За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Стаття  
Конституційні гарантії прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні
Князєв В. :: Стаття
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань
    Конституція України створила принципово нову і більш якісну модель механізму реалізації прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. Однак цей процес не можна вважати завершеним. Автором пропонується створити Концепцію реалізації і охорони прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні, оскільки механізм реалізації прав, свобод та обов'язків людини і громадянина — це надзвичайно широка категорія, яка включає в себе не тільки юридичні, а й політичні, економічні, ідеологічні та інші явища, що й викликає необхідність закріпити їх в одному акті. Також наводяться юридичні гарантії, які обов'язково треба передбачити у зазначеній вище Концепції, оскільки саме вони найбільшою мірою складають механізм реалізації і охорони прав, свобод та обов'язків людини і громадянина.

Конституційні гарантії прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні

Після прийняття Конституції України стають актуальними питання створення механізму реалізації й положень, у тому числі й тих, що пов'язані з втіленням у життя передбачених нею прав, свобод та обов'язків. Уявляється, що під таким механізмом треба розуміти сукупність різних гарантій і дій, процес, у результаті функціонування якого особи, які мають певні права, свободи та обов'язки, досягають цілей, благ, передбачених Конституцією України.

Зі сказаного вище випливає, що механізм реалізації прав, свобод та обов'язків людини і громадянина — це надзвичайно широка категорія, яка включає в себе не тільки юридичні, а й політичні, економічні, ідеологічні та інші явища. На нашу думку, їх необхідно закріпити в одному акті, яким може бути, наприклад. Концепція реалізації і охорони прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні.

Цей документ має створюватись з використанням принципів і методів нового (системного) підходу до реалізації і охорони прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. Головне, щоб він був концептуальним, тобто системним, комплексним, внутрішньо узгодженим, послідовно врегульовував блоки питань.

Концепція повинна бути спрямована на досягнення такого становища, за якого будь-які права, свободи та обов'язки людини і громадянина реалізовувалися та захищалися б з найменшими затратами людських зусиль. Водночас необхідно хоча б в основному визначити механізм здійснення і захисту кожного суб'єктивного права та юридичного обов'язку, зважаючи на те, що останні за тих чи інших умов сьогодення будуть реалізовуватися повільно або навіть гальмуватися. Безперечно, найкраще було б вирішити зазначені питання у Кодексі прав, свобод та обов'язків людини і громадянина, який має створюватися на підставі згаданої Концепції. Проте, мабуть, це справа майбутнього, оскільки після створення зазначених Концепції та Кодексу в Україні необхідно буде розробляти нову систему права, керуючись насамперед принципами й Конституції, що також має бути законодавче врегульовано

На наш погляд, механізм реалізації прав, свобод та обов'язків людини і громадянина насамперед складається з гарантій їх забезпечення. Зазначені гарантії — це відповідні умови и засоби, які сприяють реалізації кожною людиною і громадянином закріплених у Конституції України прав, свобод та обов'язків. Вони поділяються на політичні, економічні, ідеологічні та юридичні

Під політичними треба розуміти політичний плюралізм і свободу не забороненої законами України політичної діяльності, що передбачено ст. 15 Конституції України; реальне визнання народу єдиним джерелом влади і здійснення державної влади на засадах (і поділу на законодавчу, виконавчу і судову (статті 5 і 6); обмеження діяльності ультрарадикальних політичних організації (ст. 37).

До основних економічних гарантій належать конституційні положення про рівність перед законом усіх суб'єктів права власності та захист державою їх прав (ст. 13); справедливість і неупередженість розподілу суспільного багатства (ст. 95), непорушність права приватної власності (ст 41).

До ідеологічних гарантій у більшості випадків відносять ідеологічну багатоманітність суспільного життя, неприпустимість визнання державою жодної ідеологи обов'язковою, заборону цензури (ст 15), забезпечення вільного розвитку мов (ст 10), сприяння з боку держави консолідації та розвиткові української нації, й історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України (ст 11)

Юридичні гарантії — це державно-правові засоби, які забезпечують здійснення і охорону прав, свобод та обов'язків людини і громадянина і які обов'язково треба передбачити у зазначеній вище Концепції, оскільки саме вони найбільшою мірою складають механізм реалізації і охорони прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. До них належать:

1) юридичне закріплення гарантій прав, свобод та обов'язків. Так, у ст 21 Конституції України закріплено положення про те, що права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними, а у ст 22 підкреслено, що вони не можуть бути скасовані і що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод,

2) створення системи охорони і захисту державою прав, свобод та обов'язків, яка забезпечувала б їх реальне використання та надійний захист від будь-яких посягань Прагнення до цього вбачається у конституційних положеннях про те, що права і свободи людини та громадянина захищаються судом, кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасницею яких є Україна (ст 55),

