За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Бланки та зразки документів  
Статут партії МБР (проект)
:: Бланки та зразки документів
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Статут партії МБР (проект)

проект

СТАТУТ ПАРТІЇ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Партія "Міжрегіональний Блок Реформ (МБР)"/далі -"Партія" /-загальноукраїнське політичне об'єднання громадян України.

1.2.Партія створюється І діє в рамках законності, рівноправності ії членів, гласності і внутрішньопартійної демократії.

1.3. Моральними основами діяльності Партії є міжнародно визнані норми по захисту прав та свобод людини.

1.4. Партія здійснює - свою діяльність на всій території України –

1.5 Місце розташування керівних органів Партії - місто Київ

2. ПРАВОВИЙ СТАТУТ ПАРТІЇ.

2.1. Партія здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством, даним Статутом.

2.2. Партія набуває статус юридичної особи з моменту ії державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку.

2.3. Партія може від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати від свого імені в суді, арбітражному суді і третейському суді

2.4 Умови даного Статуту зберігають свою юридичну силу на весь період діяльності Партії. Якщо одне із положень даного Статуту стане недійсним, то це не буде причиною для припинення дії інших положень. Недійсне положення слід замінити положенням, що є допустимим в правовому відношенні.

3. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРИ

3.1. Основними цілями діяльності Партії є

3.1.1 - побудова в Україні громадянського суспільства, що забезпечує пріоритет прав та свобод особистості, що реалізує на практиці приорітети місцевого самоврядування;

3.1.2 - утворення ефективної ринкової економіки на засадах повномасштабного права приватної власності, в тому числі на землю, нерухомість і засоби виробництва, що забезпечує достойний рівень життя всім прошаркам населення;

3.1.3. - всіляка інтеграція України в економічний, правовий і культурний простір світового спів товариства, збереження історичних зв'язків з іншими колишніми союзними республіками;

3.1.4. - забезпечення єдності народу України і недопущення його політичного відокремлення за національно-мовним принципом;

3.1.5. - розповсюдження ідеології і цінностей відкритого суспільства;

3.1.6. - проведення активної молодіжної політики;

3.1.7. - сприяння розвитку вітчизняної науки, культури, освіти, охорони здоров'я, спорту і фізичної культури.

3.2. Основним завданням Партії є:

3.2.1. - реалізація цілей і Програми Партії шляхом політичної боротьби і приходу до влади через законно обраних представників від Партії в центрі і на місцях.

3.3. Для реалізації цих завдань Партія у встановленому законом порядку:

3.3.1. - роз'яснює і пропагує цілі і принципи своєї діяльності, виробляє програми соціально-економічного і державного будівництва, бере участь у виборах на всіх рівнях державної влади і місцевого управління, домагається здійснення своїх програм через законно обраних представників від Партії;

3.3.2. - висуває і підтримує кандидата на виборах Президента України, кандидатів на виборчі посади в державних і місцевих, органах влади і управління;

3.3.3. - бере участь в організації і проведенні виборчих кампаній, а також інших політичних заходів;

3.3.4. - вносить через своїх представників в державних і місцевих органах влади і управління проекти нормативних та інших правових актів, домагається правовими засобами їх прийняття і реалізації;

3.3.5. - вступає в спілки, політичні блоки й інші об'єднання;

3.3.6. - здійснює науково-дослідницьку, учбово-методичну, пропагандистську, редакційно-видавничу діяльність;

3.3.7. - засновує засоби масової інформації, заклади і організації;

3.3.8. - організовує і проводить конференції, симпозіуми, семінари, курси як самостійно, так і спільно з іншими юридичними і фізичними особами;

3.3.9. - бере участь в міжнародних, неурядових контактах, здійснює політичне співробітництво із зарубіжними партіями, а також іншими політичними організаціями;

3.3.10. - здійснює будь-які угоди згідно з чинним законодавством;

3.3.11. - здійснює іншу діяльність, незаборонену чинним законодавством.

4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

4.1. Членом Партії може бути громадянин України, що досяг 18-річного віку, поділяє її програмні принципи, сплачує членські внески, дотримується даного Статуту, сприяє роботі первинної (територіальної) партійної організації і не є членом будь-яких політичних партій, чиї статутні і програмні документи суперечать даному Статуту і програмним документам Партії.

