За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Стаття  
Поняття громадянських прав і свобод людини в Україні
Шумак І. :: Стаття
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань
    Стаття присвячена проблемі найменування приоритетної групи конституційних прав і свобод людини. Наводяться їх види згідно з літературними джерелами. Пропонуються думки вчених: Баглая Н.В., Бережного О.Г., Воєводіна Н.Д. та інших. Рекомндується своє найменування основних прав і свобод людини. Обгрунтовано заперечуються інші думки з цього питання та наголошується на відсутності зв'язку "громадянських прав і свобод" лише із громадянами конкретної держави. Аналізуються погляди вчених щодо питання громадянських прав і свобод. Пропонується авторська думка відносно значення цього терміну. Як висновок виводиться поняття "громадянськи права і свободи людини"

Поняття громадянських прав і свобод людини в Україні

Вельми актуальною у галузі конституційного права України є проблема адекватного найменування пріоритетної групи конституційних прав і свобод, до якої належать такі фундаментальні права людини, як право на життя, свободу, повагу гідності, особисту недоторканність, таємницю комунікацій, недоторканність житла, невтручання в особисте життя тощо В юридичнім літературі зустрічається десять видів найменувань цих прав і свобод громадянські, елементарні, особисті, особові, особистісні, життєві, фізичні, індивідуальні, права і обов'язки в галузі індивідуальної свободи та особистої безпеки, права і свободи людини та громадянина у сфері особистої безпеки та приватного життя Наприклад, С О Комаров для означення даних прав і свобод використовує термін “елементарні”, посилаючись при цьому на Загальну Декларацію прав людини

М В Баглаи, Б Н Габрічидзе, О Г Бережнов, К І Козлова, О О Кутафін, А О Мішин, В Є Чиркін та інші додержуються назви “особисті конституційні права і свободи” Цей термін був найбільш вживаним у літературі з радянського державного права, починаючи з кінця 40-х — початку 50-х рр і закінчуючи початком 90-х рр Як стверджував дослідник цієї групи прав і свобод Ф М Рудінськии особистими права і свободи називалися тому, що реалізовувалися у сфері особистої свободи, а не тому, що належали особі

Л Д Воєводін ще в радянські часи запропонував інше найменування прав і свобод цієї групи — “права і обов'язки в галузі особистого життя та індивідуальної свободи”, але воно не набуло поширення Сучасну систему даних прав і свобод він пропонує називати “права і свободи людини і громадянина у сфері особистої безпеки та приватного життя”

В М Шаповал називає цю групу прав і свобод “особовими (особистими)”, вказуючи при цьому, що в текстах конституцій зарубіжних країн вони іноді іменуються або “індивідуальними правами”, або “свободами фізичної особи” На його думку, термін “громадянські права” може призвести до непорозуміння, коли йдеться про конституційну (політичну) правоздатність осіб, які не є громадянами відповідної держави

Іноді зустрічається назва “життєві”, але частіше в юридичній літературі застосовують подвійне найменування даних прав і свобод “особисті (громадянські) права і свободи” Іноді автори розмежовують ці поняття Зокрема, М І Матузов виділяє одночасно дві групи взаємо-пов’язаних, але самостійних громадянських та особистих конституційних прав і свобод

Розмаїття підходів до назви цієї групи конституційних прав і свобод людини ускладнює розуміння їхнього соціального призначення, перешкоджає визначенню їх складових елементів Це негативно впливає на розкриття змісту конкретного суб'єктивного права чи свободи, робить неможливим розроблення повноцінних механізмів їхньої реалізації На нашу думку, найбільш відповідним найменуванням цієї групи прав і свобод є термін “громадянські права і свободи людини” По-перше, назва “елементарні права і свободи” є дещо застарілою Після Загальної Декларації прав людини було прийнято Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, який не лише значно розширив перелік елементарних прав і свобод, але й закріпив за ними назву “громадянські”

По-друге, назва “особисті (особові, особистісні) права і свободи” застосовувалася колишньою радянською юридичною наукою до значно вужчого, ніж передбачено чинною Конституцією України, кола суб'єктивних конституційних прав і свобод Крім того, варто наголосити, що термін “особисті права і свободи” використовується й до означення майнових або немайнових прав індивіда в інших галузях права Зокрема, в цивільному праві особистими правами іменуються авторські і суміжні з ними права, право на ім'я, на зображення тощо Фахівцям зрозуміло, що вони не є предметом конституційно-правового регулювання Але переважна більшість населення ототожнює дані галузеві цивільні права з конституційними правами і свободами людини Вживання поняття “громадянські права і свободи” дозволить запобігти термінологічній плутанині та поєднанню універсальних основних прав і свобод людини з галузевими У свою чергу, це буде об'єктивним чинником, який позитивно вплине на підвищення правової культури населення

