За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Розділ курсу ДО  
Мінімальні знання про права людини для школярів і населення
Форми правового захисту прав людини
:: Розділ курсу ДО
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань
    В даній роботі автор доступно виклав основні права людини для простого вивчення їх у шкільній програмі та ознайомлення з ними населення, розглядая права з часу їх появи та розвитку, а також вказує на форми та механізми захисту прав людини.

Форми правового захисту прав людини

Виходячи з наявності практично необмеженого переліку засобів забезпечення захисту прав і свобод людини в Україні, Конституція відзначає, що кожний має право будь-якими, не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних зазіхань. Засоби захисту прав і свобод людини діляться на судові, адміністративні і державні.

Загальносудова форма. Право громадян на судовий захист закріплене в ст.10 Загальної декларації прав людини, відповідно до якої воно було відображено в ст.55 Конституції України. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. При зверненні в суд людина може спиратися на положення Конституції України і відповідних законів, тому що її норми є нормами прямої дії. Після використання всіх національних засобів юридичного захисту громадянин може звернутися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ (Європейський суд по правам людини) або до відповідних органів міжнародних організацій (Комісію ООН по правам людини), членом або учасником яких є Україна. Судовий захист - необхідна і найефективніша гарантія забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Суд є пріоритетним, але далеко не єдиним органом захисту прав і свобод людини і громадянина, на що прямо вказує Конституція. Зокрема, відзначається, що кожний може звернутися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України по правам людини, до відповідної міжнародної судової установи або до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, якщо використані всі національні засоби правового захисту.

Адміністративна форма. Вона передбачає розгляд звернень громадян до вищих органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Відповідно до Конституції України (ст. 40), кожна людина має право направляти індивідуальне або письмове звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до посадових і службових осіб. Порядок звернень визначається законом України “Про звернення”. Громадянин може вибирати будь-який засіб захисту права у випадку незадоволеності результатами розгляду його справи органами влади, підприємствами і т.д. Адміністративний засіб може бути першим (але не обов'язковим) кроком до відновлення порушених прав. Судовий засіб захисту при наявності незалежної судової системи є більш об'єктивним, кваліфікованим, ніж адміністративний.

Державний захист. Державний захист прав людини забезпечується через інститут Уповноваженого Верховної Ради по правам людини. Він є інститутом позасудового захисту прав людини і громадянина. Детально питання організації і діяльності Уповноваженого Верховної Ради України по правам людини визначені в Законі України "Про Уповноваженого Верховної Ради України по правам людини" від 13 листопада 1997 р.

Метою парламентського контролю над дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина, що здійснює Уповноважений Верховної Ради України по правах людини, є:

  • захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України і міжнародними договорами України;
  • дотримання і повага прав людини і громадянина з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій і їх посадових і службових осіб;
  • запобігання порушень прав і свобод людини і громадянина і сприяння відновленню порушених прав;
  • сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у відповідність із Конституцією України, міжнародними стандартами в цій області;
  • поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в області захисту прав і свобод людини і громадянина;
  • запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод;
  • сприяння правовому інформуванню населення і захист конфіденційної інформації про особу.

Уповноважений Верховної Ради України по правам людини здійснює свою діяльність на підставі відомостей про порушення прав і свобод людини і громадянина, які одержує зі звернень громадян України, осіб без громадянства або їхніх представників, народних депутатів України, а також за власною ініціативою. Уповноважений приймає і розглядає звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства або осіб, що представляють їхні інтереси, відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Такі звернення надаються Уповноваженому протягом року після порушення прав і свобод людини і громадянина. При виняткових обставинах цей термін може бути продовжений Уповноваженим, але не більш, ніж до двох років. При розгляді звернення Уповноважений порушує проваждення по справі про порушення прав і свобод людини і громадянина; роз'ясняє заходи, які повинна прийняти особа, направляє її за належністю в органи, до компетенції яких відноситься розгляд справи, і контролює розгляд цього звернення; відмовляє у розгляді звернення. Відповідно до Закону, Уповноважений повинен відреагувати на порушення положень Конституції, законів України, міжнародних договорів України щодо прав і свобод людини і громадянина. Актами такого реагування є звернення Уповноваженого (конституційне подання й подання до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднаннь громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадовим і службовим особам). Подання Уповноваженого - це акт, що вноситься їм до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднаннь громадян, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, їх посадових і службових осіб для прийняття відповідних заходів у місячний строк по усуненню виявлених порушень прав і свобод людини і громадянина.

 prev Класифікація прав людини
 next Міжнародні механізми захисту прав людини