4.2. Прийом у члени Партії здійснюється рішенням первинної (територіальної) партійної організації чи Ради регіональної партійної організації на підставі особистої письмової заяви.

Порядок прийому у члени Партії визначається Радою Партії.

4.3. Член Партії має право:

4.3.1. - висувати і обирати кандидатів, бути обраним до будь-якого керівного органу Партії, а також брати участь в управлінні справами Партії в інших формах, передбачених даним Статутом;

4.3.2. - пропонувати партійним органам кандидатури для висування від імені Партії відповідно до законодавства у встановленому порядку з будь-які виборні вищі та місцеві органи влади;

4.3.3. - брати участь у підготовці рішень з усіх питань політики Партії в межах, передбачених даним Статутом;

4.3.4. - одержувати інформацію по загальним питанням діяльності Партії;

4.3.5. - звертатися за сприянням в будь-який орган Партії для захисту від переслідувань у зв'язку з політичною діяльністю;

4.3.6. - при незгоді з рішенням будь-якого органу чи посадової особи Партії - оскаржити це рішення у вищому органі Партії чи в контрольному органі, що розглядають скаргу, яка надійшла, на своєму найближчому засіданні;

4.3.7. - реалізація прав члена Партії забезпечується відповідними обов'язками керівних органів Партії та її організацій.

4.4. - Член партії не має права:

4.4.1. - брати участь в суспільних об'єднаннях, діяльність яких суперечить програмним принципам і статутним цілям Партії;

4.4.2. - чинити дії, що завдають або створюють загрозу політичних, моральних або майнових збитків Партії, її організаціям і членам;

4.4.3. - виступати від імені Партії чи її органу без відповідних повноважень.

4.5. Член Партії зобов'язаний:

4.5.1. - дотримуватися Статуту Партії;

4.5.2. - вчасно сплачувати членські внески згідно з порядком, встановленим Радою Партії;

4.5.3. - стояти на обліку і сприяти роботі однієї з первинних (територіальних) партійних організацій;

4.5.4. - виконувати рішення керівних партійних органів, що не суперечать діючому законодавству України, прийняті у встановленому цим Статутом порядку.

4.6. Членство в Партії припиняється у випадках:

4.6.1. - добровільного виходу із Партії;

4.6.2. - виключення із Партії;

4.6.3. - смерті члена Партії;

4.6.4. - припинення діяльності Партії.

4.7. Добровільне припинення членства в Партії відбувається шляхом подачі письмової заяви у первинну партійну організацію.

4.7.1. Громадянин, що вийшов із Партії, може бути знов прийнятий у члени Партії на загальних підставах.

4.8. За неодноразові чи грубі порушення положень даного Статуту чи несплату без поважних причин членських внесків понад двох термінів підряд, член Партії може бути виключений з її складу рішенням первинної організації.

Таке рішення може бути оскаржене в контрольні органи Партії в місячний термін.

4.9. При припиненні членства в Партії сплачені членські внески колишньому членові не повертаються.

5. ІНШІ ФОРМИ УЧАСТІ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЦІЛЕЙ ПАРТІЇ.

5.1. У реалізації цілей Партії, поряд з членами, можуть брати участь і її прихильники:

5.2. Прихильником Партії! визнається громадянин України, що досяг 16-річного віку, поділяє основні програмні принципи Партії і сприяє їй будь в чому, що не суперечить діючому законодавству і даному Статуту. Форми надання сприяння обираються прихильниками самостійно по узгодженню з відповідними керівними органами Партії (ЇЇ організацій).

5.2.1. Порядок обліку прибічників Партії, їх права і обов'язки визначаються Положенням, що затверджується Радою Партії.

5.3. Порядок і умови колективної участі в реалізації програмних цілей Партії визначаються Положенням, що приймаються Радою Партії.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ПАРТІЇ.

6.1. До складу Партії входять центральні органи і місцеві організації (осередки), що діють на території однієї області України, автономної Республіки Крим, а також на території міст Києва і Севастополя (надалі пойменовані "регіональні організації") або на території міста, району, села, селища (надалі пойменовані "територіальні організації"), і первинні організації.

6.2. Місцерозташування керівних органів регіональної організацій може не співпадати з адміністративним центром.

На території адміністративно-територіальної одиниці може бути створена одна чи декілька первинних партійних організацій.