По-третє, назва “індивідуальні права і свободи” не повністю відображає сутність громадянських прав і свобод людини Дійсно, ці права торкаються сфери індивідуальної свободи і, крім того, реалізуються в індивідуальному порядку, на відміну від колективних прав і свобод Але індивідуальність цих прав і свобод є лише однією з їхніх спеціальних ознак і тому не може претендувати на роль узагальнюючого терміна для всієї групи даних прав і свобод 3 таким же успіхом їх можна було б назвати, наприклад, приватними правами і свободами людини

По-четверте, не можна називати всю групу цих прав і свобод “фізичними” лише за тією ознакою, що вони належать усім фізичним особам громадянам України, іноземним громадянам та особам без громадянства Користування, наприклад, екологічними правами і свободами теж не обумовлено наявністю українського громадянства, але ж це не є підставою для іменування їх фізичними правами і свободами

По-п'яте, невірно використовувати назву “життєві” стосовно лише однієї групи основних прав і свобод людини і громадянина Не можна стверджувати, що серед прав, закріплених Конституцією України, є права менш значущі, ніж інші Важливими для життя є всі без винятку конституційні права і свободи

По-шосте, не є слушним застосування до назви прав і свобод даної групи найменування “права і свободи людини і громадянина у сфері особистої безпеки та приватного життя” Воно більше прийнятне для розкриття предмета цих прав і свобод, їх сутності та соціального призначення Крім того, воно не підходить до назви даного конституційно-правового субінс-титуту, оскільки є нелаконічним

Однак варто наголосити, що термін “громадянські права і свободи” абсолютно не пов'язується з їхньою належністю лише громадянам нашої держави Специфіка цих прав і свобод полягає в тому, що вони є загальними, надтериторіальними й наднаціональними В даному випадку йдеться про те, що у переважній більшості країн, які підписали і ратифікували Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, вказаними правами і свободами людина наділяється як член громадянського суспільства

На моє переконання застосування терміна “громадянські права і свободи” не лише буде підтвердженням прагнення України побудувати у майбутньому правову соціальну, демократичну державу, але й сприятиме становленню громадянського суспільства в нашій країні З іншого боку, це свідчитиме про формальне приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів з прав людини Крім того, відмежування від радянських соціалістичних завоювань — особистих прав і свобод громадянина — ілюструватимуть зміни не лише у законодавстві, але й у правовій свідомості населення Використання єдиного терміна щодо назви даної групи прав і свобод матиме також позитивне значення для їх правозастосування

В юридичній літературі існують різноманітні погляди вчених і щодо поняття “громадянські права і свободи” Наприклад, В Є Гулієв, Ф М Рудінський вважали, що “особисті права і свободи громадян СРСР — це закріплені і гарантовані радянськими конституціями можливості громадян в користуванні найбільш цінними благами особистої свободи особистою безпекою, благами особистого і сімейного життя, моральною та духовною недоторканністю” А Г Бережнов під особистими правами і свободами розуміє “можливості людини, які захищають від незаконного і небажаного втручання в її особисте життя та внутрішній світ, покликані забезпечити існування, своєрідність і автономію особи”. М.А.Нікіфорова разом з іншими авторами зазначає, що особисті права і свободи — це блок прав, які надають конституційний захист приватному життю громадян, свободі людини від неправомірного втручання держави у всі сфери її приватного життя”.

Отже, термін “громадянські права і свободи людини” треба розуміти у двох значеннях: об'єктивному та суб'єктивному. В об'єктивному розумінні — це сукупність конституційно-правових норм, які встановлюють і гарантують дані права (тобто конституційно-правовий субінститут). У суб'єктивному — це конкретні конституційні права і свободи людини (право на життя, на свободу, на недоторканність житла тощо).

За своєю суттю суб'єктивні громадянські права і свободи є певними можливостями, передбаченими Конституцією України, які держава визнає за особою. За змістом вони є певними духовними (немайновими) і фізичними благами особи, які визначаються державою, — життя, свобода, честь, гідність тощо. За формою — це міра або образ поведінки людини та держави, які визначаються ними щодо інших суб'єктів цих прав.

Узагальнюючи сказане вище стосовно назви та сутності прав і свобод людини, можна дати їх наступне визначення. На нашу думку, громадянські права і свободи людини — це визнані та гарантовані Конституцією і законами України пріоритетні природні можливості людини користуватися невідчужуваними благами особистого життя та індивідуальної свободи.