цього Закону приймаються на вимогу не менш як однiєї десятої членiв цих громад або половини вiд загального складу депутатiв вiдповiдних мiських рад. Рiшення мiських рад з цього питання приймаються з урахуванням думки районних у мiстах рад та членiв територiальних громад цих мiст. Рiшення територiальних громад мiст з районним подiлом або мiських рад iз зазначеного питання повиннi бути прийнятi не пiзнiш як за шiсть мiсяцiв до дня проведення чергових виборiв.
3. З набранням чинностi цим Законом голови сiльських, селищних, мiських рад набувають статусу сiльських, селищних, мiських голiв.
4. До прийняття закону про вибори сiльських, селищних, мiських голiв вибори сiльських, селищних, мiських голiв проводяться в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатiв i голiв сiльських, селищних, районних, мiських, районних у мiстах, обласних Рад".
5. На посадових осiб мiсцевого самоврядування поширюється дiя Закону України "Про державну службу". Вони прирiвнюються до вiдповiдних категорiй посад державних службовцiв, якщо iнше не передбачено законодавством України. Умови оплати працi посадових осiб мiсцевого самоврядування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
6. До прийняття закону про адмiнiстративно-територiальний устрiй України у територiальних громадах, що складаються з жителiв кiлькох населених пунктiв, вибори депутатiв сiльських, селищних, мiських рад, а також сiльських, селищних, мiських голiв проводяться за нинi дiючим адмiнiстративно-територiальним устроєм.
7. До прийняття закону про адмiнiстративно-територiальний устрiй України територiальнi громади села, селища, мiста, що добровiльно об'єдналися в одну територiальну громаду, шляхом мiсцевого референдуму можуть прийняти рiшення про вихiд з цiєї громади лише за умови наявностi фiнансово-матерiальної бази, достатньої для забезпечення здiйснення кожною з цих громад функцiй i повноважень мiсцевого самоврядування вiдповiдно до цього Закону.
8. Облiк даних про кiлькiсть i склад територiальних громад та органiв мiсцевого самоврядування, подання їм методичної допомоги здiйснюються Верховною Радою України.
9. До прийняття законiв, якi визначатимуть порядок формування мiсцевих бюджетiв вiдповiдно до Конституцiї України i цього Закону, мiсцевi бюджети формуються в порядку, встановленому законами про бюджетну та податкову системи.
10. З набранням чинностi цим Законом майно, яке до прийняття Конституцiї України у встановленому законодавством порядку передане державою до комунальної власностi адмiнiстративно-територiальних одиниць та набуте ними на iнших законних пiдставах, крiм майна, що вiдчужене у встановленому законом порядку, є комунальною власнiстю вiдповiдних територiальних громад сiл, селищ, мiст.
Майно, передане до комунальної власностi областей i районiв, а також набуте на iнших законних пiдставах, є спiльною власнiстю територiальних громад сiл, селищ, мiст, управлiння яким вiдповiдно до Конституцiї України здiйснюють районнi i обласнi ради або уповноваженi ними органи. Вiдчуження зазначеного майна здiйснюється лише за рiшенням власника або уповноваженого ним органу.
За пропозицiєю сiльських, селищних, мiських рад районнi, обласнi ради повиннi приймати рiшення про передачу до комунальної власностi вiдповiдних територiальних громад окремих об'єктiв, спiльної власностi територiальних громад, якi знаходяться на їх територiї i задовольняють колективнi потреби виключно цих територiальних громад.
Правовий режим майна спiльної власностi територiальних громад визначається законом.
Кабiнет Мiнiстрiв України разом з Фондом державного майна України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом подають на розгляд Верховної Ради України проект закону про комунальну власнiсть.
11. Районнi i обласнi ради вiдповiдно до вимог Конституцiї України та цього Закону у двомiсячний термiн пiсля набрання чинностi цим Законом обирають голiв рад (де цi посади сумiщають керiвники мiсцевих державних адмiнiстрацiй) та утворюють виконавчий апарат рад, а також приймають рiшення про делегування повноважень вiдповiдним мiсцевим державним адмiнiстрацiям.
12. Цей Закон набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.
З дня набрання чинностi цим Законом втрачають чиннiсть:
Закон Української РСР "Про мiсцевi Ради народних депутатiв Української РСР та мiсцеве самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 2, ст. 5; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 28, ст. 387, N 31, ст. 438, N 33, ст. 475, ст. 476; 1993 р., N 7, ст. 54, N 17, ст. 184, N 18, ст. 189, N 19, ст. 199, N 26, ст. 277; 1995 р., N 22, ст. 171; 1996 р., N 16, ст. 71);
Закон України "Про формування мiсцевих органiв влади i самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 22, ст. 144, N 26, ст. 217);
Закон України "Про Представника Президента України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 23, ст. 335, N 31, ст. 437; 1993 р., N 19, ст. 197);
Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дiю Закону України "Про Представника Президента України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 23, ст. 336, N 31, ст. 447, N 33, ст. 485).
Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 21 травня 1997 року
N 280/97-ВР
 prev Стаття 80. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення