За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описРозiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу без згоди профспiлкового органу допускається у випадках:
лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї;
незадовiльного результату випробування, обумовленого при прийняттi на роботу;
звiльнення з сумiщуваної роботи у зв'язку з прийняттям на роботу iншого працiвника, який не є сумiсником, а також у зв'язку з обмеженнями на роботу за сумiсництвом, передбаченими законодавством;
поновлення на роботi працiвника, який ранiше виконував цю роботу;
звiльнення працiвника, який не є членом професiйної спiлки, що дiє на пiдприємствi, в установi, органiзацiї; (положенням абзацу 6 частини 1 статтi 43-1 дано офiцiйне тлумачення згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду вiд 29.10.98 р.
N 14-рп/98) звiльнення з пiдприємства, установи, органiзацiї, де немає профспiлкової органiзацiї;
звiльнення керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї (фiлiалу, представництва, вiддiлення та iншого вiдокремленого пiдРоздiлу), його заступникiв, головного бухгалтера пiдприємства, установи, органiзацiї, його заступникiв, а також службових осiб митних органiв, державних податкових iнспекцiй, яким присвоєно персональнi звання, i службових осiб державної контрольно-ревiзiйної служби та органiв державного контролю за цiнами; керiвних працiвникiв, якi обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами мiсцевого та регiонального самоврядування, а також громадськими органiзацiями та iншими об'єднаннями громадян;
звiльнення працiвника, який вчинив за мiсцем роботи розкрадання (в тому числi дрiбне) майна власника, встановлене вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенцiї якого входить накладення адмiнiстративного стягнення або застосування заходiв громадського впливу.
Законодавством можуть бути передбаченi й iншi випадки розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу без згоди вiдповiдного профспiлкового органу. (Кодекс доповнено статтею 43-1 згiдно iз Законом N 2134-12 вiд 18.02.92; iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 3632-12 вiд 19.11.93, N 3719-12 вiд 16.12.93, N 6/95-ВР вiд 19.01.95)