6.3. Порядок утворення і діяльності регіональних, територіальних і первинних організацій Партії визначається Статутом, Положенням про регіональні партійні організації, а також Положенням про первинні партійні організації.

6.4. Порядок створення і діяльності фракцій в Партії визначається Положенням, що приймає Рада Партії.

6.5. Регламенти партійних органів приймаються цими органами відповідно до даного Статуту.

6.6. Для забезпечення поточної виконавчої і технічної роботи по виконанню рішень керівних органів Партії створюється і діє апарат Партії. Порядок його формування, права і обов'язки робітників апарату, механізм контролю за діяльністю апарату визначаються даним Статутом і відповідним Положенням, що приймаються Радою Партії.

7. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ І ОБОВ'ЯЗКИ.

7.1. Керівництво діяльністю Партії в межах своєї компетенції здійснює:

- З'їзд Партії;

- Рада Партії;

- Політична Рада Партії;

- Голова Партії ( у випадках, передбачених даним Статутом, -Віце-Голова Партії).

7.2. Вищим Статутним органом Партії є З'їзд Партії.

7.3. Делегати З'їзду обираються на засадах пропорційного представництва від кожної регіональної організації Партії.

7.3.1. Члени Партії - депутати Верховної Ради України - можуть брати участь у роботі З'їзду на правах обраних делегатів.

7.3.2. Черговий З'їзд скликається не рідше одного разу на чотири роки.

7.3.3. Позачерговий З'їзд скликається за ініціативою Ради Партії, Контрольно-ревізійної комісії Партії чи на вимогу не менш( 1/3 регіональних організацій.

7.3.4. З'їзд правомочний приймати рішення, якщо на ньому присутні більше половини всіх обраних делегатів.

7.3.5. Рішення приймаються присутніми на З'їзді делегатами: по пунктам 7.4.4., 7.4.8. і 7.4.10. даного Статуту - не менш 2/3 голосів, а по всіх інших питаннях - простою більшістю голосів.

7.4. З'їзд має право розглядати питання діяльності Партії, що є в його компетенції. До виняткової компетенції З'їзду відносяться:

7.4.1. - прийняття Статуту і основних програмних документів Партії, внесення в них змін і доповнень; •

7.4.2. - обрання Голови Партії;

7.4.3. затвердження кандидата і висунення його від Партії на виборах Президента України;

7.4.4. - обрання Контрольно-ревізійної комісії Партії;

7.4.5. - прийняття Положення про. контрольно-ревізійні органи Партії;

7.4.6. - заслуховування звітів органів Партії, що формуються З'їздом;

7.4.7. - прийняття Положення про символи і атрибутику Партії;

7.4.8. - прийняття рішення про припинення діяльності Партії, призначення ліквідаційної комісії;

7.4.9. - розпорядження майном і засобами Партії відповідно до діючого законодавства;

7.4.10. - прийняття рішення про припинення діяльності регіональної організації;

7.4.11. - затвердження загальнопартійних списків кандидатів від Партії по виборах до Верховної Ради (Парламенту) України (в разі проведення виборів за пропорційною системою).

7.5. У перервах між черговими з'їздами, вищим статутним органом Партії є Рада Партії.

7.5.1. Рада Партії збирається на свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Ради Партії проводяться також за ініціативою Політичної Ради Партії, членів Партії - депутатів Верховної Ради (Парламенту) України чи не менш однієї третини регіональних організацій Партії.

Засідання Ради Партії правомочні приймати рішення, якщо на них присутні більше половини членів Ради. Всі рішення приймаються простою більшістю голосів.

7.6. До складу Ради Партії за посадою входять Голова Партії, Віце-Голова Партії (заступник Голови Партії), Виконавчий Секретар, Екс-Голова Партії (попередній Голова Партії), член Партії - представник парламентської фракції (депутатської групи) від Партії і голови регіональних організацій Партії.

7.6.1. До складу Ради Партії також входять по одному представнику від регіональних організацій, що обираються регіональними партійними конференціями не рідше одного разу на два роки.

7.7. Рада Партії:

7.7.1. - скликає З'їзди Партії;

7.7.2. - виносить на затвердження З'їздом Партії кандидатуру на посаду Президента України від Партії;

7.7.3. - заздалегідь розглядає і вносить на З'їзди Партії проекти рішень і інші пропозиції;

7.7.4. - формує партійні списки кандидатів у депутати вищого законодавчого органу України з урахуванням пропозицій регіональних організацій Партії і представляє їх до висунення кандидатів від Партії на регіональні партійні конференції.

