За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Постанова Верховної Ради України Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні
Стаття 6. До компетенції зборів належить:
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 6. До компетенції зборів належить:

1) розгляд будь-яких питань, вiднесених до вiдання мiсцевого самоврядування, в межах Конституцiї i законiв України, внесення пропозицiй вiдповiдним органам i органiзацiям;
2) обговорення проектiв рiшень мiсцевих Рад народних депутатiв та їх органiв з важливих питань мiсцевого життя;
3) внесення пропозицiй з питань порядку денного сесiй Рад народних депутатiв та їх органiв;
4) заслуховування iнформацiй голiв Рад, керiвникiв їх органiв, звiтiв керiвникiв пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до комунальної власностi вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць, в разi необхiдностi - порушення перед вiдповiдною Радою народних депутатiв питання про притягнення окремих посадових осiб до вiдповiдальностi;
5) iнформування населення про прийнятi Радами та їх виконавчими органами рiшення, хiд їх виконання, про закони України, укази Президента України, iншi акти органiв законодавчої i виконавчої влади з питань, що зачiпають iнтереси громадян;
6) обрання громадських комiтетiв i рад самоврядування; затвердження їх статутiв (положень), внесення змiн i доповнень до них, вирiшення питань про дострокове припинення повноважень (розпуск) органiв територiальної самоорганiзацiї громадян, а також про вiдставку окремих їх членiв;
7) встановлення структури, штатiв, затвердження витрат на утримання створюваних зборами органiв та умов оплати працi їх працiвникiв;
8) надання згоди на включення до складу мiсцевого господарства об'єктiв, якi створенi в результатi трудової участi громадян або придбанi на їх добровiльнi внески, на продаж або безоплатну передачу цих майнових об'єктiв iншим суб'єктам власностi;
9) внесення пропозицiй щодо передачi або продажу в комунальну власнiсть вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць пiдприємств, органiзацiй, їх структурних пiдроздiлiв та iнших об'єктiв, що належать до державної та iнших форм власностi, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових i соцiально-культурних потреб населення даної територiї, функцiонування мiсцевого господарства;
10) вирiшення питань щодо об'єднання коштiв населення, а також за згодою пiдприємств, органiзацiй i установ, якi не входять до складу мiсцевого господарства, їх коштiв, трудових i матерiально-технiчних ресурсiв на будiвництво, розширення, ремонт i утримання на пайових засадах об'єктiв соцiальної i виробничої iнфраструктури, благоустрiй населених пунктiв, на заходи по охоронi навколишнього природного середовища; внесення вiдповiдних пропозицiй з цих питань мiсцевим Радам та їх виконавчим органам;
11) розгляд питань про подання допомоги iнвалiдам, ветеранам вiйни i працi, одиноким престарiлим громадянам, багатодiтним сiм'ям та iншим категорiям громадян; внесення вiдповiдних пропозицiй на розгляд мiсцевих Рад та їх органiв;
12) внесення пропозицiй щодо встановлення Радами мiсцевих податкiв i зборiв, оголошення мiсцевих добровiльних позик;
13) розгляд питань про найменування, перейменування населених пунктiв, вулиць, перепiдпорядкування сiл, селищ; внесення вiдповiдних пропозицiй з цих питань;
14) обговорення питань, пов'язаних iз залученням населення до лiквiдацiї наслiдкiв аварiй i стихiйного лиха, сприянням Радам, державним органам у проведеннi робiт по лiквiдацiї наслiдкiв аварiй; заслуховування iнформацiй виконавчих органiв мiсцевих Рад про екологiчно небезпечнi аварiї та ситуацiї i стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його полiпшення;
15) обговорення поведiнки осiб, якi порушують громадський порядок, внесення подання до державних i громадських органiв про притягнення цих осiб до вiдповiдальностi;
16) обговорення iнших питань, що зачiпають iнтереси населення вiдповiдної територiї.
 prev Стаття 5. Рішення зборів, прийняті в межах чинного законодавства, є обов'язковими для виконання органами територіальної самоорганізації громадян, усіма громадянами, які проживають на відповідній території.
 next Стаття 7. Збори мають право звертатися з пропозиціями до відповідних Рад, державних органів, інших органів місцевого і регіонального самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ, які зобов'язані розглянути ці пропозиції та інформувати у