За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Конституція
Стаття 106. Президент України:
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 106. Президент України:

1) забезпечує державну незалежнiсть, нацiональну безпеку i правонаступництво держави;
2) звертається з посланнями до народу та iз щорiчними i позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України;
3) представляє державу в мiжнародних вiдносинах, здiйснює керiвництво зовнiшньополiтичною дiяльнiстю держави, веде переговори та укладає мiжнароднi договори України;
4) приймає рiшення про визнання iноземних держав;
5) призначає та звiльняє глав дипломатичних представництв України в iнших державах i при мiжнародних органiзацiях; приймає вiрчi i вiдкличнi грамоти дипломатичних представникiв iноземних держав;
6) призначає всеукраїнський референдум щодо змiн Конституцiї України вiдповiдно до статтi 156 цiєї Конституцiї, проголошує всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою;
7) призначає позачерговi вибори до Верховної Ради України у строки, встановленi цiєю Конституцiєю;
8) припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днiв однiєї чергової сесiї пленарнi засiдання не можуть розпочатися;
9) призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-мiнiстра України; припиняє повноваження Прем'єр-мiнiстра України та приймає рiшення про його вiдставку;
10) призначає за поданням Прем'єр-мiнiстра України членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвникiв iнших центральних органiв виконавчої влади, а також голiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй та припиняє їхнi повноваження на цих посадах;
11) призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звiльняє його з посади;
12) призначає половину складу Ради Нацiонального банку України;
13) призначає половину складу Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення;
14) призначає на посади та звiльняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комiтету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комiтету телебачення i радiомовлення України;
15) утворює, реорганiзовує та лiквiдовує за поданням Прем'єр-мiнiстра України мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади, дiючи в межах коштiв, передбачених на утримання органiв виконавчої влади;
16) скасовує акти Кабiнету Мiнiстрiв України та акти Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим;
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звiльняє з посад вище командування Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань; здiйснює керiвництво у сферах нацiональної безпеки та оборони держави;
18) очолює Раду нацiональної безпеки i оборони України;
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану вiйни та приймає рiшення про використання Збройних Сил України у разi збройної агресiї проти України;
20) приймає вiдповiдно до закону рiшення про загальну або часткову мобiлiзацiю та введення воєнного стану в Українi або в окремих її мiсцевостях у разi загрози нападу, небезпеки державнiй незалежностi України;
21) приймає у разi необхiдностi рiшення про введення в Українi або в окремих її мiсцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разi необхiдностi окремi мiсцевостi України зонами надзвичайної екологiчної ситуацiї - з наступним затвердженням цих рiшень Верховною Радою України;
22) призначає третину складу Конституцiйного Суду України;
23) утворює суди у визначеному законом порядку;
24) присвоює вищi вiйськовi звання, вищi дипломатичнi ранги та iншi вищi спецiальнi звання i класнi чини;
25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентськi вiдзнаки та нагороджує ними;
26) приймає рiшення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Українi;
27) здiйснює помилування;
28) створює у межах коштiв, передбачених у Державному бюджетi України, для здiйснення своїх повноважень консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи i служби;
29) пiдписує закони, прийнятi Верховною Радою України;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законiв iз наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;
31) здiйснює iншi повноваження, визначенi Конституцiєю України.
Президент України
не може передавати свої повноваження iншим особам або органам.
Президент України на основi та на виконання Конституцiї i законiв України видає укази i розпорядження, якi є обов'язковими до виконання на територiї України.
Акти Президента України, виданi в межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 цiєї статтi, скрiплюються пiдписами Прем'єр-мiнiстра України i мiнiстра, вiдповiдального за акт та його виконання.
 prev Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
 next Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.