3) розвиток суспільно-політичної активності громадян, формування у останніх свідомого ставлення до використання прав і свобод, виконання обов'язків, підвищення рівня їх правової культури У зв'язку з цим першочергового значення набуває робота, спрямована на те, щоб навчити громадян захищати свої права, свободи та обов'язки. Саме тому Конституція України надає кожному право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань (ст 56). У ст 57 Конституції України підкреслено, що кожному гарантується право знати свої права і обов'язки і що є нечинними ті закони та інші нормативно-правові акти, які визначають права і обов'язки громадян, що не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом,

4) активізація діяльності об'єднань громадян, які сприяють захистові прав, свобод та обов'язків Вказане положення зафіксоване у ст 59 Конституції України, яка проголошує, що кожен має право на правову допомогу У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно Для надання правової допомоги в Україні діє адвокатура Безумовно, що функції захисту прав, свобод та обов'язків людини і громадянина покладаються не тільки на адвокатуру Відповідні повноваження у цій сфері мають органи прокуратури, суду, СБУ, внутрішніх справ 3 формуванням в Україні громадянського суспільства збільшуватиметься кількість недержавних правозахисних органів, поліпшуватиметься їх діяльність,

5) державний і громадський контроль за станом забезпечення прав, свобод та обов'язків Державний контроль у зазначеній сфері покладається майже на всі державні органи. Так, відповідно до ст 102 Конституції Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, додержання Конституції України, прав та свобод людини і громадянина. А у ст 116 Конституції зазначено, що Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Громадський контроль може здійснюватись політичними партіями, масовими демократичними об'єднаннями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування.

У Концепції реалізації і охорони прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні важливо передбачити:

1) фундаментальні та ситуаційні цілі і завдання реалізації та охорони прав, свобод й обов'язків людини і громадянина,

2) кошти, що мають бути витрачені на цей процес (хоча б приблизно),

3) п нормативну основу, тобто більш-менш повний перелік нормативно-правових актів з цього питання (міжнародних і національних), їх зовнішнє і внутрішнє співвідношення,

4) духовне (ідеологічне) спрямування і забезпечення цього процесу (принципи побудови і функціонування),

5) інституціину (організаційну) структуру, тобто організації, які будуть цим займатися, та їх компетенцію,

6) функціональне вираження їх діяльності, тобто процедуру і порядок діяльності різних структур, співвідношення між ними,

7) механізм реалізації та охорони конкретних суб'єктивних прав і юридичних обов'язків (по можливості),

8) механізм реалізації і охорони окремих видів прав, свобод та обов'язків (політичних, економічних, культурних, особистих, інших),

9) механізм реалізації і захисту прав, свобод та обов'язків окремих категорій людей (громадян, іноземців, осіб без громадянства, державних службовців, пенсіонерів тощо),

10) організацію контролю і відповідальності за порушення прав, свобод та обов'язків людини і громадянина.

Звичайно, що все це повинно бути відображене на концептуальному рівні Вважаємо, що за умови створення Концепції на зазначених вище засадах вона не буде декларативною, набуде значення реального, більш-менш практичного документа, на підставі якого можна буде розробити і прийняти ще ряд нормативних актів (наприклад, Кодекс прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні, про який вже згадувалось, Закон України “Про осіб без громадянства” тощо).

Треба зазначити, що центральною категорією процесу реалізації і охорони прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні є спрямована на це діяльність Тому Концепція має передбачати правотворчу, правореалізащйну і правоохоронну діяльність у цьому напрямі

Водночас доцільно наголосити на тому, що окремі статті Конституції України більш детально закріплюють гарантії реалізації і охорони прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні До них треба віднести статті 25, 26, 55—64 та інші.

Так, у ч 2 ст 22 Основного Закону йдеться про гарантованість конституційних прав та свобод і неможливість їх скасування. А згідно зі ст 25 Конституції громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити останнє. Держава зобов'язується не виганяти своїх громадян за межі України і не видавати іншим державам. Права, свободи та обов'язки іноземців і осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, гарантуються ст 26 Конституції України. Відповідно до неї вони користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Гарантуванню судового захисту прав і свобод людини та громадянина, права на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, права кожного знати свої права і обов'язки, права на правову допомогу та захист присвячено статті 55 56, 57, 59 Конституції України Крім того, в Основному Законі нашої країни закріплено положення про те що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи (ст 58), про заборону виконувати явно злочинні розпорядження чи накази (ст 60), про те, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (ст 61), особа (підозрюваний, обвинувачений, підсудний) вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки й вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (ст 62), особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом, підозрюваний, обвинувачений чи підсудний мають право на захист, засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду (ст. 63), конституційні права та свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України (ст. 64), які також можна розглядати як певні гарантії цього процесу.

Отже Конституція України створила принципово нову і більш якісну модель механізму реалізації прав, свобод та обов'язків людини і громадянина Однак цей процес не можна вважати завершеним.