В разі проведення виборів за пропорційною системою - формує загальнопартійні списки кандидатів від Партії по виборах до Верховної Ради (Парламенту) України для подання З'їзду Партії.

7.7.5. - затверджує Віце-Голову Партії за поданням Голови Партії;

7.7.6. - погоджує з Головою Партії конкретні напрямки діяльності Віце-Голови Партії;

7.7.7. - визначає порядок прийому у члени Партії;

7.7.8. - затверджує бюджет Партії і звіт про його виконання, відповідно до цього Статуту, визначає порядок і розмір сплати членських внесків;

7.7.9. - здійснює господарське управління майном і засобами Партії;

7.7.10. - представляє З'їзду проект змін в Статуті Партії або проект нової редакції Статуту;

7.7.11. - приймає поточні програмні документи Партії;

7.7.12. - визначає відповідні до п.7.4. цього Статуту норми представництва і порядок обрання делегатів З'їзду Партії;

7.7.13. - затверджує Положення про регіональні організації Партії;

7.7.14. - приймає Положення про первинні партійні організації;

7.7.15. - приймає Положення про прихильники Партії;

7.7.16. - приймає Положення про фракції в Партії;

7.7.17. - приймає Положення про апарат Партії;

7.7.18 - приймає Положення про порядок та умови колективної участі в реалізації програмних цілей Партії;

7.7.19. - затверджує Виконавчого Секретаря Партії за поданням Голови Партії;.

7.7.20. - приймає проект рішення, що пропонується від імені Партії, для винесення на всеукраїнський референдум;

7.7.21. - приймає рішення про вступ Партії до політичних блоків, спілок і про вихід з них;

7.7.22. - приймає рішення про утворення молодіжної організації Партії, загальнопартійних професійних клубів;

7.7.23. - приймає рішення про заснування засобів масової інформації, закладів і організацій Партії, затверджує кандидатури їх керівників;

7.7.24. - затверджує зразки штампів, печатки, бланків, а також документ, що посвідчує членство в Партії;

7.7.25. - виступає від імені Партії із заявами, приймає інші документи за поточними подіями політичного життя і тактиці дій;

7.7.26. - приймає рішення по інших питаннях, не віднесеним до виняткової компетенції З'їзду;

7.7.27. - приймає рішення про тимчасове припинення діяльності регіональної організації Партії;

7.7.28. - скликає Конференції регіональних організацій Партії.

7.8. В перервах між засіданнями Ради Партії поточною діяльністю партії в межах компетенції Ради керує Політична Рада Партії, що є постійно діючим керівним органом Партії. Рішення Політичної Ради, прийняті з питань компетенції Ради Партії в перервах між засіданнями Ради, не підлягають затвердженню Радою Партії.

7.8.1. Політична Рада Партії збирається на свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

7.8.2. До складу Політичної Ради Партії за посадою входять Голова і Віце-Голова Партії, Виконавчий Секретар Партії і представник парламентської фракції Партії, що входить до Ради Партії. До Політичної Ради Партії також входять від п'яти до семи інших членів Ради Партії із різних регіонів, що обираються Радою Партії терміном на один рік.

7.9. До компетенції Політичної Ради Партії відносяться:

7.9.1. - скликання Ради Партії; );,

7.9.2. - оперативне керівництво діяльністю Партії; ^

7.9.3. - прийняття тактики проведення заходів Партії; с.

7.9.4. - оперативне управління майном і засобами Партії.

7.10. Вищою посадовою особою Партії є Голова Партії. Голова Партії:

7.10.1. - виступає із заявами від імені Партії;

7.10.2. - здійснює юридичне представництво Партії;

7.10.3. - укладає договори і інші угоди від імені Партії;

7.10.4. - підписує фінансові документи Партії;

7.10.5. - відкриває і закриває рахунки в банках;

7.10.6. - здійснює оперативне управління майном і засобами Партії;

7.10.7. - доручає здійснення представницьких функцій від імені Партії;

7.10.8. - видає доручення на вчинення дій .від імені Партії;

7.10.9. - організує роботу Політичної Ради, головує на засіданнях Ради Партії і Політичної Ради Партії;

7.10.10. - у відповідності із законодавством і даним Статутом вирішує інші питання по керівництву діяльності Партії;

7.10.11. - представляє на затвердження Ради Партії кандидатуру Віце-Голови і погоджує із Радою Партії конкретні напрямки його діяльності;

7.10.12. - представляє на затвердження Ради Партії кандидатуру Виконавчого Секретаря Партії.

7.11. Віце-Голова Партії є заступником Голови Партії.

7.11.1. В разі тяжкої хвороби чи смерті Голови Партії до скликання З'їзду Партії, його функції тимчасово виконує Віце-Голова партії, а в разі відсутності Віце-Голови Партії - інший член Партії, що обирається Радою Партії.

7.12. Дострокове припинення повноважень керівних і виконавчих органів і посадових осіб Партії здійснюється за рішенням органів, що їх обрали (затвердили).

8. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ПАРТІЇ.

8.1. Виконавчим органом Партії є Апарат партії.

8.1.1. Апарат партії складається з Центрального Апарату і, виконавчих органів місцевих організацій.

8.2. Центральний Апарат Партії очолює Виконавчий Секретар Партії.

8.3. Виконавчий Секретар Партії:

8.3.1. - формує Центральний Апарат Партії на підставі відповідного Положення і керує його роботою по виконанню рішень керівних органів Партії;

8.3.2. - забезпечує організаційне керівництво заходами Партії під час виборчих кампаній по виборах Президента України; народних депутатів України, і кампаній всеукраїнського референдуму;

8.3.3. - координує діяльність регіональних виконавчих органів Партії;

8.3.4. - організує реєстрацію і облік членів Партії;

8.3.5. - здійснює іншу виконавчо-розпорядницьку діяльність за дорученням Голови Партії.

9. КОНТРОЛЬНІ ОРГАНИ

9.1. Вищим контрольним органом Партії є Контрольно-ревізійна комісія, що контролює додержання даного Статуту органами і посадовими особами Партії, а також ревізує їх фінансово-господарську діяльність.

9.1.1. Контрольно-ревізійна комісія обирається З'їздом Партії і підзвітна тільки йому.

9.2. Контрольно-ревізійна комісія із свого складу обирає Голову і його заступника, які керують її роботою.

9.2.1. Члени Контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь в засіданнях Ради Партії з правом дорадчого голосу.

Голова Контрольно-ревізійної комісії і його заступник мають право бути присутніми на засіданнях Політичної Ради.

9.3. Діяльність Контрольно-ревізійної комісії Партії і ревізійних комісій регіональних організацій Партії визначається Положенням про контрольно-ревізійні органи Партії, що приймається З'їздом Партії.

10. РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

10.1. Регіональною організацією Партії є місцева організація (осередок) Партії, що діє на території однієї області України, автономної Республіки Крим, а також міст Києва і Севастополя.

10.2. Регіональні організації Партії створюються і діють на підставі Статуту партії і Положень про регіональні організації Партії, що затверджуються Радою Партії.

10.3. Рішення про утворення регіональної організації приймає Рада Партії.

Заснування регіональної організації Партії відбувається на Установчих зборах (конференції) даної організації.

Створені регіональні організації партії легалізуються шляхом їх реєстрації у місцевих органах влади відповідно до діючого законодавства. ,

10.4. Офіційною символікою і атрибутикою регіональних організацій Партії є офіційна символіка і атрибутика Партії.

10.5. Місцерозташування керівних органів регіональної організації може не співпадати з адміністративним центром області.

10.6. Регіональні організації:

- підтримують кандидата від Партії на виборах Президента України;

- висувають і підтримують кандидатів на виборах у вищий орган законодавчої влади України за поданням Ради Партії;

- висувають і підтримують кандидатів на виборні посади у місцевих органах влади і управління;

- беруть участь в організації і проведенні виборчих кампаній, а також з інших політичних заходах;

- вносять через своїх представників в державних і місцевих органах влади і управління проекти нормативних та інших правових актів, домагаються правовими засобами їх прийняття і реалізації;

- ведуть облік членів Партії, сплати членських внесків;

- здійснюють науково-дослідницьку, учбово-методичну, пропагандистську, редакційно-видавничу діяльність;

- мають право засновувати засоби масової інформації регіональної організації Партії;

- мають право організовувати і проводити конференції, симпозіуми, семінари, курси як самостійно, так і спільно з іншими юридичними і фізичними особами;

- мають право брати участь в міжнародних неурядових контактах;

- мають право укладати будь-які угоди згідно з діючим законодавством в обсязі, що визначається Радою Партії;

- мають право здійснювати іншу діяльність, не заборонену діючим законодавством.

10.7. Регіональні організації Партії не мають самостійного членства, відмінного від єдиного членства в Партії.

10.8. До складу регіональних організацій входять первинні і територіальні організації Партії, що діють на території відповідного регіону.

10.9. Керівництво діяльністю регіональної організації в межах своєї компетенції здійснюють:

. - Конференція регіональної організації;

- Рада регіональної організації;

- Голова регіональної організації.

10.10. Вищим органом регіональної організації є Конференція регіональної організації (далі - "Конференція").

Делегати Конференції обираються на початках пропорційного представництва від первинних і територіальних організацій Партії відповідного регіону.

Умови участі в роботі Конференції членів Партії, обраних на виборні посади в органи влади і управління визначаються регіональною організацією.

10.11. До виняткової компетенції Конференції відноситься:

- установлення регіональної організації;

- обрання делегатів на З'їзд Партії і делегування регіональних представників до Ради Партії;

- обрання Голови регіональної організації;

- висунення з подання Ради. Партії кандидатів у депутати Верховної Ради України;

- висунення кандидатів у депутати обласної Ради народних депутатів, кандидата на посаду голови обласної Ради народних депутатів;

- подання для висунення на Загальні збори (Конференції) територіальних організацій Партії кандидатів на посаду Голови міської Ради народних депутатів (в містах - обласних центрах).

10.12. Чергові Конференції скликаються не рідше одного разу на два роки.

Позачергові Конференції регіональних організацій Партії скликаються за рішенням Ради Партії або з ініціативи не менш 1/3 первинних (територіальних) організацій Партії, що входять до складу даної регіональної організації.

10.13. Конференція правомочна приймати рішення, якщо на ній присутні не менш половини обраних делегатів Конференції.

Рішення приймаються простою більшістю присутніх на Конференції делегатів.

10.14. У перервах між Конференціями роботою регіональної організації керує в межах своєї компетенції Рада регіональної організації.

Склад Ради регіональної організації і періодичність її засідань визначає Конференція регіональної організації.

10.15. Рада регіональної організації:

- вносить пропозиції до Ради Партії по формуванню загальнопартійного списку кандидатів в депутати вищих органів законодавчої влади України;

- скликає Конференцію регіональної організації;

- заздалегідь розглядається і виносить на Конференцію проекти рішень і інші пропозиції з питань, що відносяться до компетенції Конференції;

- визначає норми представництва і порядок обрання делегатів на Конференцію регіональної організації;

- затверджує Виконавчого секретаря регіональної організації за поданням Голови регіональної організації;

- затверджує проект рішення, запропонованого від імені Партії для винесення на місцеве опитування;

- приймає рішення про заснування засобів масової інформації регіональної організації;

- виступає від імені регіональної організації Партії з заявами, приймає документи по поточних подіях політичного життя і тактиці Дій;

- приймає рішення по інших питаннях, що не віднесені до виняткової компетенції Конференції регіональної організації.

10.16. Рада регіональної організації приймає рішення простою більшістю голосів, якщо на його засіданні присутні більше половини членів Ради.

10.17. Вищою посадовою особою регіональної організації є Голова регіональної організації.

10.18. Голова регіональної організації:

- виступає із заявами від імені регіональної організації;

- здійснює юридичне представництво регіональної організації;

- укладає договори від імені Партії на підставі домовленості;

- доручає здійснення представницьких функцій від імені регіональної організації;

- організує роботу Ради регіональної організації і головує на його засіданнях;

- представляє на затвердження Ради регіональної організації кандидатуру Виконавчого секретаря регіональної організації;

- відповідно до законодавства України, Статуту Партії і Положенню про регіональні організації вирішує інші питання по керівництву регіональною організацією.

10.19. В регіональних організаціях створює виконавчий орган - Апарат регіональної організації на чолі із Виконавчим секретарем регіональної організації.

Порядок формування і діяльності Апарату регіональної організації визначається цим Статутом, Положенням про відповідну регіональну організацію Партії і Положенням про Апарат Партії.

10.20. Дострокове припинення повноважень керівних органів регіональної організації здійснюється за рішенням органів, що їх обрали (затвердили).

10.21. Структура, найменування і порядок формування інших керівних органів регіональних організацій Партії визначається Положеннями регіональних організацій Партії.

10.22. Регіональні організації здійснюють окремі функції по господарському управлінню майном Партії в обсязі, що визначається Радою Партії. Регіональні організації мають право створювати цільові фонди для реалізації .статутних завдань і цілей Партії.

10.23. Регіональні організації відповідають по своїх зобов’язаннях відповідно до діючого законодавства.

10.24. В частині, що не суперечить Статуту Партії, програмним документам і рішенням керівних органів Партії, регіональні партійні організації самостійно вирішують всі організаційні, політичні і фінансові питання своєї діяльності.

10.25. В разі вчинення регіональною партійною організацією дій, що суперечать програмним і статутним принципам і цілям Партії, діяльність такої організації може бути зупинена Радою Партії за поданням Контрольно-ревізійної комісії Партії.

10.26. Рішення про припинення діяльності регіональної організації партії приймає З'їзд Партії.

11. ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

11.1. Основою Партії є первинні організації, що можуть створюватися шляхом об'єднання як членів Партії, що мешкають на даній території, в межах населеного пункту, мікрорайону, так і за професійною чи іншою ознакою.

11.1.1. Первинні парорганізації створюються рішенням установчих партійних зборів при наявності не менш як трьох членів Партії і реєструються вищим партійним органом.

11.1.2. Первинні організації здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту і Положення про первинні організації Парні.

11.2. У первинних організаціях при проведенні поточної роботи на один рік обирають Голову.

11.3. Первинна організація самостійна у вирішенні питань, що відносяться до її компетенції, у виборі форм і засобів роботи, взаємодії з суспільними організаціями і об'єднаннями.

11.3.1. Періодичність скликання зібрань визначається рішенням самої організації. Збори скликаються по рішенню Голови первинної організації чи вищого партійного органа, або за вимогою 1/3 членів первинної партійної організації.

11.4. Первинна організація:

11.4.1-. - бере участь в опрацюванні і проведенні в життя партійних рішень, пропаганді ідей партії, веде політичну і організаційну роботу серед населення;

11.4.2. - має право висловити своє ставлення до рішення будь-якого партійного органа, який зобов’язаний протягом місяця дати на це відповідь по суті;

11.4.3. - розробляє свої проекти документів під час підготовки партійних з'їздів, конференцій;

11.4.4. - веде облік членів Партії, сплати членських внесків;

11.4.5. - вирішує питання про прийом і виключення з членів партії, а також заохочення членів Партії;

11.4.6. - самостійно визначає свою структуру.

11.5. Положення про первинні партійні організації приймає Рада Партії.

12. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

12.1. Територіальні організації Партії - це місцеві осередки Партії, що діють на всій території міста, району, села, селища.

12.2. Міські, районі, сільські і селищні (територіальні) організації (осередки) Партії можуть створюватися як шляхом об'єднання деяких первинних організацій Партії, діючих на території відповідно до міста, району, села, селища, так і однією первинною організацією, якщо її діяльність розповсюджується на всю територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

12.3. Територіальні організації Партії створюються або рішенням відповідної загальної конференції представників від первинних організацій, що об'єднуються в міський, районний, сільський, селищний осередки Партії, або рішенням Загальних зборів первинної організації, діючої на всій території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

12.4. Створені територіальні організації Партії реєструються виконавчим органом регіональної організації і можуть легалізуватись шляхом реєстрації в місцевих органах влади у відповідності з діючим законодавством.

12.5. територіальні організації здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту, Положень регіональних організацій і Положення про первинні організації Партії.

12.5.1. Територіальна організація самостійна у вирішенні питань, які відносяться до її, компетенції, у виборі форм і засобів роботи, взаємодії з суспільними організаціями і об'єднаннями.

12.6. Територіальна організація:

12.6.1. - бере участь в опрацюванні і проведенні в життя партійних рішень, пропаганді ідей .Партії, веде політичну і організаційну роботу серед населення;

12.6.2. - має право висловити своє ставлення до рішення будь-якого партійного органу, який зобов'язаний на це протягом місяця дати відповідь по-суті;

12.6.3. - опрацьовує свої проекти документів при підготовці партійних з'їздів, конференцій;

12.6.4 - веде облік членів Партії, сплати членських внесків;

12.6.5. - вирішує питання про прийом і виключення з членів Партії, а також заохочення членів Партії;

12.6.6. - самостійно визначає свою структуру;

12.6.7. - висуває на своїх Загальних зборах (Конференціях) кандидатів у депутати, а також кандидатів на посади Голів відповідних Рад народних депутатів.

Кандидати на посаду Голови міської Ради народних депутатів в обласних центрах висуваються на Загальних зборах (Конференціях) відповідних територіальних організацій Партії з подання Конференції регіональної організації Партії.

12.7. У територіальних організаціях на один рік обирається Голова.

12.8. Вищим органом територіальної організації є Загальні збори (Конференції).

12.8.1. Загальні збори територіальної організації формуються з членів даної територіальної організації.

12.8.2. Конференція територіальної організації формується з представників первинних партійних організацій, які об'єдналися у дану територіальну організацію7

12.8.3. Періодичність скликання Загальних зборів (Конференцій) територіальних організацій визначається самими організаціями.

12.8.4. Позачергові Загальні збори (Конференції) скликаються по ініціативі Голови територіальної організації, Ради регіональної організації чи по вимозі не менш 1/3 членів (первинних організацій) даної територіальної організації.

13. МАЙНО І ЗАСОБИ ПАРТІЇ.

13.1. Партія може маги у власності засоби і інше майно, необхідне для здійснення її діяльності.

13.2. Партія набуває право власності на засоби і інше майно, передане центральним органом і регіональним організаціям Партії засновниками, членами чи державою у встановленому законом порядку, придбане від вступних і членських внесків, пожертвуваних громадянами України, закладами, організаціями і підприємствами приватної і іншої недержавної форми власності, а також на майно, придбане за рахунок власних засобів чи на інших підставах, не заборонених законом.

13.3. Розмір і порядок сплати членських внесків визначається Радою Партії.

13.4. Партія також має право на майно, придбане від продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів із власною символікою, проведення політичних заходів, а також іншими засобами, не забороненими законами.

13.5. Засоби Партії використовуються на виконання статутних завдань І на сплату праці штатних робітників Партії.

13.6. Партія щороку публікує свій бюджет в засобах масової Інформації для загалу.

13.7. Партія відповідає по своїм зобов’язанням всім майном, що належить їй, на що згідно з діючим законодавством може бути звернено стягнення.

13.8. Держава не відповідає по зобов'язанням Партії, а Партія не відповідає по зобов'язанням держави.

13.9. Парія не несе майнову відповідальність по зобов'язанням її членів, а члени Партії не відповідають по зобов'язанням Партії.

13.10. Партія, створені нею заклади і організації, зобов'язані вести оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції І вносять в державний бюджет платежі в порядку і розмірах, встановлених діючим законодавством.

13.11. Грошові засоби і інше майно Партії в разі її ліквідації не може бути перерозподілені між її членами і використовуються на виконання установчих цілей і завдань або на добродійні цілі, а у, випадках, передбачених законодавчими актами, по рішенню суду направляються на користь держави.

14. ПРІПІНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

14.1. Припинення діяльності Партії відбувається шляхом її реорганізації чи ліквідації в порядку, встановленому законодавством України.

14.2. Рішення про припинення діяльності Партії приймається З'їздом Партії.

14.3. Ліквідація також може бути вироблена на підставі рішення суду в випадках, передбачених діючим законодавством.

14.4. З'їзд, що своїм рішенням припинив діяльність Партії, приймає одночасно рішення що до майна і грошових засобів Партії відповідно до діючого законодавства.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ У СТАТУТ.

15.1. Зміни і доповнення в даний Статут вносяться З'їздом Партії по поданню Ради Партії.

По рішенню З'їзду Партії, Рада Партії в перервах між З'їздами вносить в Статут Партії необхідні зміни і доповнення, що обумовлені зміною в поточному законодавстві.

15.2. Зміни і доповнення 1, 2 і 3 розділів цього Статуту розглядаються З'їздом Парії після проведення загальнопартійної дискусії або прийняття нової редакції програмних документів Парт.

15.3. нова редакція Статуту Партії приймається З'їздом Партії з подання ради Партії, чи понад 1/3 регіональних організацій Парні.

15.4. Про зміни, що вносяться в статутні документи, в п’ятиденний термін повідомляє Міністерство юстиції України.